1HELSE Helserett

  • Studiepoeng
   30
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst, 2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk/Engelsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold

Tema 1: Forvaltning og metode

Dette inneholder juridisk metode, rettskildespørsmål samt rettslige og organisatoriske rammer rundt helsetjenesten. Følgende blir tatt opp:

 • Rettslige og organisatoriske rammer rundt helsetjenesten
 • Helsevesenets organisering og regulering
 • Forvaltningsloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Personvern
 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Juridisk metode - rettskildespørsmål
 • Rettsregler, rettigheter, og plikter

Tema 2: Helsepersonellrett

Dette inneholder de mest sentrale bestemmelsene i helsepersonelloven; forsvarlighetskravet, plikt til å yte øyeblikkelig hjelp, taushetsplikt og dokumentasjonsplikt, ansvar og sanksjoner. Følgende blir tatt opp:

 • Ansvarsbegrepet, herunder helsepersonells ansvar.
 • Virkninger av autorisasjon.
 • Forsvarlighetskravet.
 • Bruk av medhjelper.
 • Plikt til å yte øyeblikkelig hjelp.
 • Plikt til å involvere pasienter i behandlingen.
 • Pliktmessig avhold, utilbørlig påvirkning, undersøkelsesplikter, innrettelse av yrkesutøvelsen.
 • Taushetsplikt.
 • Opplysningsrett, opplysningsplikt og meldeplikt.
 • Dokumentasjon og journal.
 • Tilsyn og kontroll.
 • Sanksjoner og overprøving.
 • Reaksjoner fra tilsynsmyndigheten
 • Reaksjoner fra arbeidsgiver
 • Straffereaksjoner

Tema 3: Pasienter og brukeres rettsstilling

Dette inneholder de mest sentrale bestemmelsene i pasient og brukerrettighetsloven, herunder rett til helsehjelp, rettigheter som bruker/pasient, menneskerettigheter, erstatnings-, klage- kontroll- og tilsynsordninger. Følgende blir tatt opp:

 • Rett til helsehjelp.
 • Menneskerettighetene
 • Informasjon og medvirkning.
 • Rett til journalinnsyn.
 • Frivillighet og samtykk.
 • Barns særlige rettigheter.
 • Graviditet, fødsel, prevensjon og abort.
 • Tvungen helsehjelp.
 • Psykisk helsevern.
 • Smittevern.
 • Psykisk utviklingshemmede.
 • Rett til erstatning.
 • Pasient og brukerombud.
 • Klage og domstolskontroll.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

• har kunnskap om den juridiske tilnærmingsmåten for løsning av konflikter

• har kunnskap om hvordan helsepersonelloven gjennom pliktbestemmelser ansvarliggjør helsepersonell, både i forhold til pasienter/brukere og offentlige myndigheter

• har kunnskap om betydningen og rekkevidden av pasienters og brukeres rettigheter

• har oversikt over viktige prinsipper i forvaltningsretten og viktige arbeidsrettslige og personvernrettslige problemstillinger av viktighet for helseretten

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan anvende juridisk metode til å analysere, drøfte og ta standpunkt til rettslige problemstillinger 
 • Kan identifisere helserettslige problemstillinger i et saksforhold
 • Kan tilegne seg ny juridisk kunnskap
 • Kan argumentere tydelig og presist for et rettslig standpunkt
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan finne frem til rettskilder og anvende regelverket for å løse nye rettslige problemer
 • kan utveksle synspunkter med andre innenfor fagområdet helserett og delta i diskusjoner
 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er samlingsbasert, med fire samlinger på Høgskolen i Innlandet. Det er en samling for hvert emne, samt tilbud om en 2-dagers oppsummerende samling.

Emnene tas samlet og avsluttes med en 6-timers dagseksamen.

Mellom samlingene er det lagt opp til selvstudium i kombinasjon med jobbing i grupper. Det skal i løpet av studiet leveres inn to gruppeoppgaver og en individuell oppgave. Samtlige oppgaver er obligatoriske. Studiet avsluttes med en 6-timers individuell eksamen.

Det er ingen studieavgift på studiet ut over ordinær semesteravgift. Utgifter til pensumlitteratur, reise og opphold kommer i tillegg.

Arbeidskrav

Det skal innleveres et arbeidskrav hvert av temaene. Arbeidskravene må være godkjente for å kunne ta eksamen.

Vurdering

6-timers skriftlig individuell skoleeksamen.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Skriftlig eksamen med tilsyn
Individuell
6 Time(r)
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
1HELSE1 Helserett/1
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier