8ØL175 Landbruksregnskap

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Nett/digitalt, Rena
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold
 •      Generelle regnskapsbestemmelser
 •      Bruk av regnskapssystem
 •      Avstemmingsmetodikk
 •      Regnskap for ulike produksjonsformer
 •      Skogbruksregnskap
 •      Regnskap ved landbruksnæring med tilleggsnæring
 •      Skatte- og avgiftsbestemmelser i primærnæring
 •      Årsoppgjør/skattemeldinger
 •      Behandling av privatøkonomi og skatterådgivning

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om bokføringsregler og regler for god regnskapsføringsskikk
 • har kunnskap om spesielle avgifts- og skatteregler som gjelder landbruksnæringen
 • har kjennskap til alle skjemaer som benyttes i forbindelse med skatteregnskapet
 • har kunnskap om tømmerkonto og skogfond
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende bokføringsreglene for de tradisjonelle landbruksvirksomhetene
 • kan anvende regler for landbruk med tilleggsnæring
 • kan anvende maskinelt regnskapssystem for føring av landbruksregnskap
 • kan avslutte et skatteregnskap for en landbruksenhet
 • kan fylle ut skattemelding for eier av landbruksenhet
 • kan vurdere om landbruksenheten kommer inn under næringsbegrepet

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har et bevisst forhold til etableringen av et landbruksforetak
 • kan bidra til en best mulig økonomisk tilpassing for landbruksvirksomheter
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen omfatter både nettbaserte forelesninger og samlinger. Teoristoffet blir formidlet via nettbaserte forelesninger, mens den praktiske øvelsen med bruk av maskinelt regnskapsprogram vil foregå på de samlingsbaserte seminarene. Under visse omstendigheter vil emnet kunne tilbys heldigitalt.

Høgskolens nettbaserte studiestøttesystem Canvas, benyttes i undervisningen. 

Arbeidskrav

Ingen.

Vurdering

Individuell hjemmeeksamen over 1 uke. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F der E er laveste ståkarakter. 

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Individuell
1 Uke(r)
 • Alle
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for økonomifag