Statusmelding

Emnebeskrivelsen for semesteret du ønsket å se, er ikke publisert. Du ser nå den sist tilgjengelige versjonen.

00TT00K EITKMTK Prosjekt og kvalitetsledelse

00TT00K EITKMTK Prosjekt og kvalitetsledelse

 • Emnebeskrivelse
  • Emnekode
   00TT00K EITKMTK
  • Studieprogram
   Maskinteknikk
  • Studiepoeng
   10
  • Studiested
   Kongsberg
  • Studienivå
   Fagskole nivå 5.2
  • Emneansvarlig
   Per Anton Hansen
Undervisningssemestere
2022 Vår
Om emnet

Temaer:

 • Prosjektadministrasjon
 • HMS-ledelse
 • Kvalitetsstyring
 • Prosjekt i praksis
Emnets innhold

HMS-ledelse

 • Oppgaver, ansvar og myndighet i HMS arbeid
 • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • Internkontroll
 • Arbeidsulykker, nestenulykker og sikkerhet
 • Helhetlig forebyggelse av sykefravær
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Arbeidsgiverens styringsrett og personopplysningsloven

 

Kvalitetsstyring

 • Kvalitetsbegreper
 • Kvalitet og kvalitetsstyring
 • Kvalitetskostnader
 • Ledelses filosofier
 • Demnings sirkel
 • Kvalitetssikring og kvalitetsstyrt ledelse
 • Forbedringsarbeid i produksjon og prosess
 • ISO standarder

 

Prosjektadministrasjon

 • Prosjektbegrep
 • Organisering
 • Prosjektstyringsverktøy
 • Prosjektmodeller
 • Planlegging og oppfølging av prosjekter
 • Lønnsomhetsvurdering
 • Kontraktsarbeid

 

Prosjekt i praksis

 • Teamarbeid
 • Prosjektplanlegging
 • Ledelse
 • Utvikling
 • Dokumentasjon
 • HMS
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om hvordan en utarbeider, dokumenterer og vedlikeholder bedriftens HMS/IK-system og bedriftens kvalitetssikringssystem i samsvar med aktuelle krav, lover, regler og standarder
 • har kunnskap om metodikk for styring, organisasjon og ledelse av prosjekter som er typisk innen aktuell bransje
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for arbeidsmiljø, ergonomi og vernearbeid
 • kan skape et sikkert arbeidsmiljø og planlegge og iverksette systematiske tiltak for å forhindre skade på personell, materiell og miljø
 • kan gjøre rede for kvalitetsbegreper og kunne vurdere og beskrive aktiviteter som sikrer tilsiktet kvalitet i en virksomhet
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan initiere, planlegge og gjennomføre et prosjekt og utarbeide relevant dokumentasjon
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor kvalitetsledelse og delta i diskusjoner om hvordan slik ledelse kan utøves
 • kan bidra til utvikling i etablert organisasjon og i prosjektorganisasjon, og kan ivareta medarbeiderne og prosjektdeltakerne
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav

  Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent».

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.  

Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving 
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.