10TB61C Innovasjon

10TB61C Innovasjon

 • Emnebeskrivelse
  • Studienivå
   Høyere yrkesfaglig utdanning, nivå 5.1
  • Fagområde
   Byggfag
  • Studieprogram
   Fremtidsbygg – sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap
  • Studiested
   Kuben
  • Studiepoeng
   15
  • Start
   2023 Vår
Læringsutbytte

Læringsutbytte for emnet.

Kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om områder som trenger innovasjon i BAE næringen
 • har kunnskap om internasjonale bærekraftsperspektiver og hvordan finansielle interesser er både pådriver og hemsko for bærekraftig utvikling og tech-drevet innovasjon
 • har kunnskap om metoder for innovasjon- og prosessledelse, som behovsanalyse, SWOT analyse, Design Thinking, og kreative prosesser
 • har kunnskap om forskjellen mellom en forretningsidé, forretningsmodell og forretningsplan
 • har kunnskap om prosjektledelse, endringsledelse og hvordan bygge en «lean» organisasjonskultur
 • har innsikt i forskjellige organisasjons-strukturer og hvordan relasjonskompetanse er avgjørende for å kunne jobbe på tvers av nivåer i en organisasjon
Ferdigheter

Studenten:

 • kan omdanne kunnskap, innsikt og data til å konkrete tiltak på egen arbeidsplass
 • kan samle personer på tvers av organisasjonen for gjennomføre endringer
 • kan argumentere for nye forslag gjennom bruk av erfaring fra caser og prosjekter
 • kan legge frem en forretningsidé med tilhørende forretningsmodell og forretningsplan
 • kan synliggjøre verdien av bærekraftsdreven innovasjon med referanse til for eksempel økonomiske perspektiver, internasjonale trender og samfunnsansvar
Generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse for sammenhengen mellom behov for bærekraftig utvikling og innovasjon
 • har evner til å påvirke prosessene internt i en organisasjon
 • ser verdien for organisasjoner å være innovatør i egen bransje
Emnets tema

Innovasjon - historisk perspektiv og begrepsapparat

 • Innovasjons i historisk perspektiv / tidslinje
 • Innovasjonsdrevet samfunnsansvar
 • Innovasjon i Byggenæringen

Digitalisering, Fintech

 • Sirkulæritet og verdikjede - i innovasjon
 • Digitalisering som virkemiddel og løsning
 • ESG og finans
 • EU taxonomi, forventninger og myndighetskrav 

 

Innovasjon som virkemiddel for nyskapning og endring

 • Individ, organisasjon og samfunn
 • Entreprenørskap versus intraprenørskap

Prosesser og metoder

 • Behovsanalyse
 • Swot analyse
 • Design Thinking som metode
 • Kreative prosesser 

Forretningside og forretningsmodeller

 • Forretningsidé
 • Forretningsmodell
 • Forretningsplan 

 

Lean og ledelse (2 uker)

 • Endringsprosesser
 • Lean organisasjonsstruktur
 • Inkluderende organisasjonskultur
 • Team og grupper i prosess

Prosjektledelse

 • Prosjektbeskrivelse og prosjektplan
 • Formål, fremdrift og evalueringsmetode
 • Roller og ansvar
 • Implementeringsstrategi 

Innovasjon og entreprenørskap i BAE- næringen

 • BAE- - % næringen - status på bærekraft
 • Et byggs livsløp
 • Fremtidens utfordringer og muligheter 
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesningene skal introdusere studentene til hvert tema. Studentene skal jobbe i grupper (gjerne blandet): løse oppgaver, erfaringsdeling/diskusjoner, og lage gruppepresentasjoner for hvert tema. Gruppene skal også fungere som støtte for hverandre i de praktiske prosessene i emne 4. Det forutsettes at studenten på egen hånd gjør seg kjent med lærestoffet som er nevnt i litteraturlisten eller oppgis av faglærere og som ikke direkte gjennomgås i plenum.

Arbeidskrav

A)
Obligatorisk deltakelse på forelesninger og oppgaveløsningstimer

Rammer:

 • Obligatorisk deltakelse.

B)
Gruppepresentasjoner på slutten av hvert tema. Målet er å synliggjøre kunnskap om, og forståelse for, bærekraftsdrevet innovasjon som faktor for både muligheter og begrensninger i egen bransje.

Rammer:

Muntlig presentasjon (maks 5 minutter) med vekt på temaets hovedtemaer.

C)
Individuell oppgaveinnlevering som viser kunnskap om, og ferdigheter i utøvelsen av, entreprenørskap/intraprenørskap i BAE- næringen og diskuterer muligheter, risiko og mekanismer knyttet til bærekraft, sirkulæritet, digitalisering og innovasjon.

Rammer:

Semesteroppgave som skal bestå av følgende komponenter:

 • Overordnet introduksjon til semesteroppgaven.
 • Studentbedrift Rapport/ Intraprenørskap Programrapport (egen vurdering for emne 4).
 • Refleksjonsdokument: Synliggjøre at studenten kan å trekke linjer mellom teoretisk kunnskap og praktisk, erfaringsbasert læring, samt reflektere over dette i en diskusjon. Diskusjonen skal inkludere vesentlige og naturlig tilknyttede temaer fra studiets temaer.

Omfang: Totalt Maks 6000 ord (Rapport: 3000 ord / Refleksjon 3000 ord)

AktivitetVarighet
Lærerstyrt undervisning
160 Time(r)
Veiledning
120 Time(r)
Selvstudium (inkl. løsning av arbeidskrav)
150 Time(r)
Vurdering

A)
Arbeidskravet vurderes til bestått / ikke bestått.

B) 
Muntlig tilbakemelding fra lærer. Hvert case bedømmes til bestått/ikke bestått basert på følgende kriterier:

 • Relevans og sammenheng mellom utfordring og løsning.
 • Reflektert og kompetent anvendelse av pensum.
 • Originalitet.
 • Fremstilling og presentasjon av løsning, herunder:
  • Språk
  • Oppsett
  • Begrunnelse

Faglærer står for den skjønnsmessige vurderingen. Det er til enhver tid læringsutbyttebeskrivelsene som skal være ledende for vurderingen.

Arbeidskravet som sådan vurderes til bestått/ikke bestått. For å få kravet bestått må minst fem av åtte (5/8) case være vurdert til bestått i henhold til gjeldende kriterier.

C)
Studentene får skriftlig tilbakemelding på arbeidskravet fra lærer.

Semesteroppgaven bedømmes til bestått/ikke bestått basert på følgende kriterier:

 • Relevans og sammenheng mellom utfordring og løsning.
 • Reflektert og kompetent anvendelse av pensum.
 • Originalitet.
 • Fremstilling og presentasjon av løsning, herunder:
  • Språk
  • Oppsett
  • Begrunnelse

Faglærer står for den skjønnsmessige vurderingen. Det er til enhver tid læringsutbyttebeskrivelsene som skal være ledende for vurderingen.