00TK02Q EITKKMF Hovedprosjekt

00TK02Q EITKKMF Hovedprosjekt

Emnekode
00TK02Q EITKKMF
Studieprogram
Mat-teknikk
Studiested
Fredrikstad
Studiepoeng
10
Studienivå
Fagskole nivå 5.1
Undervisningssemestere
2021 Høst
2022 Vår
2022 Høst
2023 Vår
Emneansvarlig
Heidi Gamlesanne
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

har kunnskap om hvordan man skriver en rapport om et prosjekt

har særskilte kunnskaper om et selvvalgt tema med en problemstilling innenfor fordypningen

har kunnskap om hvordan man innhenter informasjon om tema for et hovedprosjekt

har kunnskap om sammenhengen mellom teori og praksis

kan vurdere eget prosjekt i forhold til gjeldende normer og krav

kjenner til bransjen/yrker som er knyttet til tema i hovedprosjektet

Ferdigheter

Kandidaten:

kan gjøre rede for valg av tema for hovedprosjekt

kan identifisere, kartlegge og vurdere en faglig problemstilling

kan delta i teamarbeid, planlegge, kommunisere og presentere prosjektarbeid og resultat

kan skrive en rapport om et prosjekt

kan drøfte sammenhengen mellom teori og praksis

kan reflektere over eget prosjekt og justere dette under veiledning av fagfolk

kan finne og henvise til informasjon og fagstoff for å vurdere relevansen til en problemstilling i et prosjekt

Generell kompetanse

Kandidaten:

kan planlegge og gjennomføre et prosjektarbeid alene og som deltaker i gruppe i tråd med formelle og etiske krav og retningslinjer

har utviklet en bevissthet rundt prosjektarbeid og kan fordype seg i tema som danner grunnlag for prosjektet, samt tenke kreativt og nyskapende

kan utføre et prosjektarbeid i tråd med bedrifter eller arbeidsgivers behov

kan utveksle synspunkter med andre i team eller bedrift og delta i diskusjoner om utvikling av et prosjekt

 

Arbeidsinnsats

Hovedprosjektet utgjør et selvstendig emne og gis en egen karakter.

Det skal etableres grupper som jobber selvstendig med hovedprosjektoppgaven. Gruppen velger problemstilling, utarbeider prosjektkontrakt, gjennomfører prosjektet, skriver prosjektrapport og presenterer prosjektet muntlig

Vurdering

Underveisvurderingen omfatter:

- faglig innhold

- kommunikasjon, samarbeid, problemløsing, rapportering

- prosjektarbeidet som prosess / helhetlig kompetanse

 

Sluttevalueringen skal knyttes til gruppas sluttrapport/produkt og muntlig presentasjon.

Eksamen er todelt: skriftlig del (oppsummeringsnotat) og muntlig del (individuell samtale)

Arbeids- og læringsaktiviteter

Selvstendig arbeid med veiledning

Litteraturliste

For litteratur knyttet til emnet vises det til aktuell bokliste for studiet på skolens hjemmeside, Matteknikk | Fagskolen Viken (fagskolen-viken.no)

Evaluering

Evaluering av emnet gjennomføres i slutten av emnet på skolens digitale læringsplattform. Evalueringen er beskrevet i skolens kvalitetssystem.