BAV4002 Beslutninger og tiltak i barnevernet

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold
 • Barnets beste
 • Barnets rett til medvirkning
 • Forsvarlige beslutningsprosesser
 • Vitenskapsteoretiske, verdimessige og etiske grunnlagsforståelser
 • Faglige vurderinger, argumentasjon, beslutninger og skriftlig dokumentasjon
 • Etiske dilemmaer og refleksjoner
 • Etniske minoriteter.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studentene oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Har en vitenskapsbasert forståelse av det teoretiske og verdibaserte grunnlaget for gjennomføring av barnevernsfaglige beslutnings- og tiltaksprosesser.
 • Har avansert kunnskap om betydningen av barns rett til medvirkning
 • Har avansert kunnskap om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer som har betydning for barns velferd og oppvekstsvilkår
 • Har avansert kunnskap om modeller for gjennomføring av barnevernfaglige beslutningsprosesser
 • Har inngående kunnskap om familiebaserte, nettverksinvolverende og miljøterapeutiske metoder i tiltaksarbeid
 • Har reflektert kunnskap om betydningen av tverrfaglig samarbeid og reflektert kunnskap om betydningen av barns rett til medvirkning
 • Har avansert kunnskap om kulturelle og etniske forhold som har betydning for utrednings- og tiltaksarbeid i barnevernet
 • Har avansert juridisk kunnskap knyttet til utrednings- og tiltaksarbeid i barnevernet og prinsippene som barnevernretten bygger på
Ferdigheter

Studenten

 • Kan drøfte hvordan ulike faglige perspektiver påvirker problem- og løsningsforståelse i barnevernet
 • Kan vurdere motstridende informasjon i gjennomføring av barnevernfaglig arbeid og kan identifisere etiske dilemmaer knyttet til arbeidet
 • Kan gjøre skriftlig og muntlig rede for barnevernfaglige og juridiske vurderinger og beslutninger ut fra helhetlig rettskilebilde og juridisk metode
 • Kan bruke kunnskap og ferdigheter for å planlegge og anvende familiebaserte og miljøbaserte tiltak, samt følge opp fosterhjem og ettervernstiltak
 • Kan formidle faglige vurderinger og kan bidra til fagutvikling gjennom reflekterte og teoretisk forankrede vurderinger
Generell kompetanse

Studenten

 • Har etisk bevissthet i forhold til bruk av vitenskapelig kunnskap og metoder, og kompetanse i å reflektere over hvordan verdisyn, menneskesyn og kunnskapssyn gjenspeiles i praksis
 • Har en aktiv holdning til rettssikkerhet og maktkritikk
 • Har forståelse for betydningen av god kommunikasjon og samhandling i arbeidet med barn og deres familier
 • Kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser i arbeidet for å styrke barns rett til omsorg og beskyttelse
Arbeids- og undervisningsformer
 • Forelesninger
 • Seminarer på campus og på nett
 • Oppgaveskriving
 • Gruppearbeid
 • Selvstudium
Arbeidskrav
 • Det er to individuelle skriftlige arbeidskrav.
 • 75% deltagelse på undervisning og seminar.
Vurdering

Individuell mappevurdering hvor 2 oppgaver inngår i eksamensmappen. Mappen vurderes i sin helhet med graderte bokstavkarakterer A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Mappeeksamen
ECTS - A-F
Individuell
 • Alle
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
SBU3002 Beslutninger og tiltak i barnevernet
15
Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for sosialvitenskap og veiledning