Statusmelding

Emnebeskrivelsen for valgt semester er ikke publisert enda. Her er den siste versjonen vi har tilgjengelig.

1MAKOMSA Kommunikasjon i profesjonelle kontekster

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold
 • Deltakelse og samhandling
 • kommunikasjon
 • Samtaler med barn og unge i vanskelige livssituasjoner
 • Makt i profesjonelle kontekster
 • Forutsetninger for samhandlinger og kommunikasjon
 • Etikk i profesjonell kommunikasjon og samhandling

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Har avansert kunnskap om relasjoners betydning i arbeid med barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner
 • Har inngående kunnskap og forståelse for hvordan alder og ulike forutsetninger kan virke inn på profesjonelle samhandlingssituasjoner
 • Kan analysere og legge til rette for at mennesker aktivt kan delta i samhandlingssituasjoner
 • Har innsikt i egne styrker og svakheter i samhandling med barn, unge og foreldre
 • Har inngående kunnskap om faglige kommunikasjonsutfordringer i profesjonelle relasjoner
Ferdigheter

Studenten

 • Kan analysere og forholde seg kritisk til forhold som kan ha innvirkning på profesjonelle samhandlingssituasjoner
 • Har inngående kompetanse om profesjonelle kommunikasjonsformer
 • Kan reflektere kritisk over makt og maktutøvelse i profesjonelle relasjoner
Generell kompetanse

Studenten

 • Har inngående kunnskap og forståelse for hvordan familiers livssituasjon og kultur påvirker samspillet i familier og mellom familien og hjelpeapparatet/profesjonelle hjelpere.
 • Har inngående forståelse for hvordan egne forutsetninger virker inn i samhandlingssituasjoner.
 • Kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser i profesjonell samhandling.
Arbeids- og undervisningsformer
 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Oppgaveskriving
 • Gruppearbeid
 • Veiledning og refleksjon med utgangspunkt i praksis
 • Selvstudium
 • Observasjon
Arbeidskrav
 • Observasjon med framlegg og veiledning i gruppe.
 • 75% deltakelse på undervisning og seminar.
Vurdering

Skriftlig individuell semesteroppgave som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste karakter for bestått.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Oppgave
ECTS - A-F
Individuell
1 Semester
 • Alle
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
1MAKOMSA/1 Kommunikasjon, samhandling og relasjonsarbeid
15
Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for sosialvitenskap og veiledning