Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

3RIS160 Risikoanalyse og samfunnssikkerhet

  • Studiepoeng
   7,5
  • Startsemester
   2023 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle krav.

Emnets innhold

 • Kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur
 • Metoder for risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Modeller for sikkerhetsstyring
 • Organisering av samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering
 • Erfaringsdata i risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Erfaringslæring og reduksjon av sårbarhet

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskaper om teorier, begreper og modeller innen risikoanalyse og samfunnssikkerhet
 • har kunnskaper om elementer som kan inngå i en risiko- og sårbarhetsanalyse
 • har kjennskap til aktuelle trusler rettet mot samfunnet

Ferdigheter

Studenten

 • kan definere, analysere og reflektere over problemstillinger innen risikoanalyse og samfunnssikkerhet
 • kan bidra til utarbeidelse av en risiko- og sårbarhetsanalyse for en virksomhet (privat/offentlig)

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er organisert som samlinger. Læringsplattformen Canvas blir brukt mellom samlingene. Forelesninger, seminarer og gruppearbeid og individuelt arbeid. Case vil bli brukt i undersvisningen for å kople teori og praksis.

Arbeidskrav

Èn skriftlig innleveringsoppgave i gruppe på 2-6 personer.

Vurdering

2 dagers individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger

VurderingsordningKarakterskalaGruppeVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Individuell ( - )
2 Dag(er)
 • Alle

Fakultet

Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Institutt

Institutt for organisasjon, ledelse og styring