25TE59C EITKFDK Fleksibel digitalisert produksjon

25TE59C EITKFDK Fleksibel digitalisert produksjon

Emnekode
25TE59C EITKFDK
Studieprogram
Fleksibel Digitalisert Automatisering
Studiested
Kongsberg
Studiepoeng
10
Studienivå
Fagskole nivå 5.1
Undervisningssemestere
2021 Høst
2022 Vår
Emneansvarlig
Olga Karpova Mathisen
Introduksjon

Temaer:

 • DAK - 3D modellering og konstruksjon
 • DAP – Tilvirkningsteknologier
 • Produktutvikling
 • Kvalitet, standarder og kontroll
 • Industrielle robotsystemer
 • Produksjonslogistikk
 • Autonomi i produksjonen
Emnets innhold

DAK - 3D modellering og konstruksjon

 • Anvendelser og eksempler
 • Innføring i 2D og 3D modellering
 • Fra 2D skisse til 3D modell
 • Parameter skisser
 • Parameter modellering fra 2D til 3D
 • Modellering
 • Friform, direkte og sammenstilling
 • Teknisk tegning
 • 3D scanning

DAP – Tilvirkningsteknologier

 • Anvendelser og eksempler
 • Laserkutting
 • CNC
 • Additiv produksjon
 • Materialer og tilvirkningsmetoder

Produktutvikling

 • Anvendelser og eksempler
 • Design thinking
 • Product lifecycle management (PLM)
 • Teknisk integrasjon i produktutviklingen

Kvalitet, standarder og kontroll

 • Anvendelser og eksempler
 • Målemetoder og instrumentering
 • Inspeksjon og måling i prosesser
 • Referansedata
 • Standarder for prosesser, materialer, programvare, produkter, tester
 • Testing i høyvolumproduksjon

Industrielle robotsystemer

 • Anvendelser og eksempler
 • Oppbygging og virkemåte
 • Robotens akser og referansesystem
 • Planlegging av bevegelser og baner
 • Arbeidsområdet og sikkerhet
 • Robotprogrammering
 • Gripere og verktøy
 • Synssystemer og posisjonering
 • Mating og materialhåndtering
 • Hjelperoboter (kolaborative robotsystemer)

Produksjonslogistikk

 • Anvendelser og eksempler
 • Forsynings- og verdikjeden
 • Planlegging og prediksjon
 • Produksjons- og kapasitetsplanlegging
 • Organisering og layout av fabrikklokaler
 • Materialbehov og lagerstyring
 • ABC analyse for material- og lagerstyring
 • Konsepter for fremstilling og produksjon
 • MRP I, MRP II, JIT, KANBAN, LEAN etc.
 • Flytanalyser
 • Flytorientert og LEAN produksjon
 • Ledelse av forsyningskjeder
 • Kortsiktig planlegging
 • ERP og MES systemer

Autonomi i produksjonen

 • Kjøretøy
 • AGV, AIV, LGV …
 • Produksjonsceller
 • Lagersystemer
 • Autonomi i forsyningskjedene
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • Har kunnskap om 3D modellering og anvendelsen av disse i moderne industrielle sammenhenger
 • har kunnskap om samhandling mellom maskiner, logistikksystemer, sentraliserte og distribuerte styresystemer og deres grensesnitt mot andre systemer
 • har kunnskap om autonomi i fleksible digitaliserte produksjonssystemer
 • har kunnskap om dynamiske systemer og materialhåndtering i automatiserte anlegg med tanke på fleksibilitet og rask omstilling
 • har kunnskap om roboter og CNC maskiner i en industriell sammenheng
 • Har kunnskap om visionsystemer, gripere, kringutstyr og andre komponenter som brukes i moderne industrielle sammenhenger
 • Kan beskrive menneske og maskin (robot) i fysisk interaksjon i felles arbeidsområder
 • har kunnskap om planlegging og simulering av fleksibel digitalisert produksjon med henblikk på kvalitet, resursoptimalisering og lønnsomhet
 • har kunnskap om ulike aktuelle prosesser for automatiserte produksjonsmaskineri og additiv produksjon
 • har kunnskaper om bruk av aktuelle automatiserte måleverktøy til bruk i kvalitetskontroll og produksjon
 • har kunnskap om produktutviklingsprosessen og hovedfasene i produktenes livsløp
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for 3D modellering og anvendelsen av disse i moderne industrielle sammenhenger
 • kan gjøre rede for samhandling mellom maskiner, logistikksystemer, sentraliserte og distribuerte styresystemer og deres grensesnitt mot andre systemer
 • kan gjøre rede for autonomi i fleksible digitaliserte produksjonssystemer
 • kan gjøre rede for dynamiske systemer og materialhåndtering i automatiserte anlegg med tanke på fleksibilitet og rask omstilling
 • kan gjøre rede for roboter og CNC maskiner i en industriell sammenheng
 • kan gjøre rede for visionsystemer, gripere, kringutstyr og andre komponenter som brukes i moderne industrielle sammenhenger
 • kan gjøre rede for menneske og maskin (robot) i fysisk interaksjon i felles arbeidsområder
 • kan gjøre rede for planlegging og simulering av fleksibel digitalisert produksjon med henblikk på kvalitet, resursoptimalisering og lønnsomhet
 • kan gjøre rede for ulike aktuelle prosesser for automatiserte produksjonsmaskineri og additiv produksjon
 • kan gjøre rede for bruk av aktuelle automatiserte måleverktøy til bruk i kvalitetskontroll og produksjon
 • kan gjøre rede for produktutviklingsprosessen og hovedfasene i produktenes livsløp
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan i samarbeid med andre yrkesgrupper foreslå og planlegge forbedringer i produksjonstekniske systemer, alene eller som deltaker i gruppe, i tråd med de etiske krav, standarder og lover som til enhver tid gjelder innenfor moderne industrielle sammenhenger og produksjon
 • Kan drifte et fleksibelt digitalisert produksjonsteknisk system for å optimalisere ressursbruk og lønnsomhet basert på helhetsperspektiv og etiske vurderinger
 • kan utveksle synspunkter og problemstillinger om fleksibel digitalisert produksjon med andre som har bakgrunn innenfor fagfeltet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav

Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent».

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.