Industri 5.0

Industri 5.0

 • Studiefakta
  • Fagområde
   Teknologifag
  • Studieprogram
   Industri 5.0
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.2
  • Studieform
   Nettbasert med samlinger
  • Studiepoeng
   120
  • Studiested
   Gjøvik
  • Studieplanansvarlig
   Ruth Laeskogen Hoff
  • Startsemester
   2023 Vår
Introduksjon

Industri 5.0 handler om samhandling mellom mennesker og teknologi, med medarbeideren som positiv driver for bærekraftigteknologisk og organisasjonsmessig utvikling.

Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hvordan man kan oppnå menneskesentrerte, bærekraftige, robuste og fleksible organisasjoner.

Mens Industri 4.0 handler om å koble automasjon og digitalisering, handler Industri 5.0 om samarbeidet mellom mennesker og maskiner, hvor mennesket har en ledende rolle i prosessen. Industri 5.0 betyr også at man løfter blikket og ivaretar et større samfunnsansvar, hvor også bærekraft og innovasjon i verdikjeder og økosystemer er relevant.

Tre hovedelementer blir bærende:

 • Det første er mennesket. Det handler om at ansatte og kunder/brukere i mye større grad skal legge føringer for hva som skal produseres og på hvilken måte. Dette kan gjelde forhold rundt de ansatte sitt daglige virke i produksjon, teknologivalg/digitalisering, men også medvirkning i større strategiske prosesser og valg.
 • Det andre er bærekraft. Bærekraft er i stadig økende grad blitt premissgivende for industrien og i Industri 5.0 forsterkes dette ved at overordnede samfunnsbehov og bærekraft skal være førende for bedriften på strategisk og operativt nivå.
 • Det tredje er robusthet. Dette handler i stor grad om evnen til å håndtere usikkerhet og kriser som vi i det siste har sett så mye av. Fleksibilitet i produksjon, verdi- og forsyningskjeden og ulike former for digitalisering kan være eksempler på elementer som skaper robusthet.
Læringsutbytte

Med kunnskap menes en forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Med ferdigheter menes evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. De ulike typene ferdigheter kan være kognitive, praktiske, kreative eller kommunikative.

Med generell kompetanse menes å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om industri 5.0 med hovedfokus på menneskesentrert, bærekraftig og robust organisasjon
 • har kunnskap om materialegenskaper og bearbeidingsmetoder, sirkulære prosesser, målemetoder og verktøy
 • har kunnskap om og forståelse for hvordan digitale teknologier i samspill med mennesker kan optimalisere sirkulære prosesser og måleresultater
 • har kunnskap om krav til bærekraft, systemeffektivitet, pålitelighet og tilgjengelighet i utviklings- og produksjonsprosesser
 • har kunnskap om metodikk for initiering, styring, organisering, evaluering og ledelse av prosjekter
 • har kunnskap om utviklingsprosjekter og teamarbeid
 • har kunnskap om utvikling, markedsføring og salg av bærekraftige produkter og tjenester
 • kan vurdere eget arbeid i forhold til lover og forskrifter, og standarder, normer og krav i en menneskesentrert, bærekraftig, robust og fleksibel organisasjon
 • har kunnskap om bærekraftig utvikling, FNs bærekraftsmål og sirkulærøkonomi
 • har bransjekunnskap som bidrar til å sikre en teknologisk utvikling kombinert med en menneskesentrert, robust og fleksibel organisasjon
 • kjenner til trender og utvikling innen industrien og de 5 industrielle revolusjonene
 • kjenner til mulighetene til å holde seg oppdatert for å etterkomme arbeidslivets behov for ny og økt kompetanse innen menneskesentrert, bærekraftig og robust organisering
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap for å etterkomme arbeidslivets behov for ny og økt kompetanse innen menneskesentrert, bærekraftig og robust organisering
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan reflektere over og gjøre rede for sine faglige valg av tjenester, material- og produksjonsmetoder og i gjennomføring av kartleggings- og forbedringsarbeid
 • kan reflektere over og tilpasse bruk av menneskelige ressurser for å sikre en konkurransedyktig bærekraftig, robust og fleksibel organisasjon
 • kan finne og henvise til fagstoff og vurdere relevansen for problemstillinger innen industri 5.0
 • kan finne, henvise til og følge relevante lover, forskrifter og standarder
 • kan vurdere økonomiske, organisatoriske, tekniske, miljøfaglige, arbeids- og bærekraftrelaterte problemstillinger og iverksette tiltak
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bidra til å planlegge og gjennomføre menneskesentrert, bærekraftig produksjon og tjenester
 • kan kartlegge og identifisere faglige og etiske problemstillinger, iverksette tiltak og sikre oppfølging i en organisasjon
 • kan utføre prosjekter og arbeid slik at det møter organisasjonens mål
 • kan anvende fagterminologi og utveksle synspunkter og sammen med andre bidra til utvikling av god praksis for en bærekraftig og lærende organisasjon
 • kan lede prosjekter og vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning, og kan åpent dele synspunkter for å bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag
 • kan bidra til å utvikle menneskene i organisasjonen til fleksible og omstillingsdyktige medarbeidere for å oppnå enbærekraftig og robust organisasjon
 • kan vise til praktiske og konkrete tiltak i en organisasjon som bidrar til bærekraftig utvikling
Opptakskrav

