29ENG1813-2 Teaching and Learning English

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Engelsk
  • Undervisningssted
   Hamar
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold
 • Utvikling, tilpasning og vurdering av undervisning.
 • Kritisk vurdering og bruk av læringsressurser, inkludert digitale ressurser.
 • Et utvalg engelskspråklig litteratur og andre kulturuttrykk tilpasset elevmålgruppen.
 • Vurdering i engelskfaget
 • Sentrale styringsdokumenter, læreverk og ressurser for engelskfaget

Læringsutbytte

En student med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte fra emnet:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om gjeldende læreplan for engelsk, samt andre relevante styrings- og veiledningsdokumenter, og overordnede verdier og prinsipper for utdanningen
 • har kunnskap om hvordan man underviser i grunnleggende ferdigheter i engelskfaget
 • har kunnskap om tilpasset opplæring i engelskfaget
 • har kunnskap om vurdering i engelskfaget på trinn 8-13
 • har kunnskap om digitale læringsressurser egnet for ungdoms- og videregåendetrinnet
 • har kjennskap til engelskspråklig litteratur og andre kulturuttrykk som fremmer interkulturell læring, samt tverrfaglige temaer
 • har kjennskap til sentrale teorier om språklæring og flerspråklighet, samt flerspråklighet som ressurs i klasserommet
Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig, og være en god språkmodell for elevene
 • kan planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid på en måte som tar hensyn til mangfoldet i elevgruppen
 • kan ta i bruk ulike strategier og arbeidsmetoder for å jobbe med grunnleggende ferdigheter i engelskfaget
 • kan finne fram til og evaluere litterære tekster som egner seg for elevmålgruppen
 • kan legge til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster og utforskning av levesett og kultur i engelsktalende land
 • kan kritisk vurdere og bruke egnede læringsressurser, også digitale læringsressurser, for å fremme elevenes læringsarbeid
Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over egen læring og praksis i forhold til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
 • kan reflektere over sentrale problemstillinger knyttet til engelsk fagdidaktikk, læreplan og egen praksis
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å fremme elevers læring og utvikling i engelskfaget
 • kan vedlikeholde og utvikle egen språklige og fagdidaktiske kompetanse
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen går over ett semester og er i stor grad nettbasert med bruk av høgskolens læringsplattform. Periodene mellom samlingene brukes til veiledet arbeid individuelt, parvis og i grupper. Kunnskap og innsikt fra studiet brukes og utvikles allerede under studietiden gjennom praksisnære arbeidsoppgaver.

Arbeidskrav
 • Deltakelse på alle samlingene
 • Minst tre skriftlige og/eller muntlige arbeider som er nærmere beskrevet i semesterplanen. 
Vurdering

Muntlig individuell eksamen som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Muntlig eksamen
ECTS - A-F
Individuell
100%
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk