Statusmelding

Emnebeskrivelsen for valgt semester er ikke publisert enda. Her er den siste versjonen vi har tilgjengelig.

6JB242 Husdyrmiljø og innendørsmekanisering

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2025 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Blæstad
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold
 • Etologi og dyrevelferd
 • Logistikk
 • Innredning
 • Ventilasjon
 • Gjødselhåndtering
 • Fôrhåndtering
 • Mjølkemaskiner
 • Sikkerhet og miljø
 • Regelverk for hold av husdyr

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om utforming av husdyrmiljø for de vanligste husdyra i norsk landbruk
 • har bred kunnskap om regelverk og teknisk utstyr som er vanlig i en moderne driftsbygning
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen fagfeltet husdyrmiljø og innendørsmekanisering, og kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap og begrunne sine valg på problemstillinger knyttet til husdyrmiljø og innendørsmekanisering
 • kan anvende faglig kunnskap til å utrede sammenhengen mellom dyras behov og konsekvenser det får for utforming av nærmiljø og innredning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling innen husdyrmiljø og innendørsmekanisering
 • kan gjennom jobbing med planleggings- og seminaroppgaver oppdatere sin kunnskap med hensyn til husdyrmiljø og innendørsmekaniske løsninger
 • behersker praktiske planleggingsverktøy, teknikker og uttrykksformer som brukes innen fagområdet
Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle betydningen av rasjonelle, lønnsomme, arealeffektive og samtidig dyrevennlige husdyrmiljø
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i team
 • kan formidle sentralt fagstoff innen dette fagfeltet både skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
Arbeids- og undervisningsformer
 • Forelesninger
 • Øvelse
 • Planleggings- og seminaroppgaver
 • Flervalgstester
 • Selvstudier
 • Studentpresentasjoner
 • Gruppearbeid
Arbeidskrav
 • To øvelser: Mjølkemaskin og ventilasjon
 • En muntlig presentasjon av gruppeplanleggingsoppgaven i gruppe med inntil fire studenter
 • Deltakelse på minimum seks av åtte seminarer (75%)

Ved gruppeoppgave står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/produktet/prestasjonen.

Vurdering
 • En skriftlig planleggingsoppgave/litteraturstudium i forhåndsdefinerte grupper med inntil fire studenter. Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven/produktet/prestasjonen. Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A til F der E er laveste ståkarakter. 
Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Oppgave
ECTS - A-F
Gruppe (2 - 4)
Fakultet
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
Institutt
Institutt for jordbruksfag