AGR2202 Vitenskapelig metode og statistikk

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2025 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Blæstad
  • Forkunnskapskrav

   Emnet 6JB295 Rapport og analyse må være bestått.

Emnets innhold
 • Vitenskapelig forsøksdesign
 • Deskriptiv statistikk
 • Hypotesetesting
 • Enkle statistiske modeller
 • Tolkning
 • Presentasjon av resultater
 • Anvendte eksempler fra fagområdet
 • Vitenskapens historiske utvikling
 • Vitenskapelige forklaringer
 • Skriving av fagtekster

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskaper om sentrale vitenskapsteoretiske spørsmål
 • har kunnskaper om forskningsprosessen og vitenskapelig design 
 • har kunnskap om forskningsetiske problemstillinger som er spesielt relevante for landbruksforskning 
 • har kunnskaper om sannsynlighetsregning og statistikk 
 • har kunnskaper om bruk av de vanligste statistiske metodene
Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge datainnsamling og analyse for å svare på en hypotese i bacheloroppgaven
 • kan utføre, tolke og presentere resultatene av de vanligste statistiske testene, og utføre enkle analyser i databehandlingsprogrammet R
Generell kompetanse

Studenten

 • kan tenke kritisk, lese og tolke andres resultater, og formidle egne resultater
 • har en oversikt og forståelse for vitenskapens utvikling og hvordan ny kunnskap utvikles
 • har kunnskap om innsamling av gode data
Arbeids- og undervisningsformer
 • Forelesninger
 • Øvingsoppgaver digitalt
 • Gruppearbeid
 • Individuelle oppgaver 
 • Studentpresentasjoner
Arbeidskrav
 • Individuell skriftlig innleveringsoppgave
 • To skriftlige gruppeoppgaver i grupper på inntil seks studenter. Under arbeidet med gruppeoppgavene står alle deltakerne i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgavene.
Vurdering

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen. 

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Skriftlig eksamen med tilsyn
Bestått - Ikke bestått
Individuell
4 Time(r)
Fakultet
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Institutt
Institutt for jordbruksfag