Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

1MAKOMSA Kommunikasjon i profesjonelle kontekster

  • Studiepoeng
   15
  • Startsemester
   2023 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer

Forkunnskapskrav

Ingen

Emnets innhold

 • Deltakelse og samhandling
 • kommunikasjon
 • Samtaler med barn og unge i vanskelige livssituasjoner
 • Makt i profesjonelle kontekster
 • Forutsetninger for samhandlinger og kommunikasjon
 • Etikk i profesjonell kommunikasjon og samhandling

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Har avansert kunnskap om relasjoners betydning i arbeid med barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner
 • Har inngående kunnskap og forståelse for hvordan alder og ulike forutsetninger kan virke inn på profesjonelle samhandlingssituasjoner
 • Kan analysere og legge til rette for at mennesker aktivt kan delta i samhandlingssituasjoner
 • Har innsikt i egne styrker og svakheter i samhandling med barn, unge og foreldre
 • Har inngående kunnskap om faglige kommunikasjonsutfordringer i profesjonelle relasjoner

Ferdigheter

Studenten

 • Kan analysere og forholde seg kritisk til forhold som kan ha innvirkning på profesjonelle samhandlingssituasjoner
 • Har inngående kompetanse om profesjonelle kommunikasjonsformer
 • Kan reflektere kritisk over makt og maktutøvelse i profesjonelle relasjoner

Generell kompetanse

Studenten

 • Har inngående kunnskap og forståelse for hvordan familiers livssituasjon og kultur påvirker samspillet i familier og mellom familien og hjelpeapparatet/profesjonelle hjelpere.
 • Har inngående forståelse for hvordan egne forutsetninger virker inn i samhandlingssituasjoner.
 • Kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser i profesjonell samhandling.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Oppgaveskriving
 • Gruppearbeid
 • Veiledning og refleksjon
 • Selvstudium
 • observasjon

Arbeidskrav

 • Observasjon med framlegg og veiledning i gruppe
 • 75% oppmøte

Vurdering

Individuell fordypningsoppgave som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger

VurderingsordningKarakterskalaGruppeVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Individuell ( - )
 • Alle

Emnet overlapper med

NavnStudiepoengDatoKommentar
1MAKOMSA/1 Kommunikasjon, samhandling og relasjonsarbeid
15

Fakultet

Fakultet for helse- og sosialvitenskap