ØKA1020 Mikroøkonomi 1

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2024 Vår
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Anbefalte forkunnskaper: ØKA1025 Matematikk for økonomer eller tilsvarende.

Emnets innhold
 • Konsument- og produsentteori
 • Ulike konkurranseformer
 • Økonomisk effektivitet
 • Markedssvikt
 • Virkninger av offentlige inngrep i markeder
 • Anvendte problemstillinger
 • Grafiske og matematiske modeller

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan vise og forklare hvordan konsumenter fatter beslutninger basert på preferanser, priser og inntekt
 • kan vise og forklare hvordan produsenter fatter beslutninger basert på teknologi og faktorpriser
 • kan gjøre rede for forutsetningene i markedsteorien og markedsmekanismenes virkemåte
 • kan anvende mikroøkonomisk teori og modeller til å forklare samspillet mellom konsumenter og produsenter i en markedslikevekt
 • kan gjøre rede for ulike former for markedssvikt  
 • kan forklare hvorfor mikroøkonomisk teori kan betraktes som faglig grunnlag for andre økonomiske fag
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende grafiske og matematiske mikroøkonomiske modeller for å analysere markedslikevekten og samfunnsøkonomisk effektiv i ulike konkurransesituasjoner og for å analysere enkle anvendte problemer
 • kan vurdere hvordan ulike former for økonomisk politikk virker på enkeltaktørers adferd og derigjennom priser, produksjon, effektivitet og inntektsfordeling
Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over forholdet mellom individuelle økonomiske valg og samfunnsøkonomiske konsekvenser av valgene
 • kan formidle økonomiske resonnementer til andre ved hjelp av grafiske og matematiske mikroøkonomiske modeller, samt intuitive resonnementer
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsing, individuelt og i grupper.

Arbeidskrav

Det er arbeidskrav i emnet. Form, omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes for det enkelte semester og kunngjøres ved semesterstart.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppeVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Skriftlig eksamen med tilsyn
ECTS - A-F
Individuell ( - )
4 Time(r)
 • Godkjent kalkulator
100
Tillatte hjelpemidler: Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
3SAM120 Mikroøkonomi
7,5
HSAM120 Mikroøkonomi
7,5
KSAM120 Mikroøkonomi
7,5
NSAM120 Mikroøkonomi
7,5
SSAM120 Mikroøkonomi
7,5
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for økonomifag