Statusmelding

Emnebeskrivelsen for valgt semester er ikke publisert enda. Her er den siste versjonen vi har tilgjengelig.

8SHL10151 Coachende lederskap

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena
  • Forkunnskapskrav

   Emnet tilbys i flere organisasjons- og ledelsesstudier. De spesifikke forkunnskapskravene er knyttet til ulike emner i de forskjellige studiene, og fremgår i den generelle delen av studieplanen.

Emnets innhold

Grunnlaget for Coachende lederskap

 • Historiske røtter
 • Coachende lederskap
 • Forutsetninger for coachende lederskap – kontekst og struktur
 • Formål og nytteverdi med coaching
 • Coachende lederstil

 Coaching som metode og verktøy

 • Ulike metoder for coachende lederskap
 • Ulike verktøy i coachende lederskap
 • Prosessforståelse i coachende lederskap
 • Ferdighetstrening

Å skape rom for vekst og læring i organisasjonen

 • Etiske dilemmaer i coachende lederskap
 • Makt og påvirkning
 • Relasjoner
 • Tillitsbasert ledelse
 • Holdninger og nytenking
 • Mål og handlingsorientering

Læringsutbytte

Ved bestått emne vil studenten har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om det teoretiske og faglige grunnlaget for coaching
 • har kunnskap om arbeidsmodeller, metoder og virkemidler i coachende lederskap
 • har kunnskap om teorier knyttet til tillit og anerkjennelse
 • har kunnskap om hvordan arbeid med coaching og ledelse kan integreres i lederrollen og som del av dagens arbeidsliv
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende coachingmodeller-, metoder og virkemidler i lederrollen, tverrfaglig samarbeid og samhandling internt og eksternt
 • har utviklet egne relasjons- og kommunikasjonsferdigheter i lederrollen og kan kommunisere kulturelle og kontekstuelle utfordringer i en coachingsammenheng
 • kan anvende kritisk refleksjon og ivareta egne lederferdigheter ut fra egen rolle og posisjon i en coachingrelasjon 
Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte problemstillinger og reflektere over egen rolle knyttet til ledelse og coaching
 • har et bevisst forhold til holdninger, verdier, ansvar og etiske problemstillinger i lederrollen og demonstrerer bevisste etiske holdninger i utøvelse av coaching og ledelse
 • kan formidle aksept for og verdsetting av mangfold og forskjellighet
 • kan bidra til kritisk tenkning, selvinnsikt og refleksjon hos andre
 • kan identifisere behov for komplementær kunnskap og utvikling av egne og andres ferdigheter, samt bidra til nytenkning i organisasjonen
Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert i tre samlinger over 2 + 2 + 3 dager. Pedagogiske metoder, arbeids- og undervisningsformer som benyttes i emnet er:

-          Temabaserte forelesninger

-          Refleksjon og problembasert læring vektlegges gjennom case, ferdighetstrening, erfaringsutveksling, kreative gruppeprosesser- og oppgaver, eksperimentering, veiledning, tilbakemelding og feedback.

-          Aktiv bruk av læringsplattform og andre digitale verktøy.

Det forutsettes aktiv deltakelse og kontinuerlig selvstudium i emnet. Teamarbeid utgjør et sentralt pedagogisk element og gruppearbeid inngår som arbeidsform. Mellom samlingene forutsettes det at studentene jobber med hjemmeoppgave i basisgruppe.

Arbeidskrav
 • En gruppeoppgave i basisgruppe på 3 personer. Refleksjonsnotat/case med utgangspunkt i case fra praksis hvor studenten selv er coachende leder. Arbeidet skal forankres i pensumteori fra  coachende lederskap. Omfang 3 sider (ca. 1000 ord +/- 10%).
 • En individuell oppgave. Refleksjonsnotat basert på case med 3 gjennomførte samtaler og oppsummering av erfaringene i en skriftlig refleksjon. Arbeidet skal forankres i pensumteori fra coachende lederskap. Omfang 3 sider  (ca. 1000 ord +/-10%).

Innlevering i mappe på Høgskolens digitale læringsplattform.

Vurdering

Hjemmeeksamen over tre uker etter siste samling. Eksamen kan gjennomføres individuelt eller gruppevis på 2-3 personer.

Omfanget på besvarelsen:

 • Individuell innlevering: 3000 ord +/- 10 %.

 eller

 • Gruppelevering: 4000 ord +/- 10 %.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Ved gruppelevering gis det en felles karakter for gruppa.
Ved gruppeeksamen står alle deltakerne i gruppa til ansvar for alt innholdet i prestasjonen. 

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Gruppe/Individuell (1 - 3)
3 Uke(r)
 • Alle
100%
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring