Statusmelding

Emnebeskrivelsen for semesteret du ønsket å se, er ikke publisert. Du ser nå den sist tilgjengelige versjonen.

00TT00L EITKMTK Innledende konstruksjon og dokumentasjon

00TT00L EITKMTK Innledende konstruksjon og dokumentasjon

 • Emnebeskrivelse
  • Emnekode
   00TT00L EITKMTK
  • Studieprogram
   Maskinteknikk
  • Studiepoeng
   10
  • Studiested
   Kongsberg
  • Studienivå
   Fagskole nivå 5.2
  • Emneansvarlig
   Per Anton Hansen
Undervisningssemestere
2021 Høst
2022 Vår
Om emnet

Temaer:

 • Mekanikk
 • Teknisk dokumentasjon
Emnets innhold

Mekanikk

 • Grunnleggende statikk
 • Fagverk- og rammeberegninger
 • Fasthetslære
 • Grunnleggende dynamikk

Teknisk dokumentasjon

 • Utarbeide skjema- / detalj- / sammenstillings- / arrangementstegninger.
 • Utskrifter i ulike formater
 • Lese og forstå tegninger fra beslektede fagområder
 • Toleranser
 • Bruk av aktuelle komponentbibliotek
 • Eksportere tegninger/geometrien til DAP – systemer
 • Utarbeide elektroskjemaer
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om grunnleggende mekanikk
 • har kunnskap om dataassistert konstruksjon og aktuelle ISO- og europeiske standarder som benyttes i tegningsproduksjon
 • kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav som gjelder for dokumentasjon innen teknisk industriell produksjon
 • kan vurdere egne beregninger i mekanikk i forhold til gjeldende normer og krav
 • har kunnskap om mekanisk industri
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen mekanikk og teknisk dokumentasjon
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen konstruksjon og dokumentasjon
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for valg av dataassisterte konstruksjonsverktøy
 • kan gjøre rede for teknisk dokumentasjon for sin bransje i henhold til aktuelle standarder ved hjelp av dataassistert konstruksjon (DAK)
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
 • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver innen mekanikk og teknisk dokumentasjon alene og som deltaker i gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan utføre arbeidet etter kunders behov
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen mekanisk industri og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper
 • kan utveksle tegnetekniske og konstruksjonsmessige synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bransjen/yrket og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
 • kan bidra til organisasjonsutvikling
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav

  Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent».

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning

 

Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.