Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket

Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket

 • Studiefakta
  • Fagområde
   Landbruksfag
  • Studieprogram
   Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket
  • Studienivå
   Fagskole
  • Studieform
   Nettbasert med samlinger
  • Studiepoeng
   60
  • Studiested
   Kleiva, Mosjøen, Senja, Tana
  • Studieplanansvarlig
   Inger-Line Haraldsen
  • Startsemester
   2024 Høst
Introduksjon

Utdanningen bygger på en helhetlig forståelse for framtidsrettet kompetanse innen grovfôrbasert husdyrproduksjon.  Sentralt står forvaltning og utvikling av landbruksforetak med produksjon av kjøtt og melk, basert på beiting og dyrking av grovfôr. Landbruk i Norge tar vare på tradisjoner, bidrar til bosetting og holder kulturlandskapet ved like. Et klimasmart landbruk handler om god ressursutnytting, dyrevelferd og framtidsrettet teknologi. Dermed ivaretas både det enkelte foretaks behov og våre felles behov som bærekraft og det grønne skiftet.

Studiet består av tre hovedemner i tillegg til det avsluttende hovedprosjektet:

 • Driftsledelse og økonomi
 • Planteproduksjon med vekt på ­grovfôr og beite
 • Husdyrproduksjon
 • Hovedprosjekt
Læringsutbytte

Med kunnskap menes en forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Med ferdigheter menes evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. De ulike typene ferdigheter kan være kognitive, praktiske, kreative eller kommunikative.

Med generell kompetanse menes å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om landbruksfaglige begreper, prosesser og verktøy som anvendes innenfor driftsledelse og økonomi, grovfôrproduksjon og husdyrhold av storfe og småfe
 • har innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet ved etablering-, drift- og produksjon av grovfôr og husdyrhold av storfe og småfe
 • har bransjekunnskap innenfor driftsledelse og økonomi, grovfôrproduksjon og husdyrhold av storfe og småfe samt etablering og utvikling av disse produksjonene
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innenfor driftsledelse, økonomi og etablering av, grovfôrproduksjon og husdyrhold av storfe og småfe
 • forstår sammenhengen mellom egen bransje og resten av samfunnet og forstår bransjens samfunnsansvar, blant annet etiske og miljømessige dilemmaer innen planteproduksjon og produksjon av kjøtt og mjølk på storfe og småfe, og kan sette det inn i et bærekraftig perspektiv
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor driftsledelse og økonomi, grovfôrproduksjon og husdyrhold
 • kan anvende relevante landbruksmaskiner og utstyr, faglige verktøy, materialer, teknikker og uttrykksformer, herunder bruk av relevante digitale og nettbaserte verktøy for å etablere, utvikle og drifte bærekraftig produksjon basert på grovfôr innen mjølk- og kjøttproduksjon
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for å utvikle, drifte og lede husdyrproduksjon
 • kan innenfor grovfôrbasert husdyrproduksjon kartlegge en situasjon, vurdere og identifisere behov for iverksetting av tiltak
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for faktorer som påvirker og sikrer en bærekraftig ressursbruk i husdyrhold basert på storfe og småfe
 • har utviklet en etisk grunnholdning til ivaretakelse av de stedegne natur- og kulturressurser, gårdens kvaliteter og de særegne krav som stilles i grovfôr- og husdyrproduksjon
 • kan utføre arbeidet etter relevante målgruppers behov både for grovfôr- og for husdyrprodukter
 • kan bygge relasjoner til fagfeller og fagmiljøer innenfor fôrproduksjon og dyrehold knyttet til fjellandbruket, samt med eksterne produksjoner eller målgrupper
 • kan utvikle arbeidsmetoder, varer og tjenester innenfor grovfôr- og husdyrproduksjon og finne relevante samarbeidsløsninger
Opptakskrav

Opptaksvilkår er beskrevet i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Fagskolen Innlandet 

Denne beskriver:
• Generelt opptaksgrunnlag
• Opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis
• Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (Betinget opptak)
• Opptak på visse vilkår
• Opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning
• Utfyllende regler om språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning

Kvalifiserende fagbrev/yrkeskompetanser for utdanningen er:

 • Landbruk (agronom)
 • Anleggsgartnerfaget
 • Gartnerfaget
 • Gartnernæring (yrkeskompetanse)
 • Skogfaget

Har du fagbrev som ikke er listet opp ovenfor kan dette brukes som en del av dokumentasjonen ved søknad på bakgrunn av praksis/realkompetanse.

Poengberegning og rangering ved opptak

Det er fastsatt nasjonale regler for poengberegning og rangering ved opptak. Dette er beskrevet i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning, kap. 2-7.