Opptaksvilkår er beskrevet i gjeldende Forskrift om høyere utdanning ved Fagskolen Innlandet https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-19-2113

Denne beskriver blant annet:

 • Generelt opptaksgrunnlag
 • Opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis
 • Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (Betinget opptak)
 • Opptak på visse vilkår
 • Opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning
 • Utfyllende regler om språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning

Kvalifiserende fagbrev/yrkeskompetanser for utdanningen er:

 • Aluminiumskonstruksjonsfaget          
 • Anleggsmaskinmekanikerfaget 
 • Automatikkmekanikerfaget 
 • Bilfaget 
 • Billakkererfaget 
 • Bilskadefaget 
 • Chassis-påbyggerfaget
 • CNC-maskineringsfaget
 • Dimensjonskontrollfaget 
 • Finmekanikerfaget 
 • Hjulutrustningsfaget 
 • Industriell overflatebehandling
 • Industrimekanikerfaget 
 • Industrimontørfaget 
 • Industrirørleggerfaget 
 • Karrosserimakerfaget 
 • Kjemiprosessfaget 
 • Kobber- og blikkenslagerfaget
 • Kulde-/varme- og pumpemontørfaget
 • Laboratoriefaget 
 • Landbruksmaskinmekanikerfaget 
 • Modellbyggerfaget 
 • Motormekanikerfaget
 • Motormannfaget 
 • Motorsykkelfaget 
 • NDT-kontrollørfaget
 • Plastmekanikerfaget 
 • Platearbeiderfaget 
 • Polymer-komposittfaget
 • Presstøperfaget 
 • Produksjonsteknikkfaget 
 • Reservedelsfaget 
 • Smedfaget 
 • Støperifaget 
 • Sveisefaget 
 • Teknisk tegning
 • Termoplastfaget 
 • Ventilasjon- og blikkenslagerfaget
 • Verktøymakerfaget
 • Industrisnekkerfaget
 • Snekkerfaget
 • Møbelsnekkerfaget
 • Bøkkerfaget
 • Tredreierfaget
 • Treskjærerfaget
 • Orgelbyggerfaget

Har du fagbrev som ikke er listet opp ovenfor kan dette brukes som en del av dokumentasjonen ved søknad på bakgrunn av praksis/realkompetanse.

For følgende moduler er også generell studiekompetanse kvalifiserende for opptak:

 • Prosjektledelse innføring
 • Prosjektledelse fordypning
 • Lean, prinsipper og verktøy
 • Lean, ledelse og kontinuerlig forbedring
 • HMS-ledelse
 • Kvalitetsledelse
 • Innovasjon
 • Designdrevet innovasjon
 • Entreprenørskap
 • Intraprenørskap
 • IKT - systemforståelse
 • IKT - datasikkerhet
 • Bedriftsøkonomi for ikke-økonomer
 • Økonomistyring for ikke-økonomer
 • Teamledelse
 • Produksjonsledelse
 • Industrielle økosystemer i praksis
 • Markedsføring
 • Teknisk salg
 • Praktiske matematiske verktøy
 • Yrkesrettet kommunikasjon
 • Hovedprosjekt Industri 5.0
Poengberegning og rangering ved opptak

Det er fastsatt nasjonale regler for poengberegning og rangering ved opptak. Dette er beskrevet i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanninghttps://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-07-11-1005, kap. 3.

Søknad

Opptaket til moduler i Industri 5.0 gjøres lokalt, og søknad registreres i Fagskolen Innlandets søkeportal. Det søkes opptak til den enkelte modul. Informasjon om søknadsfrister og opptaket ligger på våre nettsider.

Arbeids- og læringsformer

Arbeidsformene som benyttes er relevante og hensiktsmessige for å nå målene for fagskoleutdanning. Det innebærer at studentene i tillegg til faglig utvikling, også skal utvikle evne til samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsing. Studentene skal også utvikle evne til å se teknologien i et bredere samfunns- og miljøperspektiv.

Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for eget studiearbeid og felles læringsmiljø, samtidig som de viser en konstruktiv-kritisk holdning til studieopplegget.

Studentene har ofte praktisk erfaring innen egne fagområder, og det gir anledning for å legge til rette for erfaringsbaserte og studentsentrerte læringsformer. Gjennom pedagogisk ledelse trekkes studentene aktivt med, og trenes opp til refleksjon i egen læringsprosess.

Lærerstyrte aktiviteter mellom samlinger

I begrepet «Lærerstyrte aktiviteter mellom samlinger» legger vi både synkron og asynkron aktivitet.

Dette kan være gruppearbeid, diskusjonsforum i læringsplattformene, veiledning både til enkeltstudenter, grupper og for klassen. De lærerstyrte aktivitetene bør støtte opp under kommunikasjon og dialog mellom lærer og studenter.

Med «synkron» aktivitet mener vi aktivitet som foregår i nåtid: lærer og student ser/snakker med hverandre i sanntid. Dette kan være «live» forelesning med mulighet for kommunikasjon begge veier, nettmøter, eller chataktivitet mellom lærer og enkeltstudenter/gruppe av studenter.

«Asynkron» aktivitet er eksempelvis at studenter ser opptak av en forelesning, kommuniserer digitalt med lærer og medstudent(er), svarer på elektroniske tester og undersøkelser, poster innlegg i tråder hvor man ikke forventer at andre deltakere er til stede, men er til og fra.

Vurdering

Grunnlaget for all vurdering er studieplanenes læringsutbyttebeskrivelser både på overordnet nivå (O-LUB) og på emne/modulnivå (E-LUB). Vurdering benyttes som metode for at studentene skal reflektere over ulike aspekter ved læring. Vurderingsformen bestemmes av formålet med vurderingen og vil variere innenfor hver enkelt modul og innenfor studieforløpet som helhet. Vurdering henger nært sammen med arbeids- og læringsformer.

Vurdering for læring (formativ vurdering) handler om å gi veiledning og tilbakemelding på studentenes arbeid og prestasjoner, og fremover-melding med råd om forbedringer. Studentene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem. Vurdering som læring kan brukes som læringsaktivitet der studentene vurderer eget og medstudenters arbeid. Det gjør dem mer bevisste på hvor de er i sin læring, hvor de skal, og hvordan de best kan komme dit.
Vurdering av læring (summativ vurdering) gir en oppsummering av hva studentene har lært. Det er studentens sluttkompetanse som skal måles på slutten av modulen, og modulen vurderes som en helhet. Studiet skal gjennomføres på en slik måte at skolen på et mest mulig sikkert grunnlag kan vurdere i hvilken grad studenten har nådd læringsutbyttet som er beskrevet i studieplanen for utdanningen. Avsluttende prøver eller innleveringer skal ha et innhold som står i klar sammenheng med læringsutbyttebeskrivelsene i modulen, der studenten har hatt muligheten til å forbedre seg på grunnlag av fremover-meldinger. Mappevurdering kan benyttes.

Det enkelte moduls særegenhet må være førende for valg av vurderingsform. Det utarbeides vurderingskriterier til skriftlige og muntlige arbeidskrav. Vi viser for øvrig til KS rutine 1.5.1.1

Karaktersystem

Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) har fastsatt følgende karakterskala og beskrivelse av grunnlag for karaktersetting. Beskrivelsene bygger på de grunnprinsippene som legges til grunn for det nasjonale karaktersystemet på alle studienivå i universitets- og høyskolesystemet:

SymbolBetegnelseGenerell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier
AFremragendeFremragende prestasjon som klart utmerker seg.
Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.
BMeget godMeget god prestasjon.
Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
CGodJevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.
Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
DNokså godEn akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler.
Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
ETilstrekkeligPrestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.
Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
FIkke beståttPrestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene.
Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.
Tema i Industri 5.0
EmnebeskrivelseTemaStudiepoeng
20TT73L IKT - systemforståelse

