Statusmelding

Emnebeskrivelsen for valgt semester er ikke publisert enda. Her er den siste versjonen vi har tilgjengelig.

6JB297 Bacheloroppgave i agronomi

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2025 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Blæstad
  • Forkunnskapskrav

   Emnene 6JB295 Rapport og analyse og AGR2202 Vitenskapelig metode og statistikk må være bestått

Emnets innhold

Tema for bacheloroppgaven utarbeides i samråd med veileder.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor jordbruksfag
 • har bred kunnskap om forskningen på et valgt tema innenfor agronomi
 • har kjennskap til forskningsmetodikk som er relevant for et valgt tema innenfor agronomi
Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over problemstillinger knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan finne fram til, vurdere og henvise til relevant litteratur
 • Kan anvende kunnskap til å gjennomføre et lite forsknings- eller utviklingsarbeid under veiledning
Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle fagstoff skriftlig og muntlig
 • kan formulere en faglig problemstilling og belyse den fra ulike vinkler
Arbeids- og undervisningsformer

Selvstendig arbeid under veiledning. Bacheloroppgaven kan skrives basert på litteraturstudier og/eller innsamlede data, eller i form av en forretningsplan.

Planleggingen av bacheloroppgaven bør starte tidlig andre studieår.

Arbeidskrav

Ingen

Vurdering
 • Muntlig presentasjon av bacheloroppgaven. Vurderes til bestått /ikke bestått
 • Skriftlig bacheloroppgave (individuell eller i gruppe på to). Vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter

Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått. Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/produktet/prestasjonen.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Oppgave
ECTS - A-F
Gruppe/Individuell (2 - 2)
Muntlig eksamen
Bestått - Ikke bestått
Gruppe/Individuell (2 - 2)
Fakultet
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Institutt
Institutt for jordbruksfag