00TI00A PSI (Prosess, Samhandling og Informasjonsflyt)

00TI00A PSI (Prosess, Samhandling og Informasjonsflyt)

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Informasjonsmodellering (BIM)
  • Emnekode
   00TI00A
  • Studieprogram
   BIM
  • Studiepoeng
   30
  • Studiested
   Gjøvik
  • Startsemester
   2022 Høst
Tema

Struktur og databehandling

Digital kommunikasjon og digital tallbehandling

Samhandling og koordinering

Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om filhåndtering og –navngivning
 • kan identifisere de ulike filtypene som anvendes i arbeid med BIM
 • kjenner til gode lagringsrutiner
 • kjenner til prosjekthoteller og andre metoder for å dele og sikre data
 • kjenner til risikovurderinger i forhold til tap av data
 • har kunnskap om tallbehandling relatert til de programmene og de problemstillingene som er aktuelle i en arbeidssituasjon
 • har kunnskap om teknisk engelsk anvendt for bygg og BIM
 • har kunnskap om rapportskriving, rapport oppsett, skriftlig kommunikasjon ved bruk av digitale verktøy
 • har kunnskap om oppbygging og hensikt med BIM-manualer og styringsdokumenter i en samhandlingsprosess
 • har kunnskap om plattformer og tekniske løsninger for kommunikasjon mellom byggeplass og digital modell
 • har kunnskap om byggebransjen og kjenner til samspillet mellom de ulike aktørene i bransjen
 • har kunnskap om anvendelsen av ICE-metodikken og om BCF- og IFC-formatene
 • har kunnskap om georeferering og dets betydning for riktig oppstart av en BIM-prosess
 • har kjennskap til hvordan framdriftsplanlegging er nødvendig for god struktur og ressursutnyttelse i et byggeprosjekt
 • har kjennskap til hvordan sidemannskontroll styrker kvaliteten på eget arbeid
 • har kjennskap til ulike entrepriseformer/kontraktsformer og svakheter og styrker ved dem i et BIM-prosjekt
 • har kjennskap til VDC-konseptet
 • har kjennskap til konseptene AR og VR
Ferdigheter

Studenten

 • kan formatere en PC, foreta systemgjenoppretting og gjenopprette innholdet
 • Kan etablere en ryddig og hensiktsmessig mappestruktur
 • kan synkronisere data mellom forskjellige enheter
 • kan lage en gjennomførbar backup-plan
 • kan anvende ulike tekstbehandlingsprogrammer og digitale ordbøker/oppslagsverk
 • kan anvende skjermbildebehandlingsprogrammer for å dokumentere arbeid
 • kan lage interaktive dokumenter
 • kan anvende epost-systemer for å organisere, kommunisere og planlegge effektivt
 • kan formulere problemstillinger, anvende nettforum og innhente og dele kunnskap
 • kan anvende søkemotorer for effektive søketeknikker på nettet
 • kan anvende fjernhjelpsprogramvare
 • kan anvende programmer for tallbehandling for å analysere informasjon og behandle data fra modelleringsprogrammer
 • kan anvende program for presentasjoner, animasjon og bildebehandling
 • kan skape kreative, illustrerte og lett forståelige logger, rapporter, presentasjoner o.l. og ta hensyn til helhetsinntrykket ved oppbygging av tekst og figurer
 • kan forstå og anvende teknisk engelsk som til vanlig praktiseres i BIM-prosjekter
 • kan anvende servere/modellservere for å samhandle
 • kan utforme og anvende styringsdokumenter for praktisk digitalt samarbeid i koordinering av en byggeprosess
 • kan anvende VDC- og ICE-metodikk på en rasjonell måte for ledelse av og problemløsning i prosjekter, som riktig oppstart, samtidig modellering, digital koordinering, hensiktsmessig referatføring og oppgavefordeling i planlegging og utføring av et byggeprosjekt
 • kan anvende forskjellige programmer for å gjøre georeferering og kan starte et BIM-prosjekt ved å etablere et samhandlingsgrunnlag med et felles nullpunkt og riktig rotasjon
 • kan anvende VR- og AR-metoder i samhandling og kontroll av BIM-modeller
 • kan anvende sidemannskontroll som en metode for å bedre kvaliteten på eget arbeid og hjelpe andre
 • kan anvende framdriftsprogrammer med 4D-funksjonalitet
Generell kompetanse

Studenten

 • har utviklet en generelt god digital forståelse og løsningsorientering og kan sikre seg mot å tape data
 • skal ha utviklet et kritisk og reflektert forhold til dokumentasjon, tallbehandling og mengdeuttak i BIM-prosjekter
 • skal gjennom sitt arbeid med dokumentasjon og beskrivelser ta hensyn til alle parter i en byggeprosess og være med å sikre riktig kvalitet på planlegging og gjennomføring av BIM i prosjekter
 • kan tilrettelegge for hensiktsmessig tverrfaglighet og et miljø for konstruktiv samhandling på ICE-møter
 • bidrar til gode byggeprosesser ved å være oppmerksom på kryssende interesser og konfliktområder i BIM-prosjekter og arbeider for å bruke BIM-metodikken til å gi kunder og deltakere mest mulig objektiv informasjon
 • har utviklet holdninger og metodikk for å jevnlig kunne oppdatere sin kunnskap innenfor BIM
Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

· aktiv deltakelse i opplæringen

· bidra til læring i gruppen/klassen

· aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter

· alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være

gjennomført og godkjent

Lærer i emnet fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Litteratur

Utarbeides i samarbeid med faglærerne.