Nettverksforståelse

Skybasert lagring og tjenester

Grunnleggende IKT

IoT

AI

5
20TT73M IKT - datasikkerhet

GDPR

Holdninger til sikkerhet

Praktisk cybersikkerhet

5
20TT73N Bedriftsøkonomi for ikke-økonomer

Regnskapsforståelse

Driftsregnskap

Budsjettering

Regnskapsanalyse

Praktisk bruk av Microsoft Excel

Robusthet, bærekraft og samfunnsansvar

Din rolle i bedriftens økonomiske utvikling

5
20TT73O Økonomistyring for ikke-økonomer

Kalkyler

Nullpunktsanalyse

Regnskapsanalyse

Målstyring

Investeringsanalyse

Budsjettering

Robusthet, eksempelvis knyttet til likviditet, soliditet og ytre arbeidsbetingelser

Bærekraft og samfunnsansvar

5
20TT73P Teamledelse

Teamarbeid – historisk utvikling, faglig perspektiver og modeller

Team som organisasjonsform

Hvordan jobbe i team

Makt, medvirkning og ledelse i team

5
20TT73Q Produksjonsledelse

Forretningsmodeller og styringsmodeller

Styringsprinsipper

Prinsipper for produksjonsstyring

Operativ planlegging

Digitale informasjonssystemer og bruk av teknologi til produksjonsledelse

5
20TT73R Industrielle økosystemer i praksis

Naturen som driver - Hva kan industrien lære av naturen?

Industrielle økosystemer

Produkters miljømessige påvirkning  

EUs Grønne giv

5
20TT73S Markedsføring

Markedsføring i Industri 5.0

Bedriftsmarkedsføring (B2B)

Digital markedsføring

5
20TT73T Teknisk salg

Salgsprosess

Prosjektprosess

Produkt- og markedskunnskap

Teknisk kommunikasjon

5
20TT73U Praktiske matematiske verktøy

Praktiske problemstillinger

Algebra og likninger 

Statistikk 

Funksjonslære  

5
20TT73V Sirkulærøkonomi, bærekraft og gjenbruk i trebransjen

Sirkulærøkonomi og bærekraft 

Sertifisering og rapportering, regelverk og dokumentasjon 

Innsamling, sortering og resirkulering, samt kvalitet i sorteringsarbeidet

Design og optimalisering av produktet for resirkulering og bærekraft

Operasjonalisering av sirkulærøkonomi i egen bedrift

10
20TT73W Hovedprosjekt Industri 5.0

Fordypning innen relevante temaer i studiet

Prosjektstyring og teamarbeid

Rapportskriving og presentasjon

Refleksjon

10
20TT73A Materialkunnskap og produksjonsmetoder i trevarebransjen

Materiallære

Produksjonsmetoder

Kvalitetskontroll

Sirkularitet, bærekraft og samfunnsansvar

10
20TT73B HMS-ledelse

Arbeidsmiljø, HMS og Industri 5.0

Sikkerhet og rolleavklaring i HMS-arbeid

Internkontroll - systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet

Bærekraft og samfunnsansvar

5
20TT73C Kvalitetsledelse

Introduksjon og fagterminologi

Verdiskapende prosesser

Kvalitetsledelse

Verdiforankret ledelse / Visjonært lederskap

5
20TT73D Innovasjon

Bærekraft, behov og drivkrefter              

Innovasjon og forbedringstyper             

Innovasjon og metodikk                             

Håndtering av innovasjoner                    

5
20TT73E Designdrevet innovasjon

Kunde, innsikt og behovskartlegging                                                                         

Idemyldring, utkast og verktøy                                                                                   

Prototyping av konsept                                                                                                             

Presentasjon av løsning/ resultat 

5
20TT73F Intraprenørskap

Historie, verdi, motivasjon og initiativ         

Metode og arbeidsform                               

Formaliteter                                                  

5
20TT73G Entreprenørskap

Ideutviklingsprosessen                  

Bedriftsetablering                                              

Produkters livssyklus 

Forstå marked og behov                                          

5
20TT73H Prosjektledelse, innføring

Grunnleggende forståelse av begrepene prosjektarbeid og prosjektledelse innenfor industri 5.0

Hva er prosjektarbeid, målformulering, planlegging og praktisk gjennomføring av enkle og bærekraftige prosjekter

5
20TT73I Prosjektledelse, fordypning

Ledelse, ressursplanlegging, økonomi, styring og oppfølging

Usikkerhetshåndtering, oppfølging og avslutning av et bærekraftig prosjekt.

