01TB01H EITKBYF Lokal tilpassing / spesialisering med faglig ledelse: Bruk av digitale verktøy

01TB01H EITKBYF Lokal tilpassing / spesialisering med faglig ledelse: Bruk av digitale verktøy

Emnekode
01TB01H EITKBYF
Studieprogram
Bygg, Fredrikstad
Studiested
Fredrikstad
Studiepoeng
15
Studienivå
Fagskole nivå 5.1
Undervisningssemestere
2021 Høst
2022 Vår
2022 Høst
2023 Vår
Emneansvarlig
Gry Ulvedalen
Emnets innhold

Prosjektstyring (3 stp)

 • Prosjekt som organisasjon
 • Lønnsomhetsvurdering
 • Ressurs og aktivitetsplan
 • Oppfølging
 • Prosjektplanlegging med dataverktøy
 • Organisasjon av prosjekt

BIM (4 stp)

 • Forskjellige 3D-modeller (visuell, kalkulasjon, FDVu)
 • Visuell fremstilling av 3D-modeller med fokus på salg eller forprosjekt (VR, fotorealistiske bilder)
 • Kollisjonstester
 • IFC-standarden og eksportering av filer til for eksempel Smartkalk
 • Tilrettelegging og metoder for utveksling av filer mellom ulike programmer

 

Oppmålingsteknisk prosjektering (4 stp)

 

 • Digital dataflyt i forhold til utsetting/ innmåling
 • Plassering av bygg i forhold til grenser/ andre bygg
 • Terrengmodeller i Gemini
 •  Masseberegning/ byggegrop i Gemini
 • Foredling/ presentasjon /visualisering av måleresultater
 • Veg-/ tunellmodeller
 • Georeferere byggetegningene
 • Sette inn BIM-modell i terrengmodellen
 • Utnytte verktøy som ligger i måleboka

 

Digitale konstruksjonsberegninger (3 stp)

 • Dimensjonere enkle konstruksjoner i stål, tre og betong ved bruk av G-prog og/eller Focus konstruksjon
 • Lage konstruksjonstegninger i Tekla

 

Kjemi og miljølære (2 stp)

 • Atomets oppbygging
 • Periodesystemet
 • Kjemiske bindinger
 • Felling og løselighet
 • pH
 • Redoksreaksjoner
 • Stråling
 • Livsløpsanalyse
 • Miljømerking
 • Fornybar energi
 • Stoffkartotek
 • Avfallsbehandling
 • Nanoprodukter
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om utforming av prosjektorganisasjoner
 • har kunnskap om fremdriftsplanlegging
 • har kunnskap om vurdering av lønnsomhet i byggeprosjekter
 • har kunnskap om ressursplanlegging i bygningsproduksjonen
 • har kunnskap om IFC-standarden
 • har kunnskap om kollisjonstesting av fremføringer i bygg
 • har kunnskap om digitale modeller
 • har kunnskap om veg og tunellmodeller
 • har kunnskap om emner i kjemi- og miljøfag
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for organisering av prosjekt
 • kan gjøre rede for driftsoppfølging av bygg i produksjon
 • kan gjøre rede utveksling av filer mellom ulike programmer
 • kan gjøre rede for digital dataflyt
 • kan reflektere over presentasjoner av måleresultater
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff om konstruksjoner av bygg og vurdere relevansen for et byggeprosjekt
 • kan kartlegge konstruksjonen av et bygg og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak
 • kan kartlegge en situasjon som har med miljø og gjøre og identifisere problemstillinger innenfor tekniske fagområder og iverksette tiltak
 • kan georeferere digitale bygningstegninger
 • kan utføre enkel digital masseberegning
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan utføre digital planlegging av utførelse av byggeprosjekter
 • kan utføre 3D-modellering av bygg med justering av tegninger og dokumentasjon
 • kan planlegge og utføre miljøtiltak for å sikre en miljømessig forsvarlig drift, alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
Arbeidsinnsats
 • Det skal i emnet gjennomføres minst 5 arbeidsoppdrag hvor det legges opp til at minst to gjennomføres som gruppeoppdrag. Minst ett av arbeidsoppdragene skal også presenteres i plenum for å ivareta kommunikasjonsbiten.
 • Det forutsettes tilstedeværelse i timene med tilbakemelding ved fravær. Dette med tanke på grunnlag for vurdering.
 • Individuelt refleksjonsnotat om egen læring i emnet
Vurdering

Mappevurdering, prosessevaluering og tester danner grunnlaget for emnekarakteren

Forkunnskapskrav

Gjennomført 00TB00D, påbegynt 00TB01F og 00TB01G

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, øvingsoppgaver med veiledning, framlegg og selvstudie

Litteraturliste

For litteratur knyttet til emnet vises det til aktuell bokliste for studiet på skolens hjemmeside, Bygg | Fagskolen Viken (fagskolen-viken.no)

Evaluering

Evaluering av emnet gjennomføres i slutten av emnet på skolens digitale læringsplattform. Evalueringen er beskrevet i skolens kvalitetssystem.