Statusmelding

Emnebeskrivelsen for valgt semester er ikke publisert enda. Her er den siste versjonen vi har tilgjengelig.

1FHLS01 Folkehelse, livsstil og samfunn

  • Studiepoeng
   5
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Elverum
  • Forkunnskapskrav

   Ingen spesielle krav.

Emnets innhold

Med et utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige disipliner behandler emnet hvordan nåtidig folkehelse, livsstil og samfunn former yrkespraksis. Emnet gir en grunnleggende innføring i sentrale samfunnsfaglige begreper som kan bruks til å forstå og utøve yrkespraksis. Kurset berører følgende hovedtema: 

 • Folkehelse og helse
 • Samfunnsdynamikk
 • Politikk og makt
 • Sosial ulikhet
 • Fysisk aktivitet
 • Kosthold
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om sammenhengen mellom livsstil, folkehelse og helse
 • har kunnskap om hvordan samfunn former yrkespraksis
 • kjenner til hvordan sosial ulikhet former yrkespraksis
 • kjenner til hvordan politikk former yrkespraksis
 • har kunnskap om hvordan yrkespraksis formes av og former de sosiale aspektene ved fysisk aktivitet og kosthold
Ferdigheter

Studenten:

 •  Behersker grunnleggende informasjonskompetanse og kan anvende kilder i utarbeidelse av skriftlige arbeider
Arbeids- og undervisningsformer

Gjennom seminaraktivitet, obligatoriske oppgaver og eksamen knyttes emnets overordnede kunnskapsmål til yrkesspesifikk kunnskap. Kombinasjonen av fellesforelesninger og yrkesretting skal stimulere til diskusjoner om muligheter for og problemer med å nyttiggjøre emnets kunnskapsmål i det enkelte praksisfelt. 

 • Forelesning
 • Seminarer
 • Gruppearbeid
Arbeidskrav
 • Deltakelse på minst 1 av 2 seminardager
 • 1 muntlig fremlegg i gruppe

Det gjennomføres to studiespesifikke obligatoriske seminar med arbeidsform gruppearbeid. Gruppene består av inntil fire studenter og alle i gruppa er ansvarlig for alt innhold. Det muntlige fremlegget skal presenteres i form av en Power-Point med referanser i brødtekst og en referanseliste. Studentene skal nyttiggjøre seg av en kvalitativ og en kvantitativ vitenskapelig artikkel i tillegg til pensumlitteratur. Powerpoint skal leveres inn før klokken 12:00 dagen før presentasjon. Fremlegget skal godkjennes i henhold til APA standard og vare maks 10 minutter.

Vurdering

Skoleeksamen i form av en Multiple choice test av pensum og forelesningstematikk. Eksamen vurderes med karakter (A-F).

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Skriftlig eksamen med tilsyn
ECTS - A-F
 • Alle
Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap