Statusmelding

Emnebeskrivelsen for semesteret du ønsket å se, er ikke publisert. Du ser nå den sist tilgjengelige versjonen.

25TD01A EITDTPK23 Datasikkerhet med faglig ledelse

25TD01A EITDTPK23 Datasikkerhet med faglig ledelse

 • Emnebeskrivelse
  • Emnekode
   25TD01A EITDTPK23
  • Studieprogram
   Programmering
  • Studiepoeng
   15
  • Studiested
   Kongsberg
  • Studienivå
   Fagskole nivå 5.2
  • Emneansvarlig
   Per Anton Hansen
Undervisningssemestere
2023 Høst
2024 Vår
2024 Høst
2025 Vår
Om emnet
 • Prosjektledelse
 • Cyber- og datasikkerhet
Emnets innhold

Prosjektledelse

 • Prosjektstyring

Courses

 • Introduction to Cybersecurity
 • Endpoint security
 • Network Defense
 • Cyber Threat Management

Introduction to Cybersecurity

 • The Need for Cybersecurity
 • Cybersecurity Threats, Vulnerabilities, and Attacks
 • Attacks, Concepts and Techniques
 • Protecting Your Data and Privacy
 • Protecting the Organization
 • Will Your Future Be in Cybersecurity?

Endpoint security

 • Cybersecurity Threats, Vulnerabilities, and Attacks
 • Securing Networks
 • Attacking the Foundation
 • Attacking What We Do
 • Wireless Network Communication
 • Network Security Infrastructure
 • The Windows Operating System
 • Linux Overview
 • System and Endpoint Protection
 • Cybersecurity Principles, Practices, and Processes

Network Defense

 • Understanding Defense
 • System and Network Defense
 • Access Control
 • Access Control Lists
 • Firewall Technologies
 • Zone-Based Policy Firewalls
 • Cloud Security
 • Cryptography
 • Technologies and Protocols
 • Network Security Data
 • Evaluating Alerts

Cyber Threat Management

 • Governance and Compliance
 • Network Security Testing
 • Threat Intelligence
 • Endpoint Vulnerability Assessment
 • Risk Management and Security Controls
 • Digital Forensics and Incident Analysis and Response

Extra temaer:

 • Historien om Cyber og datasikkerhet
 • Nøkkel begreper innen sikkerhet
 • TCP/IP model vs. OSI model – Nettverkkommunikasjonsmodeller
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet - NSM
 • NASJONALT CYBERSIKKERHETSSENTER (NCSC)
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • Kandidaten har kunnskap om de mest brukte begreper innen datasikkerhet samt fagets viktigste historiske utvikling
 • Kandidaten kjenner de ulike sikkerhetsmålene, kjenne betydningen deres og vite hvorfor de er sentrale.
 • Kandidaten har kunnskap om ulike sikkerhetsutfordringer og hvordan disse kan håndteres
 • Kandidaten har innsikt i egne utviklingsmuligheter til å aktivisere, vurdere og dokumentere sikkerhetsmekanismer for å forebygge og varsle forsøk på sikkerhetsbrudd
 • Kandidaten kan vurdere eget arbeid i forhold til trusler mot datasikkerhet og gjøre rede for dagens trusselbilde og hvordan truslene kan påvirke et samfunn
 • Kandidaten har kunnskap om både fysisk og organisatorisk sikring av informasjon i en organisasjon og unngå uønskede hendelser.
 • Kandidaten har kunnskap om sårbarhetsanalyser, kartlegging av risiko og risikohåndtering i en organisasjon.
 • Kandidaten har kunnskap om rutiner og prosedyrer for å håndtere sikkerhet i en organisasjon.
 • Kandidaten har kunnskap om aktuelle standarder og personvern
 • Kandidaten har kunnskap om nasjonale sikkerhetsmyndigheters (NSM) rolle
 • Kandidaten har kunnskap om planlegging og gjennomføring av et prosjekt
Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kandidaten kan gjøre rede for verktøy for å beskytte mot vanlige sikkerhetsangrep for å sikre organisasjonen
 • Kandidaten kan finne og henvise til aktuelle verdier, trusler og trusselaktører.
 • Kandidaten kan gjøre rede for informasjon for grunnleggende trusselprofilering, risikokartlegging, sårbarhet- og risikoanalyse og tilhørende rutiner og prosedyrer i organisasjonen
 • Kandidaten kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for å oppdage og identifisere inntrengere, forhindre eksterne angrep og forstå faren med interne angrep
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse innen datasikkerhet
 • Kandidaten kan gjøre rede for hvordan datasikkerhet håndteres i organisasjoner
 • Kandidaten skal kunne gjøre rede for aktuelle standarder i sikkerhetsarbeidet og personvern
 • Kandidaten skal kunne gjøre rede for nasjonale myndigheters rolle i sikkerhetsarbeidet
 • Kandidaten kan gjøre rede for hvordan prosjekter kan gjennomføres
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kandidaten kan utveksle synspunkter med andre om samfunnets sårbarhet som konsekvens av datasikkerhetsutfordringer
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver for å redusere risiko
 • Kandidaten har tilstrekkelig grunnlag til å kunne håndtere truslene en organisasjon daglig står overfor
 • Kandidaten kan bidra til organisasjonsutvikling ved å velge riktige løsninger for å oppnå tilstrekkelig datasikkerhet
 • Kandidaten kan utveksle synspunkter med andre i generelt datasikkerhetsarbeid
 • Kandidaten kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bransjen/yrke og delta i diskusjoner i utvikling av god praksis
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav   

Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent». 

 

 

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 

Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving 
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.