5
20TT73J Lean, prinsipper og verktøy

Lean - bakgrunn, kjennetegn og den norske modellen

Lean ledelse og den lærende organisasjonen

5
20TT73K Lean, ledelse og kontinuerlig forbedring

Innføring og utvikling av Lean i en bedrift

Lærende organisasjon

Bærekraft og lønnsomhet

5
20TT72C Smart og grunnleggende vedlikehold

Vedlikeholdsforståelse 

Sikkert og smart vedlikehold 

10
20TT72E Logistikkstyring og - ledelse (SCM)

Logistikkstyring i verdi- og forsyningskjeden

Marked og kundeorientert logistikk

Innkjøp og leverandørutvikling

Logistikkøkonomi

Distribusjon, transport, lager og 3. og 4. parts logistikk

Digitalisering av verdi- og forsyningskjeden

Logistikk og miljø inn mot bærekraft og sirkulærøkonomi

Effektivisering av verdi- og forsyningskjeden

10
20TT72B Materialkunnskap og produksjonsmetoder i plast

Grunnleggende kjemi i plast  

Materiallære, miljølære og produksjon i plast

10
20TT72D Sirkulærøkonomi og gjenbruk i plastindustrien

Sirkulærøkonomi og bærekraft 

Sertifisering og rapportering, regelverk og dokumentasjon 

Innsamling, sortering og resirkulering 

10
20TT73X Yrkesrettet kommunikasjon

Studieteknikk

Prosjektarbeid

Rapportskriving

IKT, herunder samhandlings-, tekstbehandlings– og presentasjonsverktøy 

Mål- og mottakerbevissthet 

Refleksjon over egen læring

5
Sum175
Studiets struktur og oppbygning

Industri 5.0 er en modulutdanning. Dette innebærer at det søkes opptak til den enkelte modul, og modulene kan tas i ulik rekkefølge. Fullført og bestått enkeltmodul, eller utvalg av moduler, dokumenteres med karakterutskrift.

Enkelte moduler bygger på en annen modul. I slike tilfeller anbefales en spesifikk rekkefølge av moduler. For eksempel bør Prosjektledelse, innføring tas før Prosjektledelse, fordypning. Eventuelle rekkefølgeanbefalinger framgår av den enkelte modulplan.

Studenter som fullfører og består moduler innen Industri 5.0 med til sammen 120 studiepoeng oppnår en høyere fagskolegrad innen Industri 5.0. Graden dokumenteres med vitnemål.

For å oppnå høyere fagskolegrad i Industri 5.0, må man ta alle de obligatoriske modulene, som til sammen utgjør 100 studiepoeng. I tillegg må studenten velge valgbare moduler med til sammen 20 studiepoeng.

Modulen «hovedprosjekt» er kun aktuell for studenter som vil ta en høyere fagskolegrad i Industri 5.0, og kan ikke velges som enkeltstående modul.

Ved å kombinere spesifikke moduler, vil studenten kunne fordype seg innen tre(vare) eller plast.

Det er ingen rekkefølgekrav til sammensetning av moduler for høyere fagskolegrad i Industri 5.0, utover at hovedprosjekt må tas som siste modul.

Obligatoriske moduler for å oppnå høyere fagskolegrad i Industri 5.0

Modulnavn

Studiepoeng

HMS-ledelse

5

Kvalitetsledelse

5

IKT - systemforståelse

5

IKT - datasikkerhet

5

Bedriftsøkonomi for ikke-økonomer

5

Økonomistyring for ikke-økonomer

5

Teamledelse

5

Produksjonsledelse

5

Lean, prinsipper og verktøy

5

Lean, ledelse og kontinuerlig forbedring

5

Prosjektledelse, innføring

5

Prosjektledelse, fordypning

5

Industrielle økosystemer i praksis

5

Markedsføring

5

Teknisk salg

5

Praktiske matematiske verktøy

5

Innovasjon

5

Yrkesrettet kommunikasjon

5

Hovedprosjekt Industri 5.0

10

 

100

 

Valgbare moduler for å oppnå høyere fagskolegrad i Industri 5.0

Materialkunnskap og produksjonsmetoder i trevarebransjen - 10 sp. Valgbare moduler som gir fordypning i tre
Sirkulærøkonomi, bærekraft og gjenbruk i trebransjen - 10 sp.
Materialkunnskap og produksjonsmetoder i plast - 10 sp. Valgbare moduler som gir fordypning i plast
Sirkulærøkonomi, bærekraft og gjenbruk i plastbransjen - 10 sp.
Designdrevet innovasjon - 5 sp. Valgbare emner som ikke gir fordypning
Entreprenørskap - 5 sp.
Intraprenørskap - 5 sp.
Smart og grunnleggende vedlikehold - 10 sp.
Logistikkstyring og ledelse (SCM) - 10 sp.

