AGR1101 Naturgrunnlaget

  • Studiepoeng
   15
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Blæstad

Forkunnskapskrav

Ingen

Emnets innhold

 • Geologisk historie, kvartærgeologi og jordsmonndannelse
 • Jord, jordliv og jordstruktur
 • Vær- og klimasystemer
 • Landformer, naturtyper og økosystemer
 • Nøkkelarter av planter, dyr og insekter i jord, skog og utmark
 • Økosystemtjenester, naturressurser, naturbruk og -forvaltning

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om de naturgitte forutsetningene for landbruk i Norge
 • har oversikt over geologiske og naturgeografiske temaer
 • har kunnskap om dannelse av jordarter og jordsmonn, og jord som del av økosystemet
 • har kunnskap om ulike kretsløp, naturtyper, og økosystemer
 • har oversikt over vær- og klimasystemer som del av naturgrunnlaget
 • har oversikt over nøkkelarter av planter, dyr og insekter i natur- og kulturlandskapet
 • har kjennskap til de ulike kategoriene av økosystemtjenester
 • har oversikt over hvordan landbruk påvirker natur, klima og biologisk mangfold

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over og vurdere muligheter og begrensninger for jordbruk, skogbruk og utmark på kort og lang sikt
 • kan bidra til planlegging og gjennomføring av næringsvirksomhet innen jordbruk, skogbruk og utmarksforvaltning
 • kan utføre enkle praktiske tester av jord for vurdering av jordkvalitet
 • kan bruke landbruksrelaterte kartverktøy 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vurdere og presentere faglige problemstillinger innen emnet og presentere egne valg og vurderinger i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan bidra til planlegging av aktiviteter innen bærekraftig jord-, skogbruk og utmarksforvaltning

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid 
 • Ekskursjon
 • Feltøvelser
 • Labøvelser
 • Selvstudium

Arbeidskrav

 • Deltakelse på minimum tre av fire laboratorieøvelser (75%)

Vurdering

 • 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurderinger

VurderingsordningKarakterskalaGruppeVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Skriftlig eksamen med tilsyn
Bestått - Ikke bestått
Individuell ( - )
4 Time(r)

Emnet overlapper med

NavnStudiepoengDatoKommentar
AGR1101N Naturgrunnlaget
15

Fakultet

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi

Institutt

Institutt for jordbruksfag