Statusmelding

Emnebeskrivelsen for valgt semester er ikke publisert enda. Her er den siste versjonen vi har tilgjengelig.

AGR2301 Planteforedling og diversitet

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Blæstad
  • Forkunnskapskrav

   Anbefalte forkunnskaper: LAN1101 Innføring i landbruk, AGR1103 Planter og produksjon og AGR2201 Plantevern og plantehelse

Emnets innhold
 • Såvareproduksjon og frøkvalitet
 • Vekstforedling
 • Genteknologi og bioteknologi
 • Innovasjon
 • Nye vekster og nye dyrkningssystem
 • Planteoppal og klimaregulert produksjon
 • Urban planteproduksjon, akvaponi og hydroponi
 • Andre produksjonsformer

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om produksjon av frø og formeringsmateriale
 • har bred kunnskap om planteforedling og betydningen av rett sortsvalg
 • har kjennskap til ny genteknologi og bioteknologi som kan eller kan tenkes å bli aktuell
 • har kunnskap om nye vekster som kan supplere de tradisjonelle vekstene i norsk jordbruk
 • har kunnskap om planteoppal og klimaregulering for økt plantemangfold og forlenget vekstsesong
 • har kunnskap om utviklingstrekk innen urban matproduksjon, hydroponi, akvaponi og andre relevante produksjonsformer
Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre rette vurderinger i forhold til arts- og sortsvalg i utvalgte produksjoner
 • kan se nye muligheter i norsk planteproduksjon
 • kan planlegge og gjennomføre forsøk med planter
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
Generell kompetanse

Studenten

 • har en bred forståelse for muligheter og begrensninger innenfor norsk jordbruk med tanke på tradisjonelle og nye vekster og produksjonsmetoder
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
Arbeids- og undervisningsformer
 • Kontakt med næringsliv
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Seminarer
 • Forelesninger
 • Studentpresentasjoner
Arbeidskrav
 • Tre muntlige presentasjoner individuelt, eller i gruppe på inntil fire studenter. Ved gruppeoppgave står står alle deltakere til ansvar for alt innhold i oppgaven/presentasjonen.
Vurdering
 • En individuell skriftlig innleveringsoppgave (vektes 60%)
 • 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen (vektes 40%)

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Oppgave
ECTS - A-F
Individuell
4 Time(r)
60%
Skriftlig eksamen med tilsyn
ECTS - A-F
40%
Fakultet
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Institutt
Institutt for jordbruksfag