20AL01L Markedsføring

20AL01L Markedsføring

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Ledelsesfag
  • Emnekode
   20AL01L
  • Studieprogram
   Økonomi og ledelse
  • Studiepoeng
   15
  • Studiested
   Gjøvik
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2022 Høst
Tema

Grunnleggende markedsføring

Forbrukeradferd

Markedsanalyser og prognoser

Internasjonal markedsføring

Emnets innhold

Tema 1: Grunnleggende markedsføring

 • Markedsorientert strategisk planlegging
 • Segmentering og målgrupper
 • Posisjonering
 • Differensiering
 • Produktstrategi og merkevarestrategi
 • Tjenestemarkedsføring
 • Prisstrategi
 • Markedskommunikasjon
 • Distribusjon
 • Internmarkedsføring

Tema 2: Forbrukeradferd

 • Forbrukernes behov, personlighet og persepsjon
 • Sosial sammenheng med venner, familie, kolleger, kultur
 • Holdningsdannelse og holdningsendring
 • Beslutningsprosess og valgmodeller

Tema 3: Markedsanalyser og prognoser

 • Utforming av undersøkelser
 • Innsamling av data
 • Analyseteknikker
 • Rapportering

Tema 4: Internasjonal markedsføring

 • Den internasjonale konkurransearena
 • Internasjonaliseringsprosessen
 • Strategiutvikling på internasjonale markeder
 • Konkurransemidler i internasjonal markedsføring
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap som er nødvendig for å utarbeide en strategisk og helhetlig markedsplan
 • har kunnskap om viktige begreper og modeller innenfor markedsføring
 • har kunnskap om typisk kjøpsatferd på forbruker- og bedriftsmarkedet
 • har kunnskap om segmentering, målmarkeder og posisjoneringsstrategier
 • har kjennskap til ulike markedsstrategier og hvilke som kan være hensiktsmessige i ulike situasjoner og kontekster
 • har kunnskap om utvikling og introduksjon av nye produkter og tjenester
 • kjenner ulike tilnærminger til markedskommunikasjon
 • har kunnskap om verdikjeden fra produsent til forbruker (herunder distribusjon)
 • kjenner til ulike modeller for prissetting
 • kjenner til hvordan globaliseringen påvirker bedriftenes rammebetingelser for å bli bedre i stand til å møte denne type utfordringer
 • kjenner til sentrale begreper og virkeområder for digital markedsføring
 • har innsikt i de mest sentrale deler av markedsføringsloven
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan utarbeide en markedsplan som viser hvilke muligheter og utfordringer virksomheten står overfor
 • kan gjøre en grundig analyse av markedet og virksomhetens markedsføring, herunder markedsføringens effektivitet og lønnsomhet
 • kan redegjøre for og drøfte ulike begreper og modeller innen markedsføring i praksis
 • kan gjennomføre en markedsundersøkelse, vurdere markedsdata og anvende slik informasjon i arbeidet med å utarbeide markedsstrategi
 • kan utarbeide en handlingsplan med hovedaktiviteter for markedsføringen
 • kan utarbeide en kampanjeplan med tilhørende budsjett
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har bevissthet når det gjelder kompleksiteten ved utøvelse av markedsføringsledelse
 • har utviklet moralsk bevissthet med hensyn til forbrukerinteresser og generelt samfunnsansvar
 • evner å identifisere konkrete endringer i markedet og kan kommunisere disse i egen organisasjon
 • kan beskrive etiske dilemmaer innen markedsføring
 • forstår hvordan gode relasjoner til kunder og andre samarbeidspartnere kan bygges
Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

· aktiv deltakelse i opplæringen

· bidra til læring i gruppen/klassen

· aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter

· alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være

gjennomført og godkjent

Lærer i emnet fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Vurdering

Det er studentenes helhetlige kompetanse i emnet som skal vurderes. Vurderingen av studentene skjer på grunnlag av de fastsatte arbeidskravene og i læringsutbyttet som er oppnådd. Karakteren fastsettes under en avsluttende gjennomgang av faglærerne i emnene. Om nødvendig vil studenten her kunne få muntlige kontrollspørsmål knyttet til innholdet læringsutbyttet. Det gis en sluttkarakter i emnet.

Litteratur

Retningsgivende liste med forbehold om endringer

Framnes, Pettersen og Tjømøe: Markedsføringsledelse, Universitetsforlaget, siste utgave