Søknad

Fagskolen Innlandets utdanninger er i hovedsak organisert gjennom Samordna opptak og følger de fastsatte nasjonale søknadsfrister. Der søknad ikke går via Samordna opptak henvises det til lokalt opptak og informasjon på vår hjemmeside.

Arbeids- og læringsformer

Arbeidsformer

Arbeidsformene skal være relevante og hensiktsmessige for å nå det ønskede læringsutbyttet for utdanningen. Dette innebærer at studenten i tillegg til faglig utvikling også skal utvikle evne til samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsing. Det forutsettes at studenten viser initiativ og tar ansvar for eget læringsarbeid og felles læringsmiljø, samtidig som han viser en konstruktiv holdning til studieopplegget. Studenten har praktisk erfaring innen egne fagområder, og denne erfaringen tar han med seg inn i erfaringsbaserte og studentsentrerte læringsformer. Gjennom det pedagogiske opplegget trekkes studenten aktivt med og trenes opp til refleksjon i egen læringsprosess. Variasjon i valg av læringsmetoder er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse som omfatter både kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Prosjekt- og gruppearbeid gir gode muligheter for åpne problemstillinger som utfordrer studenten til å søke gode, faglig forsvarlige løsninger, der kreativitet og samarbeid styrkes. Samtidig får veiledning en naturlig plass i gjennomføringen av prosjektene. 

Læringsformer 

Skolen legger til rette for varierte læringsformer, tilpasset heltids- og nettbaserte studier. Dette vil si at man blant annet benytter:  

 • gruppearbeid med logg og refleksjon 
 • prosjektarbeid med tverrfaglig fokus (ofte i samarbeid med arbeidslivet) 
 • forelesning 
 • praksisorientert undervisning og erfaringsdeling (ofte i samarbeid med arbeidslivet) 
 • veiledning 
 • individuelle arbeidskrav 
 • presentasjoner 
 • digitalt undervisnings- og læringsarbeid 
 • problembasert læring (PBL) 

Med utgangspunkt i studieplanen er det utarbeidet detaljerte arbeidskrav for hvert emne. Arbeidskrav kan være tilstedeværelse i undervisningen, innleveringer, presentasjoner, prøver, ekskursjoner, samarbeid med medstudenter, laboratoriearbeid, studentlogg, refleksjonsnotater osv. Dokumentasjon i forhold til disse kravene samles for hver student, jfr. kapittel om vurdering. Skolen skal søke å fremme studentens læreprosess og faglige kunnskaper. I praksis betyr dette at vi tilstreber:

 • gode relasjoner mellom lærer og studenter 
 • en tydelig og effektiv undervisning 
 • tilrettelegging for og ledelse av gode læringsprosesser 
 • underveisvurdering - regelmessig bruk av tilbakemelding 
 • sammenheng mellom læringsutbytte, innhold og arbeidsmåter 
 • forventninger til studentens prestasjoner og kontroll av disse 

Lærerstyrte aktiviteter mellom samlinger

I begrepet «Lærerstyrte aktiviteter mellom samlinger» legger vi både synkron og asynkron aktivitet.

Dette kan være gruppearbeid, diskusjonsforum i læringsplattformene, veiledning både til enkeltstudenter, grupper og for klassen. De lærerstyrte aktivitetene bør støtte opp under kommunikasjon og dialog mellom lærer og studenter.

Med «synkron» aktivitet mener vi aktivitet som foregår i nåtid: lærer og student ser/snakker med hverandre i sanntid. Dette kan være «live» forelesning med mulighet for kommunikasjon begge veier, nettmøter, eller chataktivitet mellom lærer og enkeltstudenter/gruppe av studenter.

«Asynkron» aktivitet er eksempelvis at studenter ser opptak av en forelesning, kommuniserer digitalt med lærer og medstudent(er), svarer på elektroniske tester og undersøkelser, poster innlegg i tråder hvor man ikke forventer at andre deltakere er til stede, men er til og fra.

