20PS06C Husdyrproduksjon

20PS06C Husdyrproduksjon

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Landbruksfag
  • Emnekode
   20PS06C
  • Studieprogram
   Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket
  • Studiepoeng
   19
  • Studiested
   Hvam
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2021 Høst
Introduksjon

Husdyrproduksjon består av tema;

 1. Emner fra alle husdyrproduksjoner
 2. Mjølkeproduksjon på storfe, økonomi, lønnsomhet og planer
 3. Kjøttproduksjon på storfe, økonomi, lønnsomhet og planer
 4. Saueproduksjon, økonomi, lønnsomhet og planer
Emnets innhold

Tema 1: Emner fra alle husdyrproduksjoner

 • Avlslære
 • Fordøyelse, mål for energi og protein
 • Klassifisering av kjøtt, EUROP
 • Fôrmidler
 • Husdyrkontrollene, en del av KSL grunnlaget
 • Dyreadferd, dyrevelferd og dyreetikk, lab. øvelser og teori
 • Regelverket i økologisk produksjon

Tema 2: Mjølkeproduksjon på storfe, økonomi, lønnsomhet og planer

 • Storfeavl, herunder valg av rase.
 • Driftsform
 • Sjukdomslære
 • Fruktbarhet
 • Mjølkekvalitet
 • Fôring og stell av storfe, inklusive dyrevelferd og dyreetikk
 • Fôrplaner ved hjelp av tilgjengelige fôrplanleggingsverktøy
 • Beite
 • Funksjon, kontroll og enkelt vedlikehold av mjølkemaskin
 • Driftsbygninger for storfe og ulikt fôringsutstyr
 • Dekningsbidrag og produksjonsøkonomi

Tema 3: Kjøttproduksjon på storfe, økonomi, lønnsomhet og planer

 • Ammekuproduksjon
 • Driftsopplegg
 • Fôring og stell, inklusive dyrevelferd og dyreetikk
 • Avl på kjøttraser
 • Oksekjøttproduksjon
 • Raser, intensitet
 • Kastrater
 • Beite
 • Dekningsbidragskalkyler og produksjonsøkonomi

Tema 4: Saueproduksjon, økonomi, lønnsomhet og planer

 • Fôring og stell inklusive dyrevelferd og dyreetikk
 • Driftsledelse
 • Driftsbygninger for sau og ulikt fôringsutstyr
 • Saueavl
 • Sjukdom og helse
 • Klipping og ullhandtering
 • Dekningsbidragskalkyler og produksjonsøkonomi
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesning og oppgaver individuelt og i grupper

Laboratorieøvelser, ekskursjoner og befaringer.

Det forutsettes at studenten på egenhånd gjør seg kjent med lærestoffet som er nevnt i litteraturlista eller oppgis av lærer og som ikke direkte gjennomgås i plenum.

På samlingene vil det legges vekt på forelesninger ekskursjoner, gjennomførte oppgaver og laboratorieøvelser.

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om- og forståelse av faguttrykk som brukes innenfor mjølke- og kjøttproduksjon på storfe og kjøttproduksjon på sau
 • har kunnskap om produksjon av mjølk, storfekjøtt, sauekjøtt ut fra gardens ressurser og øvrig ressurstilgang
 • har innsikt i relevant regelverk, kvalitetskrav, standarder og krav til dokumentasjon i m
 • har kunnskap om kvalitetskrav mottaker, det være seg industri eller forbruker stiller til produktene
 • har innsikt i hvordan drive husdyrproduksjon på en bærekraftig og etisk forsvarlig måte
 • har innsikt i ressursutnyttelse av næringsstoffer i husdyrgjødsel og bruk av denne på en miljømessig og økonomisk måte
 • har kunnskap om styringsprosesser i foretak; analyse, målsetting, planlegging, gjennomføring kontroll og vurdering
 • har kunnskaper og forståelse om faglige nettverk og behov for oppdatering og fornyelse av kunnskap
 • har kunnskap om landbrukspolitiske mål og virkemidler som gjelder for husdyrhold og samfunnets forventning om å produsere rein og trygg mat på en bærekraftig måte
Ferdigheter

