20HH54A Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfag

20HH54A Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfag

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Helsefag
  • Emnekode
   20HH54A
  • Studieprogram
   Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming
  • Studiepoeng
   11
  • Studiested
   Gjøvik, Storhamar
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2022 Høst
Introduksjon

Emne 1 danner et felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og oppvekstfag, og skal bidra til at studentene utvikler nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere i helse- og sosialtjenestene. Sentrale temaer i emne 1 er kommunikasjon og samhandling, etikk, sosiologi og psykologi, stats- og kommunalkunnskap, samt helse- og sosialpolitikk. Disse temaene er grunnleggende og skal videreføres i resterende emner.

Tema

Arbeidsformer og metoder i studiet

Helse- og sosialfagene i samfunnet

Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk

Kommunikasjon og samhandling

Etikk

Sosiologi og psykologi

Emnets innhold

Arbeidsformer og metoder i studiet

 • Kunnskapsgrunnlag
 • Studieteknikk og kildekritikk
 • Refleksjon
 • Grunnleggende IKT
 • Samhandling i grupper

Helse- og sosialfagene i samfunnet

 • Helse- og sosialfagenes utvikling
 • Struktur og oppbygging i helsevesenet

Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk

 • Folkehelse 
 • Hverdagsmestring
 • Lovverket som regulerer helse- og sosialsektoren
 • Velferdsteknologi

Kommunikasjon og samhandling

 • Kommunikasjonsteori
 • Relasjonskompetanse
 • Veiledning 
 • Konflikthåndtering
 • Tverrkulturell samhandling

Etikk

 • Menneskesyn
 • Yrkesetikk
 • Tjenestemottakermedvirkning og verdighet
 • Etisk refleksjon og refleksjonsmodeller
 • Roller, makt og avmakt
 • Tvang og kontroll

Sosiologi og psykologi

 • Utviklingsteorier
 • Hjernens utvikling
 • Emosjoner, behov og motivasjon
 • Kriser og forsvarsmekanismer
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om menneskesyn, menneskerettigheter, yrkesetiske prinsipper og retningslinjer og etisk refleksjon knyttet til arbeid i helse –og omsorgssektoren
 • har kunnskap om kommunikasjonsteori, -teknikker og -former, samhandling og konflikthåndtering knyttet til tjenesteyting til mennesker med utviklingshemming.
 • har innsikt i hvordan lover, forskrifter og yrkesetiske retningslinjer innen helse- og omsorgssektoren regulerer rettigheter, ansvar, plikter og kvaliteten på tjenestetilbud på kommunalt, regionalt og statlig nivå
 • har kunnskap om hvordan helse- og sosialpolitiske føringer påvirker tjenesteutøvelsen og tjenestemottakeres livssituasjon
 • har kunnskap om levekår og folkehelse i velferdsstatens utvikling, og om helse- og sosialpolitiske føringer, herunder FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)
 • har kunnskap om begrepene mestring, makt og lært hjelpeløshet knyttet til mennesker med utviklingshemming, deres familie og sosiale nettverk
 • har kunnskap om ulike læringsformer, IKT, studieteknikk og arbeidsmetoder i studiet, inkludert oppgaveskriving i henhold til APA 6/7
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende kunnskap om yrkesetiske prinsipper og retningslinjer til etisk refleksjon rundt praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til mennesker med utviklingshemming
 • kan anvende kunnskap om kommunikasjonsteori, -teknikker og -former til å samhandle profesjonelt med tjenestemottakere, pårørende og kollegaer
 • kan anvende kunnskap om levekår og folkehelse i velferdsstatens utvikling og om helse- og sosialpolitiske føringer
 • kan anvende kunnskap om samhandling, makt og avmakt til å motivere tjenestemottakeren slik at han eller hun tar i bruk egne ressurser og opplever mestring
 • kan kartlegge aktuelle tjenestemottakersituasjoner og iverksette relevante tiltak i samarbeid med kollegaer og medstudenter
 • kan anvende aktuelt lovverk og aktuelle forskrifter for helse- og omsorgssektoren knyttet til egen yrkesutøvelse
 • kan finne fagstoff og anvende kunnskap om læring, IKT, studieteknikk og arbeidsmetoder for å løse oppgaver knyttet til målrettet miljøarbeid
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for yrkes- og profesjonsetikk og hvordan dette påvirker yrkesutøvelsen
 • har utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom kommunikasjon i situasjoner med tjenestemottakere, pårørende og kollegaer
 • kan kommunisere og samhandle med tjenestemottakere for å ivareta deres individuelle behov, i tråd med prinsipper om brukermedvirkning og respekt for enkeltindividets verdi og verdighet
 • kan bygge relasjoner basert på likeverdighet og respekt slik at tjenestemottakere og pårørende opplever trygghet og har tillitt til tjenestetilbudet
 • kan samarbeide med og bygge relasjoner til medstudenter og kollegaer
 • Har forståelse for betydningen samhandling, makt, avmakt, lært hjelpeløshet, etikk og kommunikasjon har i arbeidet med mennesker med utviklingshemming
Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder og er med i vurdering av sluttkompetansen i emnet:

· aktiv deltakelse i opplæringen

· bidra til læring i gruppen/klassen

· aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter

· alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være gjennomført og godkjent. Tema for arbeidskrav:

1. Kommunikasjon og samhandling  

2. Etikk    

3. Muntlig individuell fagsamtale med utgangspunkt i emnets LUBer

4. Refleksjonsnotat over eget læringsutbytte i emnet 

Vurdering

Arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent eller med bokstavkarakterene A-F, der A er beste karakter. Det kreves karakteren E for bestått. Det er studentenes samlede kompetanse ved slutten av opplæringen som skal danne grunnlaget for sluttvurderingen.

Litteratur

Aktuelle nasjonale planer og retningslinjer utgitt av departement og direktorat.

Eide, H. og Eide, T. (2017). Kommunikasjon i relasjoner – personorientering, samhandling, etikk. Gyldendal akademisk.

Grasaas, K. G., Sjursen, M. og Stordalen, J. (2019). Fag, etikk og kommunikasjon. Cappelen Damm Akademisk.

Helse- og omsorgslover www.lovdata.no

Håkonsen, Kjell Magne. (2014). Psykologi og psykiske lidelser. Gyldendal akademisk.

 

Tilleggslitteratur

Dalland, Olav. (2020). Metode og oppgaveskriving.  Oslo: Gyldendal akademisk.

Meld.St.47 (2008-2009) «Samhandlingsreformen»