00TE13J EITKELF Elektrisk energiproduksjon, -distribusjon og –forbruk med faglig ledelse

00TE13J EITKELF Elektrisk energiproduksjon, -distribusjon og –forbruk med faglig ledelse

Emnekode
00TE13J EITKELF
Studieprogram
Elkraft Fredrikstad
Studiested
Fredrikstad
Studiepoeng
12
Studienivå
Fagskole nivå 5.2
Undervisningssemestere
2023 Vår
2023 Høst
Emneansvarlig
Tommy Kenneth Moen
Emnets innhold

Faglig ledelse (integrert)

Risikovurdering

Elektriske maskin- og omformere

Bryteranlegg og koblingsutstyr

Elektriske overføringsanlegg og -utstyr

Styrings- og reguleringssystemer

Elektronisk kommunikasjon

Dimensjonering og måleteknikk

Driftsanalyser og feildiagnostikk

Dokumentasjon

Læringsutbytte

Forelesninger, gruppearbeid, framlegg, laborasjoner og selvstudie

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om kraftsystemets oppbygging, systemkomponenter og regelverk som regulerer elektrisk energiproduksjon, -distribusjon og handel med elektrisk energi
 • har kunnskap om dagens energikilder og nye typer fornybar energi
 • har kunnskap om kraftproduksjon og dens påvirkning på sikkerhet, miljø og klima
 • har kunnskap om samfunnssikkerhet og nødstrømsforsyning i kraftsystemer
 • har kunnskap om vedlikehold, driftstilstander og feilsituasjoner i elektriske forsyningsanlegg og produksjonsanlegg
 • har kunnskap om transformatorer, vern og jording i elektriske forsyningsanlegg og produksjonsanlegg
 • har kunnskap om risikovurdering, planlegging, prosjektering og drift av enkle elektriske forsyningsanlegg og produksjonsanlegg
 • Kan vurdere behov for sikkerhetstiltak ved arbeid på elektriske anlegg med bakgrunn i relevante lover og forskrifter
 • har kunnskap om hvordan elektriske produksjons- og forsyningsanleggs egenskaper påvirkes av aldring og ytre påkjenninger som f.eks. trykkvariasjoner, temperatur, fuktighet
 • har kunnskap om EMC og hvordan EMI påvirker elektriske produksjon- og forsyningsanlegg
 • har kunnskap om hvordan overspenninger påvirker elektriske produksjon- og forsyningsanlegg
 • Har kunnskap om relevante forskrifter og normer som regulerer energiproduksjon og distribusjonsanlegg
 • kjenner til elkraftbransjens historie og utvikling
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen elektrisk energiproduksjon og – distribusjon
 • har kunnskap om AMS, lastprioritering og smartgrid
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan utføre og gjøre rede for valg av måleutstyr til å utføre og vurdere målinger på elektriske maskiner og omformere for å kartlegge aktuelle karakteristikker, og for å avdekke normale og unormale driftstilstander
 • Kan utføre og gjøre rede for overvåking, styring og sikring av elektriske produksjon- og distribusjonsnett
 • Kan gjøre rede for selvinduktans, kapasitans, resistans, spenningsfall, fasekompensering, kortslutninger, effekttap og spenningsfall i elektriske produksjon- og forsyningsanlegg
 • kan finne, lese og utarbeide relevant dokumentasjon for elektriske produksjons- og forsyningsanlegg, elektriske maskiner og omformere og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
 • kan gjøre rede for valg av elektriske maskiner og omformere som anvendes i elektriske produksjons- og distribusjonsanlegg
 • kan utveksle teknisk informasjon med ulike aktører i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse innen elektrisk energiproduksjon og – distribusjon og justere denne under veiledning
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan utarbeide relevant dokumentasjon og tegningsunderlag for transformatorer, elektriske maskiner og elektriske produksjons- og forsyningsanlegg
 • Kan velge arbeidsmetoder som tilfredsstiller krav til HMS og elsikkerhet ved arbeid på elektriske anlegg ihht FEK, FSE og Forskrift om maskiner
 • Kan feilsøke, diagnostisere og prosjektere elektriske forsyningsanlegg alene og som deltaker i gruppe, i tråd med etiske krav, retningslinjer, sikkerhet og relevante lover og forskrifter.
 • kan lede faglige grupper som arbeider med elektriske maskiner med hensyn til tekniske krav, HMS og relevante forskrifter
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen elektrisk kraftproduksjon og – distribusjon og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper
 • kan utveksle teknisk informasjon med ulike aktører i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
 • kan utøve faglig ledelse
Arbeidsinnsats

Arbeidskrav:

4 obligatoriske arbeidsoppdrag. Obligatorisk emne/tema-test.

Enkelte av arbeidsoppdragene gjennomføres individuelt, andre gjennomføres i grupper.

Vurdering

Mappevurdering, prosessevaluering og tester danner grunnlaget for individuell emnekarakter

Litteraturliste

For litteratur knyttet til emnet vises det til aktuell bokliste for studiet på skolens hjemmeside, Link Elkraft litteraturliste.

Evaluering

Evaluering av emnet gjennomføres i slutten av emnet på skolens digitale læringsplattform. Evalueringen er beskrevet i skolens kvalitetssystem.