Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

00TE00E EITKELF Elektroniske systemer

00TE00E EITKELF Elektroniske systemer

Emnekode
00TE00E EITKELF
Studieprogram
Elkraft Fredrikstad
Studiepoeng
10
Studienivå
Fagskole nivå 5.2
Undervisningssemestere
2022 Vår
Emneansvarlig
Tommy Kenneth Moen
Emnets innhold

Analog- og digitalteknikk

Mikrokontrollteknikk

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk måleteknikk og lab. arb

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om oppbygging og virkemåte til digitale og analoge systemer
 • har kunnskap om ulike metoder for elektronisk kommunikasjon og overføring av signaler mellom enheter
 • har kunnskap om kvalitetsvurdering av kommunikasjonsløsninger og dimensjonering av analoge og digitale systemer
 • har kunnskap om begreper og definisjoner innen datanettverk og nettverksstrukturer
 • har kunnskap om fiberteori og forskjellig typer kabler og kablingssystemer
 • har kunnskap om aktuelle bussystemer som industrien benytter
 • har kunnskap om forskjellige typer kraftforsyninger
 • har kunnskap om mikrokontrollerkretser og bruken av disse
 • kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav
 • har kjennskap til yrkesfeltet elektroniske systemer
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen elektroniske systemer
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen elektroniske systemer
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for valg av komponenter til digitale og analoge systemer
 • kan gjøre rede for valg av tester tatt på enkle elektroniske systemer i laboratorieøvinger for å verifisere virkemåte
 • kan gjøre rede for valg av elektroniske tegneverktøy til framstilling og systematisering av dokumentasjon
 • kan gjøre rede for valg av komponenter og utstyr ut i fra datablader og teknisk dokumentasjon og ta hensyn til støypåvirkning og temperaturendringer
 • kan reflektere over resultat fra målinger med relevant måleutstyr på elektroniske systemer og justere disse under veiledning
 • kan finne og henvise til informasjon, datablader og fagstoff innen elektronikk og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
 • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge, gjennomføre og dokumentere laboratorieøvinger med elektronikkomponenter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med krav og retningslinjer
 • kan utføre arbeidet etter kundens behov
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen elektroniske systemer og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper
 • kan utveksle synspunkter med andre innen elektrofaget med medarbeidere og formidle sin kompetanse til brukere av systemene
 • kan bidra til organisasjonsutvikling
Arbeidsinnsats

Arbeidskrav:

4 obligatoriske arbeidsoppdrag. Obligatorisk emne/tema-test.

Enkelte av arbeidsoppdragene gjennomføres individuelt, andre gjennomføres i grupper.

Vurdering

Mappevurdering, prosessevaluering og tester danner grunnlaget for individuell emnekarakter.

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, framlegg og selvstudie

Litteraturliste

For litteratur knyttet til emnet vises det til aktuell bokliste for studiet på skolens hjemmeside, Link Elkraft litteraturliste.

Evaluering

Evaluering av emnet gjennomføres i slutten av emnet på skolens digitale læringsplattform. Evalueringen er beskrevet i skolens kvalitetssystem.