Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

BAV4900 Masteroppgaven

  • Studiepoeng
   45
  • Startsemester
   2025 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer

Forkunnskapskrav

Alle foregående emner må være gjennomført og bestått.

Emnets innhold

 • Vitenskapsteori
 • Metode
 • Akademisk skriving

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studentene oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Har avansert kunnskap om sentrale begrep, teori og forskning som er relevante for temaet i masteroppgaven
 • Har inngående kunnskap om forskningsetiske retningslinjer
 • Har spesialisert kunnskap om systematisk framgangsmåte for innhenting og analyse av data.
 • Har inngående kunnskap om kvalitet i forskning

Ferdigheter

Studenten

 • Kan gjennomføre et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt av relevans for barnevernet, under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • Kan velge relevant forskningsdesign passende til problemstillingen
 • Kan systematisere, analysere og presentere data på en nøyaktig og oversiktlig måte
 • Kan diskutere egne resultater opp mot relevant teori og empiri
 • Kan diskutere følger av eget funn for videre forskning og/eller praksis i barnevernet
 • Kan gi presis fremstilling av forskingsarbeidet i tråd med gjeldende normer for akademiske tekster

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan holde seg oppdatert på nyere forskning
 • Kan gjennomføre et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt, under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • Kan identifisere aktuelle forskningsområder, og bidra til utvikling av ny kunnskap innen barnevernfagfeltet
 • Kan reflektere kritisk og begrunne valgt metode i vitenskapelig arbeid ut fra vitenskapsteorietiske og metodiske perspektiver

Arbeids- og undervisningsformer

 • Seminarer
 • Veiledning
 • selvstudium

Arbeidskrav

 • Prosjektbeskrivelse
 • Deltagelse på tre seminarer

Vurdering

Kandidaten(e) leverer en masteroppgave som består av en monografi eller en forskningsartikkel med kappe. Masteroppgaven kan skrives individuelt eller av 2 studenter sammen. Det gis graderte bokstavkarakter på oppgaven fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger

VurderingsordningKarakterskalaGruppeVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Gruppe/Individuell (1 - 2)
3 Semester
 • Alle

Fakultet

Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Institutt

Institutt for sosialvitenskap og veiledning