ØKA1012 Grunnleggende regnskap

  • Studiepoeng
   7,5
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer

Forkunnskapskrav

Ingen

Emnets innhold

 •   Regnskapets oppbygging
 •   Standard kontoramme og –plan
 •   Krav til dokumentasjon og oppbevaring
 •   Merverdiavgift
 •   Lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og skattetrekk
 •   Avskrivninger
 •   Øvrige periodiseringer og avsetninger
 •   Verdivurderingsregler
 •   Regnskapsavslutning med presentasjon av resultatregnskap og balanse
 •   Enkle nøkkeltall

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for formålet med finansregnskapet samt sentrale krav og rammebetingelser det må tilfredsstille
 • kan forklare finansregnskapets oppbygging fra registrering av transaksjoner til påvirkning av resultat og balanse
 • kan klassifisere økonomiske transaksjoner i tråd med norsk standard kontoplan
 • kan gjengi grunnleggende regnskapsprinsipper og rapporteringskrav
 • kan skille mellom begrepene utgift/utbetaling/kostnad, inntekt/innbetaling som grunnlag for korrekt regnskapsmessig behandling

Ferdigheter

Studenten

 • kan forstå vanlig forekommende transaksjoner i et regnskap
 • kan forstå vanlig forekommende periodiseringer i et regnskap
 • kan lese og forstå resultatregnskap for en periode og balanserapport ved periodeslutt med utgangspunkt i transaksjonssammendrag/saldobalanse
 • kan forstå nøkkeltallsanalyser av en bedrifts lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet ut fra informasjon i finansregnskapet og eventuell tilleggsinformasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjøre rede for regnskapet som informasjonskilde
 • kan medvirke i løpende regnskapsregistrering samt utarbeiding av årsregnskap i tråd med god regnskapsskikk, standarder og lovgivning

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsinger.

Arbeidskrav

Det er arbeidskrav i emnet. Form, omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes for det enkelte semester og kunngjøres ved semesterstart.

Vurderinger

VurderingsordningKarakterskalaGruppeVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Skriftlig eksamen med tilsyn
ECTS - A-F
Individuell ( - )
4 Time(r)
 • Lovsamling
 • Godkjent kalkulator
100
Tillatte hjelpemidler: Særtrykk av Regnskapsloven og Bokføringsloven og forskrifter eller lovsamlinger hvor disse inngår, f eks. Revisors håndbok. Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.

Emnet overlapper med

NavnStudiepoengDatoKommentar
3REV100 Grunnleggende regnskap
7,5
HREV100 Grunnleggende regnskap
7,5
KREV100 Grunnleggende regnskap
7,5
SREV100 Grunnleggende regnskap
7,5
NREV100 Grunnleggende regnskap
7,5
8REV100 Grunnleggende regnskap
7,5
MLT1003 Regnskap og budsjettering
5

Fakultet

Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Institutt

Institutt for økonomifag