Kandidaten: 

 • kan utarbeide og anvende avls- og fôringsplaner for storfe og sau
 • kan anvende digitale verktøy til å styre produksjonen på storfe og sau
 • kan skaffe seg informasjon om hvor relevant fagstoff kan hentes og vurdere hvilke informasjonskilder som er pålitelige og har god praktisk relevans
 • har innsikt i hvordan skaffe seg oversikt over miljøstatus, helsetilstand og dyreetikk og kunne iverksette forbedringstiltak.
 • Kan vise at de kan analysere produksjonsresultatet og iverksetteforbedringstiltak når det er nødvendig
Generell kompetanse

Kandidaten: 

 • kan samarbeide med og kjenner til offentlig- og privat rådgivingstjeneste, som Bioforsk, Tine, Nortura, Geno og andre aktuelle fagmiljø
 • har kunnskap om dyrs instinkter og naturlige behov og kan tilrettelegge produksjonen slik at disse behovene tilfredsstilles på best mulig måte
 • har interesse for å utnytte ressurser på egen gard til å etablere lokalmat-produksjon og opplevelsesaktiviteter.
 • kan samarbeide med fagfeller og veiledningstjenesten med mål om å bedre produksjonen både av fôr og dyreprodukter
 • kan gjennom planer og praktisk utført arbeid produsere mjølk og kjøtt som holder god kvalitet i forhold til gjeldende kvalitetskrav
 • har forståelse for rett mekaniseringsgrad til produksjon av grovfôr og husdyrhold slik at det ikke brukes unødig store ressurser i produksjonen
Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder;

 • Gjennomføre 2 obligatoriske innleveringsoppgaver, refleksjonsnotat og dokumentere øvrige obligatoriske aktiviteter i arbeidsmappa
 • Obligatorisk deltakelse på ekskursjoner/befaringer og bedriftsbesøk.
 • Lage referat fra lab. øvelser og reflektere over faglige momenter
Vurdering
 • Det skal gjennomføres mappevurdering. Vurderingsmappa skal inneholde dokumentasjon på utvalgte obligatoriske aktiviteter og refleksjonsnotat. Refleksjonsnotatet er bestått ved innlevering.
  Se pkt. 2.4 Mappemetodikk.
 • Dokumentasjonen skal vurderes av faglærer. Faglærer gir studenten tilbakemelding.
 • Det gis en sluttkarakter i emnet som baseres på innhold i vurderingsmappa
Arbeidsinnsats

 

Litteratur

Jefsen, Torger (2007): Fôringslære, Tun Forlag. ISBN 9788252936

Norsk Sau og Geit (2006): Saueboka, Landbruksforlaget. ISBN 9788252920260

Berg, Jan (2007): Produksjon av storfekjøtt, Landbruksforlaget. ISBN 9788252925296

Refsdal, Gillund, Karlberg (2014): Fruktbarhet i fjøset, Fagbokforlaget. ISBN 9788211019448

Hulsen, Jan  (2005): Kusignaler (Felleskjøpet), Forlaget Roodbont. ISBN 075280793

www.grovfornett.no; Aktuelle fagartikler

www.nortura.no; Aktuelle fagartikler og nyhetsbrev

www.tine.no; Aktuelle fagartikler og nyhetsbrev

Mattilsynet: Forskrifter for hold av storfe

Mattilsynet: Veileder til forskrift for hold av storfe

Mattilsynet: Forskrifter for hold av småfe

Mattilsynet: Veileder til forskrift for hold av storfe

Vatn, S, Hektoen, L og Nafstad, O (2008): Helse og velferd hos sau,Tun forlag. ISBN 9788252931808

 

Faglærer oppdaterer med nyere artikler og faktaark mm.