10TB61A Bærekraft – T

10TB61A Bærekraft – T

 • Emnebeskrivelse
  • Studienivå
   Høyere yrkesfaglig utdanning, nivå 5.1
  • Fagområde
   Byggfag
  • Studieprogram
   Fremtidsbygg – sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap
  • Studiested
   Kuben
  • Studiepoeng
   15
  • Start
   2022 Høst
Læringsutbytte

Læringsutbytte for emnet.

Kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om hvordan bærekraft har utviklet seg som sentralt begrep siden 1970
 • har kunnskap om hva sirkulære kretsløp er, og hvordan en livsløpsanalyse fungerer i BAE næringen
 • har kunnskap om bærekraftsutfordringer i hver fase av verdikjeden, herunder: prosjektering og design, produksjon og distribusjon, materialevalg, bruk og vedlikehold gjenvinning, gjenbruk og ombruk
 • harkunnskap om relevante sertifiseringsordninger, lov- og rammeverk
 • harkunnskap om noen sentrale digitaliseringsprosesser som foregår i dag, som for eksempel digital tvilling
 • har kunnskap om hvorfor og når det lønner seg å ombruke og gjenbruke
Ferdigheter

Studenten:

 • kan finne frem til og innhente kvalitetssikret data, informasjon og kunnskap
 • kan benytte datablad, sertifiseringsmerker og lignende for å velge materialer og prosesser
 • kan gjenkjenne grønnvasking, og identifisere tiltak med reell effekt
 • kan bruke livsløpsanalyse til å se på helheten i en byggeprosess
Generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse for BAE næringens muligheter og utfordringer i et bærekraftsperspektiv
 • evner å se flere variabler under ett og bidra til å skape høyest reell samlet effekt
Emnets tema

Historisk perspektiv og begrepsapparat

 • Utvikling fra 1970 og til i dag
 • Bærekraft
 • Sirkulæritet - sirkulært kretsløp
 • LCA (Life Cycle Analysis) - Livsløpsanalyse
 • Grønt - grønnvasking
 • Digitalisering

Prosjektering og design

 • Digitalisering
 • Klima og miljøforhold
  • Hvor bør man bygge?
 • Funksjons og formkrav
  • Hva bør man bygge?
 • Krav, hensyn og langsiktighet
  • Hvordan bør man bygge?
 • Design for:
  • Vedlikehold
  • Ombruk
  • Gjenbruk
  • Gjenvinning
 • Sertifiseringsordninger:
  • BREEAM
  • Svanemerket 

Produksjon og distribusjon

 • Hvordan produseres alt som går inn i prosessen?
 • Hvordan, og fra hvor, kommer det til byggeplassen? 

 

Materialvalg

 • Klima og miljøforhold
  • Sammenheng og kontrast
 • Livsløpsanalyse
 • Gjenvinnbarhet

Bruk og vedlikehold

 • Smarte løsninger
 • Effekten av vedlikehold
 • Business Caset for kvalitet og holdbarhet
  • Built to last
 • Bytting av deler 

Gjenvinning, gjenbruk og ombruk

 • Ombruk versus riving
 • Sikre effektiv gjenvinning
 • Blanding av materialer
 • Plast og mikroplast 
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Dette emnet gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger og oppgaveløsning med veiledning og selvstudium.

Forelesningene skal introdusere substansen som behandles i temaene, samt gå gjennom sentrale momenter. Forelesningene skal sikre at hver student har et tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag.

Oppgaveløsning med veiledning er perioden der studentene får anledning til å teste kunnskapen de har ervervet, og individuell støtte og hjelp der det trengs.

Selvstudium er perioden der studenten enten kan repetere kunnskap, tette hull, eller dypdykke innenfor spesielt interessante områder. Her er det mulighet til, og oppfordring om, å gå ut over pensum.

Det forutsettes at studenten på egen hånd gjør seg kjent med lærestoffet som er nevnt i litteraturlisten eller oppgis av faglærere, og som ikke direkte gjennomgås i plenum.

Arbeidskrav

A)

Aktiv deltagelse under forelesning og oppgaveløsningstimene.

Rammer:

 • Obligatorisk deltakelse.
 • Muntlig tilbakemelding fra lærer. Arbeidskravet vurderes til bestått/ikke bestått.

B)

Gruppepresentasjoner på slutten av hvert tema. Målet er å synliggjøre kunnskap om, og forståelse for, bærekraftsdrevet innovasjon som faktor for både muligheter og begrensninger i egen bransje.

Rammer:

Muntlig presentasjon (maks 5 minutter) med vekt på temaets hovedtemaer.

Vurdering

Muntlig tilbakemelding fra lærer. Hvert case bedømmes til bestått/ikke bestått basert på følgende kriterier:

 • Relevans og sammenheng mellom utfordring og løsning
 • Reflektert og kompetent anvendelse av pensum
 • Originalitet
 • Fremstilling og presentasjon av løsning, herunder:
  • Språk
  • Oppsett
  • Begrunnelse

Faglærer står for den skjønnsmessige vurderingen. Det er til enhver tid læringsutbyttebeskrivelsene som skal være ledende for vurderingen.

Arbeidskravet som sådan vurderes til bestått/ikke bestått. For å få kravet bestått må minst fire av seks (4/6) case være vurdert til bestått i henhold til gjeldende kriterier.