20TB55B Energi og miljø i bygg

20TB55B Energi og miljø i bygg

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Bygg, anlegg, KEM, FDV og VA
  • Emnekode
   20TB55B
  • Studieprogram
   Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer og bygg (FDV)
  • Studiepoeng
   10
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2022 Høst
Tema

Globale og nasjonale miljøutfordringer, Klimadata

inneklima / inneklimamålinger

Energitekniske krav til bygg

Energi- og effektberegninger

Energimerking, energivurdering og energitiltak (ENØK)

Energipriser, fleksibilitet og samspill

Energiledelse/ energioppfølgingssystemer

Støtteordninger

Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • energieffektive bygningskonsepter med lav miljøbelastning og godt inneklima.
 • kunnskap om optimal energibruk i bygg og om hva som må til for å skape et godt inneklima.
 • grunnleggende energitekniske beregninger.
 • energimerking, metoder for energivurdering, termografering og tetthetskontroll av bygg.
 • prinsipper for energi- og miljøledelse og energioppfølgingssystemer. 
 • samkjøring av de tekniske anleggene slik at det sikres optimal drifts-økonomi og et godt inneklima. 
 • gjeldende regelverk, tekniske standarder som gjelder energibruk i bygg.
 • oppdatering og vurdering av eget arbeid i forhold til regelverket.
Ferdigheter

Studenten kan

 • kartlegge en situasjon, vurdere, identifisere, planlegge og iverksette tiltak som optimaliserer energibruk, reduserer miljøbelastning og sikrer tilfredsstillende inneklima i bygninger.
 • kan finne fram og henvise til relevant fagstoff og utføre enkle energitekniske beregninger i samsvar med gjeldende regelverk.
 • kan anvende metoder for energi- og miljøledelse og energioppfølgingssystemer.
 • kan reflektere over energitekniske problemstillinger i bygg og  innvirkning på miljø og samfunn.
 • kan anvende relevante verktøy og metoder for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av energitekniske prosjekter og kan gjøre rede for sine faglige valg og metoder og reflektere over egen faglig utøvelse.
Generell kompetanse

Studenten kan

 • utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innen byggebransjen og delta i diskusjoner om nasjonale og globale klimautfordringer og stadig skjerpede krav til energieffektive bygg, uten at strenge energikrav skal gå på bekostning av funksjon, godt inneklima og andre viktige kvaliteter.
 • bygge relasjoner på tvers av fag og formidle energiteknisk kompetanse til involverte aktører og legge grunnlaget for videre læring.
 • bidra til å planlegge og å gjennomføre byggeprosjekter i et livsløpsperspektiv som spenner fra tidligfase-planlegging (behovsavklaring, programmering, ide- og konseptutvikling), via prosjektering, gjennomføring og bygging, til bruk og forvaltning, drift, vedlikehold og sanering.
 • bidra til å øke produktiviteten, innovasjon, konkurranseevne og lage bærekraftige bygg med god teknisk og funksjonell kvalitet og utforming.
Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

· aktiv deltakelse i opplæringen

· bidra til læring i gruppen/klassen

· aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter

· alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være

gjennomført og godkjent

Lærer i emnet fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Pensumlitteratur
20TB55B Energi og miljø i bygg
Litteratur
 • Byggforsk kunnskapssystemer- utvalgte temablad
 • Ventøk, Skarland Press as - utvalgte temablad
 • Prenøk, Skarland Press as - utvalgte temablad
 • Teknisk forskrift til Plan og Bygningsloven(utvalgte deler)
 • Veiledning til Teknisk forskrift (utvalgte deler)
 • Internettsider angitt av faglærer, eksempel:  www.enova.no, www.energimerking.no
 • Energiberegningsprogrammet SIMIEN med veiledning
 • Energioppfølging i næringsbygg, Enova
 • Kompendium, notater og presentasjoner utarbeidet av faglærer.
Godkjent av
Roy Peistorpet