KORG100 Organisasjonsforståelse

  • Studiepoeng
   7,5
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena, Kongsvinger

Forkunnskapskrav

Ingen

Emnets innhold

 • Mål, strategi og effektivitet
 • Organisasjonsstruktur og formelle organisasjonsprosesser
 • Organisasjonskultur, makt og konflikter i organisasjoner
 • Organisasjoners omgivelser
 • Motivasjon og mellommenneskelige relasjoner
 • Beslutnings- og kommunikasjonsprosesser i organisasjonen
 • Læring og innovasjon
 • Endring og organisasjonsutvikling
 • Ulike teorier om ledelse i organisasjoner

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for grunnleggende organisasjonsprosesser som målsettings-, beslutnings-, kommunikasjons- og informasjonsprosesser
 • kan gjøre rede for teorier for organisasjonskultur, samt og makt og konflikter i organisasjoner
 • kan gjøre rede for sentrale motivasjons- og belønningsteorier
 • kan gjøre rede for ulike teorier om læring og endring på individnivå og organisasjonsnivå
 • kan beskrive ulike teorier om ledelse
 • kan gjøre rede for sammenhenger mellom organisasjonen og dens interessenter og omgivelser 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende ulike teoretiske tilnærminger og perspektiver for å forstå organisasjoners virkemåter
 • kan drøfte og analysere typiske organisatoriske problemer og dilemmaer, samt foreslå løsninger på disse
 • kan diskutere organisasjonstemaer på en systematisk måte

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere selvstendig om hvordan organisasjoner fungerer
 • kan vurdere organisasjonsmessige løsninger, prioriteringer og beslutninger på et selvstendig faglig grunnlag

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid med diskusjon av case for å koble teori og praksis.

Arbeidskrav

Det er arbeidskrav i emnet. Form, omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes for det enkelte semester og kunngjøres ved semesterstart.

Vurderinger

VurderingsordningKarakterskalaGruppeVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Individuell ( - )
6 Time(r)
 • Alle
100

Emnet overlapper med

NavnStudiepoengDatoKommentar
SORG100 Organisasjonsforståelse
7,5
8ORG100 Organisasjonsforståelse
7,5
ØKA1017 Organisasjonsforståelse
7,5
KPL1012 Organisasjonen
7,5
RLT1006 Organisasjonen
7,5
3ORG100 Organisasjonsforståelse
7,5
RORG100 Organisasjonsforståelse
7,5
HORG100 Organisasjonsforståelse
7,5

Fakultet

Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Institutt

Institutt for organisasjon, ledelse og styring