Vurdering

Grunnlaget for all vurdering er studieplanenes læringsutbyttebeskrivelser både på overordnet nivå (O-LUB) og på emnenivå (E-LUB). Vurdering benyttes som metode for at studentene skal reflektere over ulike aspekter ved læring. Vurderingsformen bestemmes av formålet med vurderingen og vil variere innenfor hver enkelt emne og innenfor studieforløpet som helhet. Vurdering henger nært sammen med arbeids- og læringsformer. Vurdering skjer i henhold til vurderingsrutine 1.5.1.1 https://public.samsvar.as/documents/330a2da0-546b-4cfc-9514-4c29864605ea/fc9137eb-4166-4a31-9a17-4b2321fc938b-1.5.1.1%20Vurderingsarbeidet%20ved%20FI%20%281240%29.pdf

Vurdering for læring (formativ vurdering) handler om å gi veiledning og tilbakemelding på studentenes arbeid og prestasjoner, og fremover-melding med råd om forbedringer. Studentene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem. Vurdering som læring kan brukes som læringsaktivitet der studentene vurderer eget og medstudenters arbeid. Det gjør dem mer bevisste på hvor de er i sin læring, hvor de skal, og hvordan de best kan komme dit.
Vurdering av læring (summativ vurdering) gir en oppsummering av hva studentene har lært. Det er studentens sluttkompetanse som skal måles på slutten av emnet, og emnet vurderes som en helhet. Studiet skal gjennomføres på en slik måte at skolen på et mest mulig sikkert grunnlag kan vurdere i hvilken grad studenten har nådd læringsutbyttet som er beskrevet i studieplanen for utdanningen. Avsluttende prøver eller innleveringer skal ha et innhold som står i klar sammenheng med læringsutbyttebeskrivelsene i emnet, der studenten har hatt muligheten til å forbedre seg på grunnlag av fremover-meldinger. Mappevurdering kan benyttes.

Det enkelte emnes særegenhet må være førende for valg av vurderingsform. Det utarbeides vurderingskriterier til skriftlige og muntlige arbeidskrav.

Felles arbeidskrav for alle studier ved Fagskolen Innlandet: 

 • Aktiv deltakelse i opplæringen
  • Deltagelse i gruppearbeid, herunder prosjekter og fremføringer i tråd med gruppeavtale. 
  • Sørge for å stille faglig forberedt til undervisning, også etter fravær 
  • Minst 80% oppmøte til all fysisk undervisning (på emnenivå) 
 • Bidra til læring i gruppen/klassen 
 • Aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter 
 • Alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer, presentasjoner og eventuelle lab-øvelser, simulering og ekskursjoner i emnet skal være gjennomført og godkjent. 
Karaktersystem

Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) har fastsatt følgende karakterskala og beskrivelse av grunnlag for karaktersetting. Beskrivelsene bygger på de grunnprinsippene som legges til grunn for det nasjonale karaktersystemet på alle studienivå i universitets- og høyskolesystemet:

SymbolBetegnelseGenerell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier
AFremragendeFremragende prestasjon som klart utmerker seg.
Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.
BMeget godMeget god prestasjon.
Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
CGodJevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.
Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
DNokså godEn akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler.
Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
ETilstrekkeligPrestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.
Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
FIkke beståttPrestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene.
Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.
Tema i Grovforbasert husdyrproduksjon for fjelllandbruket
EmnebeskrivelseTemaStudiepoeng
20PS06A Driftsledelse og økonomi, emnekode

Landbrukets rammevilkår

Bedriftsøkonomi

Strategi og ledelse

Næringsutvikling og næringsetablering 

13
20PS06B Planteproduksjon med fokus på grovfôr og beite

Jordbruk 

Gjødselplanlegging

Plantevern og skadegjørere

Plantekultur med dyrkingsteknikk, inkl. produksjonsøkonomi

Planteforedling

16
20PS06C Husdyrproduksjon

Emner fra alle husdyrproduksjoner

Mjølkeproduksjon på storfe/geit, økonomi, lønnsomhet og planer

Kjøttproduksjon på storfe/geit økonomi, lønnsomhet og planer

Saueproduksjon, økonomi, lønnsomhet og planer​

19
20PS06D Hovedprosjekt

Hovedprosjekt

12
Sum60
Studiets struktur og oppbygning

Utdanningen i ”Grovfôrbasert husdyrproduksjon” er et studium på 60 studiepoeng, som gjennomføres  over 2år, tilsvarende fire semestre, totalt 1560 timer. Gjennomføringsmodell er nettbasert med fysiske samlinger på 2 eller 3 dager. Undervisningstiden er tilpasset slik at det skal være mulig å ta utdanningen i tillegg til annen sysselsetting, f.eks. som bonde eller i annet arbeid.

Undervisningen vil dels foregå ved tradisjonell klasseromsundervisning, gruppearbeid, oppgavearbeid, befaringer/ekskursjoner, veiledning og laboratorieforsøk ute i felt.

Laboratorieøvelser vil bli fordelt på emnene Planteproduksjon med fokus på grovfôr og beite og Husdyrproduksjon. Antall timer av de ulike arbeidsformene (samlingsbasert undervisning og veiledning, nettbasert veiledning, laboratorieøvelser og selvstudium) er basert på emnenes studiepoeng.