 

 

Forventet arbeidsinnsats i Industri 5.0
EmnebeskrivelseStudiepoengUndervisning/veiledningLærerstyrte aktiviteter mellom samlingerSelvstudiumSum
20TT73L IKT - systemforståelse5252481130
20TT73M IKT - datasikkerhet5252481130
20TT73N Bedriftsøkonomi for ikke-økonomer5252481130
20TT73O Økonomistyring for ikke-økonomer5252481130
20TT73P Teamledelse5252481130
20TT73Q Produksjonsledelse5252481130
20TT73R Industrielle økosystemer i praksis5252481130
20TT73S Markedsføring5252481130
20TT73T Teknisk salg5252481130
20TT73U Praktiske matematiske verktøy5252481130
20TT73V Sirkulærøkonomi, bærekraft og gjenbruk i trebransjen105048162260
20TT73W Hovedprosjekt Industri 5.0102322215260
20TT73A Materialkunnskap og produksjonsmetoder i trevarebransjen105048162260
20TT73B HMS-ledelse5252481130
20TT73C Kvalitetsledelse5252481130
20TT73D Innovasjon5252481130
20TT73E Designdrevet innovasjon5252481130
20TT73F Intraprenørskap5252481130
20TT73G Entreprenørskap5252481130
20TT73H Prosjektledelse, innføring5252481130
20TT73I Prosjektledelse, fordypning5252481130
20TT73J Lean, prinsipper og verktøy5252481130
20TT73K Lean, ledelse og kontinuerlig forbedring5252481130
20TT72C Smart og grunnleggende vedlikehold105048162260
20TT72E Logistikkstyring og - ledelse (SCM)105048162260
20TT72B Materialkunnskap og produksjonsmetoder i plast105048162260
20TT72D Sirkulærøkonomi og gjenbruk i plastindustrien105048162260
20TT73X Yrkesrettet kommunikasjon5252481130
Sum17584881428884550
Godskriving og fritak

Studiet er delt inn i moduler som er minste resultatbærende enhet. Når en student er tatt inn til studier som består av flere moduler, kan det være aktuelt å søke innpassing eller fritak fra enkeltmoduler. Det er mulig å søke om fritak for et eller flere moduler dersom man kan dokumentere tilsvarende kompetanse i den modulen fra før. Det er også mulig å søke om innpassing av moduler dersom dette er helt likt. Se https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-19-2113, § 2-9.

Mulighet for å ta enkeltemner

Søkere kan ta hvert enkelt modul for seg og får karakterutskrift ved gjennomført og bestått modul.

Sluttdokumentasjon

Vitnemål

Etter fullført og bestått fagskoleutdanning, utstedes det vitnemål. Med tanke på internasjonal bruk, skal vitnemålet også merkes med begrepet Vocational Diploma (VD).

På vitnemålet skal fagretning og fordypning framkomme.

Vitnemålet skal omfatte de modulene som inngår i utdanningen.

Vitnemålet skal påføres modulenes omfang i studiepoeng og de karakterene som er oppnådd.

Der hovedprosjekt er en del av studiet skal tittel og beskrivelse av dette framgå.

Karakterutskrift

For studenter som kun gjennomfører deler av et fagskolestudium, eller som tar enkeltmoduler, utstedes det karakterutskrift når antall avtalte moduler er fullført. Etter fullført, men ikke bestått fagskoleutdanning utstedes det også karakterutskrift.

Tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål

For at en fagskole skal kunne utstede vitnemål, må studenten avlegge studiepoeng ved fagskolen som tilsvarer den minste resultatbærende enheten i fagskoleutdanningen studenten ønsker vitnemål for. "Den minste resultatbærende enheten" er et emne (fagskoleforskriften § 2 (lovdata.no)). I tilfeller hvor studenten har bestått ulike emner ved ulike fagskoler, er det normalt den siste fagskolen som har hatt studenten før fullført utdanningsløp, som har ansvaret for å utstede vitnemålet (se fagskoleforskriften § 38 (lovdata.no)).