Statusmelding

Emnebeskrivelsen for valgt semester er ikke publisert enda. Her er den siste versjonen vi har tilgjengelig.

AGR2302 Husdyrhold

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2024 Høst
  • Undervisningssted
   Blæstad
  • Forkunnskapskrav

   Anbefalt forkunnskap: LAN1101 Innføring i landbruk

Emnets innhold
 • Anatomi og fysiologi
 • Sjukdomslære
 • Avlslære
 • Økonomi og driftsopplegg

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om de forskjellige husdyras anatomi og fysiologi
 • har bred kunnskap om sjukdommer og sjukdomsforebygging hos de forskjellige husdyra
 • har bred kunnskap om avl av de vanligste husdyrslagene
 • har kunnskap om driftsopplegg og økonomi for de ulike husdyrproduksjonene
 • kjenner til relevant forskning og utviklingsarbeid innen hold av husdyr
Ferdigheter

Studenten

 • behersker relevante faglige verktøy og uttrykksformer
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger for å vurdere og planlegge fôring av husdyr ved ulik produksjon og i ulike livsfaser, samt begrunne egne valg
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
Generell kompetanse

Studenten

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kan innhente og formidle fagstoff på en profesjonell måte
 • kan samarbeide om å finne løsning på problemstillinger og arbeidsoppgaver og samarbeide om problemløsing
Arbeids- og undervisningsformer
 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Seminarer
 • Selvstudium
 • Studentpresentasjoner
Arbeidskrav
 • Aktiv deltakelse i gruppearbeid, i grupper på inntil fire studenter, på tre av fire seminarer (75 %). Ved gruppeoppgave står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/prestasjonen. 
 • En skriftlig gruppeinnlevering og muntlig presentasjon i grupper på inntil fire studenter. Ved gruppeoppgave står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/prestasjonen.  
Vurdering
 • Individuell muntlig eksamen
Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Muntlig eksamen
ECTS - A-F
Individuell
Fakultet
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Institutt
Institutt for jordbruksfag