20HH51H Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene

20HH51H Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Helsefag
  • Emnekode
   20HH51H
  • Studieprogram
   Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid
  • Studiepoeng
   12
  • Studiested
   Gjøvik, Storhamar
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2021 Høst
Introduksjon

Emne 3 gir kunnskap om utviklingspsykologi, ulike rus- og psykiske lidelser, samt forståelse for hvordan lidelsene kan oppstå, forebygges og behandles. Vesentlig er helsefagarbeiderens rolle i tverrfaglig samarbeid. Sentrale temaer i emne 3 er ulike diagnoser og lidelser, forståelse og identifikasjon av tidlige tegn og forebygging av problemutvikling.

Emnets innhold

Psykiske lidelser og ruslidelser, særtrekk og relaterte lidelser

 • Samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser)
 • Rusmidlenes virkning og skadevirkning
 • Avhengighetsproblematikk
 • Somatisk og psykiske lidelser som følge av rusmisbruk
 • Psykotisk tilstander
 • Affektive lidelser/stemningslidelser
 • Tvangslidelser
 • Angst og traumer med sammensatte årsaker, PTSD
 • Spiseforstyrrelser
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Selvmord, selvmordsforsøk og selvskading
 • ADHD
 • Utviklingsforstyrrelser, atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser som oppstår i barndom og ungdomsalder

Barn, ungdom, forebygging, tidlig intervensjon

 • Stress- og sårbarhetsmodell
 • Avviksteori

Alderspsykiatri

 • Aldring, rusmiddelmisbruk, psykiske lidelser og sårbarhet for psykiske lidelser
 • Demens og sykdommer som fører til demens; Alzheimers sykdom, alkoholbetinget demens
 • Delir
Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap om utviklingspsykologi, psykiske lidelser og ruslidelser.
 • Har kunnskap om kartlegging, diagnosekriterier og -systemer ved ulike lidelser innen rus- og psykisk helse
 • Har kunnskap om hvordan rus- og psykiske lidelser kan oppstå, oppdages, forebygges og behandles.
 • Har kunnskap som kan bidra til å øke livskvalitet for personer som lever med en rus- og/eller psykisk lidelse
 • Er faglige oppdatert ift verktøy for kartlegging, planlegging og rapportering.
Ferdigheter

Studenten

 • Kan anvende observasjon og faglig kunnskap i sitt miljøarbeid for å veilede den psykiske syke, rusavhengige eller pårørende
 • Kan anvende ulike helsefremmende og forebyggende tiltak i samarbeid med pasient/bruker, pårørende og fagpersoner i behandlingsforløpet
 • Kan bidra til å avdekke tegn på psykiske lidelser og/eller ruslidelser, samt avdekke tidlig tegn på, og forebygge tilbakefall
 • Kan anvende kartlegging og vurdering innenfor eget kompetanseområde
 • Kan utarbeide planer og målsettinger i samarbeid med bruker og andre fagpersoner
Generell kompetanse

Studenten

 • Kan utføre pasientrettede tiltak, bruke og henvise til fagstoff som er relevant i psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • Kan utvikle behandlingsmetoder, hjelpemidler og tilpasning av omgivelser slik at den psykiske syke og rusavhengige kan oppleve selvstendighet og mestringsfølelse i behandlingsprosessen
 • Kan utvikle, forbedre kunnskap og ferdigheter innen fagfeltet psykisk helsearbeid og rusarbeid gjennom aktivt å oppdatere sin kunnskap.
 • Kan bygge relasjoner med brukere/pasienter og deres pårørende
Arbeidskrav

1.Behandling og rus- og/eller psykisk lidelse – gruppeoppgave 2500 ord + fremlegg og fagsamtale med lærer

2.Tverrfaglig samarbeid med ressursfokus – gruppeoppgave 2500 + framlegg

3 Refleksjonsnotat over eget læringsutbytte i emnet - maks 1000 ord

Vurdering

Det enkelte arbeidskrav vurderes med utgangspunkt i egne vurderingskriterier.  Arbeidskrav 3 vurderes med godkjent/ikke godkjent, og arbeidskrav 1 og 2 vurderes med karakter A-F.

Litteratur

Aktuelle nasjonale planer og retningslinjer utgitt av departement og direktorat.

Eide, H. og Eide, T. (2017). Kommunikasjon i relasjoner – personorientering, samhandling, etikk. Oslo: Gyldendal akademisk.

Evjen, R., Kielland, K.B og Øiern, T.(2018). Dobbelt opp – Om ruslider og psykiske lidelser. Oslo: Universitetsforlaget

Grasaas, K. G., Sjursen, M. og Stordalen, J. (2014). Helsefagskolen – Etikk og kommunikasjon. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Helse- og omsorgslover www.lovdata.no

Håkonsen, Kjell Magne. (2014). Psykologi og psykiske lidelser. Oslo: Gyldendal akademisk.

Lauveng, Arnhild (2020) Grunnbok i psykisk helsearbeid. Oslo: Universitetsforlaget

Skårderud, F., Haugsgjerd, S. & Stänicke, E. (2010). Sinn, kropp, samfunn Oslo: Gyldendal Akademisk

 

Tilleggsliteratur

Dalland, Olav. (2020). Metode og oppgaveskriving. Oslo: Gyldendal akademisk.

Hummelvoll, K. (20212). Helt ikke stykkevis og delt. Oslo: Gyldendal Akademisk

ISBN 978-82-05-4203-1

Isdal, Per (2017). Smittet av vold Oslo: Fagbokforlaget.

ISBN 978-82-45-0220-25

Mesel, Terje og Leer-Salvesen, Paul (2013). Makt og avmakt – etiske perspektiver på feltet psykisk helse. Oslo: Portal

ISBN 978-82-92-7127-40

Pårørendeveilederen www.helsedirektoratet.no