Statusmelding

Emnebeskrivelsen for semesteret du ønsket å se, er ikke publisert. Du ser nå den sist tilgjengelige versjonen.

00TT04C EITKMTK Energiteknikk med faglig ledelse

00TT04C EITKMTK Energiteknikk med faglig ledelse

 • Emnebeskrivelse
  • Emnekode
   00TT04C EITKMTK
  • Studieprogram
   Maskinteknikk
  • Studiepoeng
   10
  • Studiested
   Kongsberg
  • Studienivå
   Fagskole nivå 5.2
  • Emneansvarlig
   Per Anton Hansen
Undervisningssemestere
2022 Høst
2023 Vår
Om emnet

Temaer:

 • Termodynamikk
 • Elektroteknikk
Emnets innhold

Termodynamikk

 • Målesystem og enheter 
 • Energiformer 
 • Varmeoverføring 
 • Entalpi og entropi begrepet 
 • Gass og gassers egenskaper 
 • Strømningsanalyse 
 • Gassprosesser 
 • Kulde og varmeprosesser 

 

Elektroteknikk

 • Likestrøm/vekselstrøm 
 • Elektrotekniske beregninger
 • Elektrotekniske komponenter
 • Forsyningssystemer 
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om termodynamikkens grunnbegreper, og oppbygningen og virkemåten til aktuelle energisystemer
 • har kunnskap om strøm, spenning og effekt. Elektrotekniske komponenter og kretser, med tilhørende beregninger.  Både for vekselstrøm og likestrøm.
 • kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende lovverk, forskrifter, HMS, standarder og krav til dokumentasjon som er aktuelt innen fagfeltet energiteknikk
 • har kunnskap om bransjen innen energiteknikk relatert til Maskinteknikk-fagområdet
 • kan oppdatere sin kunnskap om energiteknikk
 • kjenner til energiteknikkens historie, tradisjoner og plass i samfunnet relatert til Maskinteknikk-fagområdet
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen energiteknikk
Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan gjøre rede for komponenter og kretser. Både for vekselstrøm og likestrøm.
 • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger for å beregne arbeid, energi og effektbehov, og ulike former for varme omsetning og varmeveksling og iverksetter nødvendige tiltak
 • Kunne gjøre rede for oppbygging og virkemåte av aktuelle energisystemer
 • Kunne gjøre rede for kjølemediers påvirkning på miljøet
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre energitekniske arbeidsoppgaver og prosjekter alene eller som deltaker i gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer som til enhver tid gjelder for energiteknikk for fagområdet Maskinteknikk
 • kan utføre energiteknisk arbeid relatert til Maskinteknikk fagområde basert på kunders ønsker og myndigheters krav
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen energiteknikk.
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innen energiteknikk og Maskinteknikk fagområde og delta i diskusjoner om sikker, økonomisk og miljøvennlig praksis
 • kan bidra til organisasjonsutvikling innen energiteknikk gjennom proaktiv rapportering om eventuelle hendelser
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav

Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent».

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.