20HH51H Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene

20HH51H Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Helsefag
  • Emnekode
   20HH51H
  • Studieprogram
   Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid
  • Studiepoeng
   12
  • Studiested
   Gjøvik, Storhamar
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2022 Høst
Introduksjon

Emne 3 gir kunnskap om utviklingspsykologi, ulike rus- og psykiske lidelser, samt forståelse for hvordan lidelsene kan oppstå, forebygges og behandles. Vesentlig er helsefagarbeiderens rolle i tverrfaglig samarbeid. Sentrale temaer i emne 3 er ulike diagnoser og lidelser, forståelse og identifikasjon av tidlige tegn og forebygging av problemutvikling.

Tema

Psykiske lidelser og ruslidelser, særtrekk og relaterte lidelser

Barn, ungdom, forebygging, tidlig intervensjon

Alderspsykiatri

Emnets innhold

Psykiske lidelser og ruslidelser, særtrekk og relaterte lidelser

 • Samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser)
 • Rusmidlenes virkning og skadevirkning
 • Avhengighetsproblematikk
 • Somatisk og psykiske lidelser som følge av rusmisbruk
 • Psykotiske tilstander
 • Affektive lidelser/stemningslidelser
 • Tvangslidelser
 • Angst
 • Traumer, PTSD
 • Spiseforstyrrelser
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Selvmord, selvmordsforsøk
 • Selvskading
 • ADHD

Barn, ungdom, forebygging, tidlig intervensjon

 • Stress- og sårbarhetsmodell
 • Selvregulering
 • Utviklingsforstyrrelser, atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser 

Alderspsykiatri

 • Aldring, rusmiddelmisbruk, psykiske lidelser og sårbarhet for psykiske lidelser
 • Demens og sykdommer som fører til demens; Alzheimers sykdom, alkoholbetinget demens
 • Delir
Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap om utviklingspsykologi, psykiske lidelser og ruslidelser.
 • Har kunnskap om kartlegging, diagnosekriterier og -systemer ved ulike lidelser innen rus- og psykisk helse
 • Har kunnskap om hvordan rus- og psykiske lidelser kan oppstå, oppdages, forebygges og behandles.
 • Har kunnskap som kan bidra til å øke livskvalitet for personer som lever med en rus- og/eller psykisk lidelse
 • Er faglige oppdatert ift verktøy for kartlegging, planlegging og rapportering.
Ferdigheter

Studenten

 • Kan anvende observasjon og faglig kunnskap i sitt miljøarbeid for å veilede den psykiske syke, rusavhengige eller pårørende
 • Kan anvende ulike helsefremmende og forebyggende tiltak i samarbeid med pasient/bruker, pårørende og fagpersoner i behandlingsforløpet
 • Kan bidra til å avdekke tegn på psykiske lidelser og/eller ruslidelser, samt avdekke tidlig tegn på, og forebygge tilbakefall
 • Kan anvende kartlegging og vurdering innenfor eget kompetanseområde
 • Kan utarbeide planer og målsettinger i samarbeid med bruker og andre fagpersoner
Generell kompetanse

Studenten

 • Kan utføre pasientrettede tiltak, bruke og henvise til fagstoff som er relevant i psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • Kan utvikle behandlingsmetoder, hjelpemidler og tilpasning av omgivelser slik at den psykiske syke og rusavhengige kan oppleve selvstendighet og mestringsfølelse i behandlingsprosessen
 • Kan utvikle, forbedre kunnskap og ferdigheter innen fagfeltet psykisk helsearbeid og rusarbeid gjennom aktivt å oppdatere sin kunnskap.
 • Kan bygge relasjoner med brukere/pasienter og deres pårørende
Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder og er med i vurdering av sluttkompetansen i emnet:

· aktiv deltakelse i opplæringen

· bidra til læring i gruppen/klassen

· aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter

· alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være gjennomført og godkjent. Tema for arbeidskrav:

1.Behandling av rus- og/eller psykisk lidelse 

2.Tverrfaglig samarbeid med ressursfokus – oppgave med muntlig framlegg

3 Refleksjonsnotat over eget læringsutbytte i emnet 

Vurdering

Arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent eller med bokstavkarakterene A-F, der A er beste karakter. Det kreves karakteren E for bestått. Det er studentenes samlede kompetanse ved slutten av opplæringen som skal danne grunnlaget for sluttvurderingen.

Litteratur

Aktuelle nasjonale planer og retningslinjer utgitt av departement og direktorat.

Eide, H. og Eide, T. (2019). Kommunikasjon i relasjoner – personorientering, samhandling, etikk (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Evjen, R., Kielland, K.B og Øiern, T.(2018). Dobbelt opp – Om ruslider og psykiske lidelser. Oslo: Universitetsforlaget

Grasaas, K. G., Sjursen, M. og Stordalen, J. (2019). Fag, etikk og kommunikasjon. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Helse- og omsorgslover www.lovdata.no

Håkonsen, Kjell Magne. (2017). Psykologi og psykiske lidelser (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Lauveng, Arnhild (2020) Grunnbok i psykisk helsearbeid. Oslo: Universitetsforlaget

Skårderud, F., Haugsgjerd, S. & Stänicke, E. (2018). Psykiatriboken Sinn, kropp, samfunn (2.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk

 

Tilleggsliteratur

Dalland, Olav. (2020). Metode og oppgaveskriving. Oslo: Gyldendal akademisk.

Hummelvoll, K. (2021). Helt ikke stykkevis og delt. Oslo: Gyldendal Akademisk

Pårørendeveilederen www.helsedirektoratet.no