20TB55B Energi og miljø i bygg

20TB55B Energi og miljø i bygg

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Bygg, anlegg, KEM, FDV og VA
  • Emnekode
   20TB55B
  • Studieprogram
   Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer og bygg (FDV)
  • Studiepoeng
   10
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2023 Høst
Tema

Globale og nasjonale miljøutfordringer

Inneklima / inneklimamålinger

Energitekniske krav til bygg

Energi- og effektberegninger

Energimerking, energivurdering og energitiltak (ENØK)

Energipriser, fleksibilitet og samspill

Energiledelse/ energioppfølgingssystemer

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om bærekraftige og energieffektive bygningskonsepter med lav miljøbelastning og godt inneklima.
 • har kunnskap om optimal energibruk i bygg og om hva som må til for å skape et godt inneklima.
 • har kunnskap om grunnleggende energitekniske beregninger.
 • har kunnskap om energimerking og metoder for energivurdering.
 • har kunnskap om prinsipper for energi- og miljøledelse og energioppfølgingssystemer. 
 • har kunnskap om samkjøring av de tekniske anleggene slik at det sikres optimal drifts-økonomi og et godt inneklima. 
 • har kunnskap om gjeldende regelverk, tekniske standarder som gjelder energibruk i bygg.
 • har kunnskap om oppdatering og vurdering av eget arbeid i forhold til regelverket.
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan kartlegge en situasjon, vurdere, identifisere, planlegge og iverksette tiltak som optimaliserer energibruk, reduserer miljøbelastning og sikrer tilfredsstillende inneklima i bygninger.
 • kan finne fram og henvise til relevant fagstoff og utføre enkle energitekniske beregninger i samsvar med gjeldende regelverk.
 • kan anvende metoder for energi- og miljøledelse og energioppfølgingssystemer.
 • kan reflektere over energitekniske problemstillinger i bygg og innvirkning på miljø og samfunn.
 • kan anvende relevante verktøy og metoder for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av energitekniske prosjekter og kan gjøre rede for sine faglige valg og metoder og reflektere over egen faglig utøvelse.
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innen byggebransjen og delta i diskusjoner om nasjonale og globale klimautfordringer og stadig skjerpede krav til energieffektive bygg, uten at strenge energikrav skal gå på bekostning av funksjon, godt inneklima og andre viktige kvaliteter.
 • kan bygge relasjoner på tvers av fag og formidle energiteknisk kompetanse til involverte aktører og legge grunnlaget for videre læring.
 • kan bidra til å planlegge og å gjennomføre byggeprosjekter i et livsløpsperspektiv som spenner fra tidligfase-planlegging (behovsavklaring, programmering, ide- og konseptutvikling), via prosjektering, gjennomføring og bygging, til bruk og forvaltning, drift, vedlikehold og sanering.
 • kan bidra til å øke produktiviteten, innovasjon, konkurranseevne og lage bærekraftige bygg med god teknisk og funksjonell kvalitet og utforming.
Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

· aktiv deltakelse i opplæringen

· bidra til læring i gruppen/klassen

· aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter

· alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være

gjennomført og godkjent

Lærer i emnet fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Pensumlitteratur
20TB55B Energi og miljø i bygg
Litteratur

Studentabonnemnt:

Øvrig litteratur:

 • Internettsider angitt av faglærer. 
 • Kompendium, notater og presentasjoner utarbeidet av faglærer.
 • Programmer angitt av faglærer, deles ut av faglærer eller IT-avdelingen.
Godkjent av
Glenn Larsen