IDR1012 Idrett, individ og samfunn

  • Studiepoeng
   10
  • Startsemester
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle krav.

Emnets innhold

Gjennom emnet vil studenten tilegne seg kunnskap om hvilken plass idretten har hatt og fremdeles har i samfunnet, både på et individuelt og et kollektivt plan.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskap

 • Ut fra kunnskap om norsk idretts utvikling, organisasjonsmodell og verdigrunnlag kunne vurdere og reflektere over
  • Idrettens historiske utvikling og framtidsperspektiv
  • Idrettens forhold til myndigheter og politikk
  • Idrettens forhold til enkeltindivider og grupper
  • Nasjonale og internasjonale trender og påvirkninger
  • Media og markedskrefter
 • Ut fra teoretisk kunnskap om menneske- og prestasjonssyn kunne redegjøre for, samt reflektere over relevante etiske problemstillinger i idretten
 • Ha kunnskap om grunnleggende teorier og metoder, samt bruksområder for idrettspsykologi og mental trening
 • Forståelse for individers forutsetninger for idrettsdeltagelse

Ferdigheter

 • Kunne sammenligne og drøfte ulike faglige synspunkter og formulere problemstillinger knyttet til fagets temaer og teorier, både skriftlig og muntlig
 • Kunne bygge opp faglige tekster som stilfredsstiler krav til etterrettelighet, blant annet ved å følge regler om referansebruk og kildehenvisning

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Grupparbeid

Arbeidskrav

Arbeidskrav gis i forbindelse med de ulike hovedtema. Disse er obligatoriske og det er en forutsetning at alle er godkjent for å gå opp til eksamen. 

Arbeidskravene er:

 • deltagelse på seminarer
 • skriftlige innleveringer.

Vurdering

3 dagers skriftlig hjemmeeksamen i gruppe på tre til fire studenter. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Vurderinger

VurderingsordningKarakterskalaGruppeVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Gruppe (3 - 4)
3 Dag(er)
Digitale ressurser, pensum og relevant faglitteratur.

Emnet overlapper med

NavnStudiepoengDatoKommentar
IDR1002 Idrett, individ og samfunn
15
Emnet IDR1012/1 Idrett, individ og samfunn (10 sp.) overlapper med emnet IDR1002/1 Idrett, individ og samfunn (15 sp.) med 100%

Fakultet

Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Institutt

Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap