20AL01K Økonomistyring

20AL01K Økonomistyring

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Ledelsesfag
  • Emnekode
   20AL01K
  • Studieprogram
   Økonomi og ledelse
  • Studiepoeng
   15
  • Studiested
   Gjøvik
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.1
  • Startsemester
   2022 Høst
Tema

Innledning og begreper

Regnskap og regnskasføring

Regnskapsanalyse

For- og etterkalkyler, kostnadsestimering, driftsbudsjett og driftsregnskap

Likviditetsstyring

Investering og finansiering

Samfunnsøkonomiske tema

Emnets innhold

Tema 1: Innledning og begreper

 • Begreper, hva er hva
 • Oppsett/innhold regnskap og budsjett
 • Hva er finansiering, verdivurderinger (balanse)
 • Lovgivning selskaper, regnskap, skatt/avgift

Tema 2: Regnskapet og regnskapsføring

 • Kontoplan
 • Bokføring
 • Håndtering av skatter og avgfter
 • Regnskapsavslutning og årsoppgjør

Tema 3: Regnskapsanalyse

 • Nøkkeltall for å analysere regnskap
 • Lese/vurdere/analysere regnskap inklusive bruk av DuPont-modellen
 • Kontanstrømsanalyse

Tema 4: For- og etterkalkyler, kostnadsestimering, driftsbudjett, driftsregnskap

 • Kalkylemetoder, divisjonskalk., selvkost, bidrag, ABC-kalkyler
 • Nullpunktsanalyse
 • Kostnadssteder og kostnadsbærere, organisering av budsjett og rengskap
 • Budsjettkontroll og avviksanalyse

Tema 5: Likviditetsstyring

 • Likviditetsbudsjett

Tema 6: Investeringsanalyse og finansiering

 • Investeringsanalyse etter nåverdimetoden, internrentemetoden og paybackmetoden
 • Finansiering av investeringer
 • Praktisk bruk av regneark i investerings- og finansieringsanalyse

Tema 7: Samfunnsøkonomiske tema

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskaper om regnskapets oppbygging samt generelle regnskapskrav og regnskapsprinsipper
 • har kunnskap om de mest sentrale lover og regler som regulerer bedriftens regnskap og regnskapsarbeid
 • kjenner til regnskapsmessig behandling av merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, skattetrekk og selskapsskatt
 • kjenner til de vesentligste nøkkeltallene for å kunne gjøre en god analyse av et regnskap
 • har gode kunnskaper om kalkyler, herunder selvkostkalkyler, bidragskalkyler og ABC-kalkyler
 • har kunnskap om forskjellen på driftsregnskap og finansregnskap
 • har kunnskap om resultatbudsjett og likviditetsbudsjett
 • kjenner til nullpunktsanalyse
 • har kunnskap om metodikk for å gjennomføre en investeringsanalyse
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan bruke bedriftens regnskap som informasjonskilde for å vurdere og presentere utvikling i bedriften.
 • er ved hjelp av lønnsomhetsanalyse i stand til å påpeke styrke og svakheter i bedriften samt finne og begrunne tiltak til forbedring og utvikling
 • kan gjøre kvalifiserte vurderinger av verdi på anleggs- og omløpsmidler
 • kan håndtere bilag på en slik måte at regnskapet blir riktig ført
 • kan analysere et regnskap basert på de vanligste nøkkeltallene for lønnsomhet, finansiering og likviditet, samt en kontantstrømoppstilling.
 • kan lage en for- og etterkalkyle for en bedrift.
 • kan sette opp et driftsregnskap etter selvkost- og bidragsmetoden
 • kan gjennomføre avviksanalyse i et driftsregnskap
 • kan lage et enkelt resultatbudsjett og likviditetsbudsjett for en bedrift
 • kan lage en investeringsanalyse
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • forstår hva som ligger i god regnskapsskikk
 • forstår hvordan en bedrift finansierer sine eiendeler med gjeld og egenkapital.
 • forstår hvordan bedriften disponerer sitt årsresultat
 • er i stand til å vurder hvilken kalkylemetode som egner seg best for en gitt bedrift og kunne argumentere for dette.
 • kan forklare avvikene i et driftsregnskap, relatere avvikene til bedriftens ulike funksjoner samt foreslå korrigerende tiltak.
 • forstår hvordan budsjetter brukes i bedriftens planlegging og resultatoppfølging
 • forstår hvordan nullpunktsanalysen kan brukes i budsjettarbeidet
 • forstår hvordan bedriften gjør en best mulig investeringsbeslutning
Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

· aktiv deltakelse i opplæringen

· bidra til læring i gruppen/klassen

· aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter

· alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være

gjennomført og godkjent

Lærer i emnet fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Vurdering

Det er studentenes helhetlige kompetanse i emnet som skal vurderes. Vurderingen av studentene skjer på grunnlag av de fastsatte arbeidskravene og læringsutbyttet som er oppnådd.

 

Det settes en felles karakter for emnet. Karakteren fastsettes under en avsluttende gjennomgang. Om nødvendig vil studenten her kunne få muntlige kontrollspørsmål knyttet til emnet.

Litteratur

Retningsgivende liste med forbehold om endringer.

 • Bjørgunn Havstein/Tove-Gunn Moen Finansregnskap, grunnleggende teori og bokføring, Fagbokforlaget
 • Aage Sending: Innføring i bedriftsøkonomi, Fagbokforlaget, 4. utg. 2006
 • Learning By Doing AS: Økonomi Illustrator