Hver samling har sin individuelle timeplan.

Nettstøttet undervisning og veiledning vil bli brukt som et supplement til samlingsbasert undervisning.

Forventet arbeidsinnsats i Grovforbasert husdyrproduksjon for fjelllandbruket
EmnebeskrivelseStudiepoengUndervisning/veiledningLærerstyrte aktiviteter mellom samlingerSelvstudiumSum
20PS06A Driftsledelse og økonomi, emnekode 136563210338
20PS06B Planteproduksjon med fokus på grovfôr og beite168077259416
20PS06C Husdyrproduksjon199592307494
20PS06D Hovedprosjekt122826258312
Sum6026825810341560
Studiemodeller
Grovforbasert husdyrproduksjon for fjelllandbruket
Jobbmuligheter

Fagskoletilbudet er et yrkesrettet studietilbud som gir relevant utdanning for i hovedsak tre målgrupper; både som sjølstendig næringsdrivende, rådgivere og som ansatt innen landbruket, men også andre innen landbruksrelaterte yrker kan øke sin kompetanse i forhold til eget arbeid, slik som selgere i landbruksrelaterte virksomheter osv.

Det forventes stadig økende krav for utførelsen av riktig agronomi, økonomistyring og et totalt ressursregnskap på gården.  F. eks forventes det at krav om gjennomføring av klima- og energiregnskap på eiendomsnivå kommer, og utdanningen skal ligge i forkant av slike krav.

Landbruksnæringen har utviklet sitt eget kvalitetssystem; Kvalitetssystem i landbruket (KSL). Det dekker alle typer matproduksjon på norske gardsbruk, og stiller krav til hvordan produksjonen skal gjennomføres og hva som skal dokumenteres. Som et ledd i dette systemet er det utviklet 11 ulike standarder. Alle matproduserende bønder i Norge skal etablere og vedlikeholde et kvalitetssystem med rutiner og dokumentasjon for sin produksjon.

Utarbeiding av nødvendig fagplaner (som økonomiske driftsplaner, gjødslingsplaner, miljøplaner, energi- og klimaplaner mm) og sertifiseringskrav inngår i studiet.

Kjennskap og opparbeiding av veilederkompetanse i disse planene, samt gi innsikt i planteforedling og feltforsøk samt forsøks- og utviklingsarbeid i husdyrhold skal også inngå.

Godskriving og fritak

Studiet er delt inn i emner som er minste resultatbærende enhet. Det er mulig å søke om fritak for et eller flere emner dersom man kan dokumentere tilsvarende kompetanse i det emnet fra før. Det er også mulig å søke om innpassing av emner dersom dette er helt likt. Se https://lovdata.no/forskrift/2023-12-04-2342/§2-10, § 2-10.

Mulighet for å ta enkeltemner

Det er mulig å søke skolen om å få ta enkeltemner. Når et emne er gjennomført og bestått vil studenten kunne få karakterutskrift.

Sluttdokumentasjon

Vitnemål

Etter fullført og bestått fagskoleutdanning, utstedes det vitnemål. Med tanke på internasjonal bruk, skal vitnemålet også merkes med begrepet Vocational Diploma (VD).

På vitnemålet skal fagretning og fordypning framkomme.

Vitnemålet skal omfatte de emnene som inngår i utdanningen.

Vitnemålet skal påføres emnenes omfang i studiepoeng og de karakterene som er oppnådd.

Der hovedprosjekt er en del av studiet skal tittel og beskrivelse av dette framgå.

Karakterutskrift

For studenter som kun gjennomfører deler av et fagskolestudium, utstedes det karakterutskrift når antall avtalte emner er fullført. Etter fullført, men ikke bestått fagskoleutdanning utstedes det også karakterutskrift.

Tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål

For at en fagskole skal kunne utstede vitnemål, må studenten avlegge studiepoeng ved fagskolen som tilsvarer den minste resultatbærende enheten i fagskoleutdanningen studenten ønsker vitnemål for. "Den minste resultatbærende enheten" er et emne (fagskoleforskriften § 2 (lovdata.no)). I tilfeller hvor studenten har bestått ulike emner ved ulike fagskoler, er det normalt den siste fagskolen som har hatt studenten før fullført utdanningsløp, som har ansvaret for å utstede vitnemålet (se fagskoleforskriften § 38 (lovdata.no)).

Det vises til Fagskolen Innlandets KS-rutine 1.5.3.1 Eksamensavvikling, for utfyllende bestemmelser rundt organiseringen og avvikling av eksamen.

Pensumlitteratur