00AOHD Aktiv omsorg i praksis for eldre personer med helseutfordringer

00AOHD Aktiv omsorg i praksis for eldre personer med helseutfordringer

 • Emnebeskrivelse
  • Studienivå
   Høyere yrkesfaglig utdanning, nivå 5.1
  • Fagområde
   Helsefag
  • Studieprogram
   Aktiv omsorg for eldre med helseutfordringer
  • Studiested
   Oslo, Bergen
  • Emnekode
   00AOHD
  • Studiepoeng
   15
  • Startsemester
   2025 Vår
Introduksjon

I dette emnet får studentene kunnskap og erfaring med å møte eldre personer med helseutfordringer i praksis. De får erfaring med å møte eldre personer med helseutfordringer på en etisk god måte, samhandle med dem, og stimulere til økt aktivitet og deltakelse slik at de opplever mening og får en bedre helse/livskvalitet. Studenten skal utvikle en forståelse for hva tverrfaglig samarbeid er og går ut på, og hvordan det påvirker tjenestene som tilbys eldre personer med helseutfordringer og deres pårørende. Emnet gir også kunnskap om dokumentasjon og hva en skal ta hensyn til i utarbeidelse av rapporter. På denne måten vil de også bli mer kjent med sin egen rolle i praksis. Studentene får også demonstrert sine kunnskaper og ferdigheter gjennom et fordypningsarbeid/obligatorisk arbeidskrav.

Om emnet
 • Fagarbeiderens rolle i praksis
 • Utøvelse av aktiv omsorg for eldre personer med helseutfordringer, basert på samvalg og pasientsikkerhet
 • Samarbeid med pasient og pårørende
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Kommunikasjon og samhandling på tvers av fag og systemer
 • Dokumentasjon og bruk av kartleggingsverktøy
Arbeids- og undervisningsformer
 • Ressursforelesning
 • Seminar
 • Ferdighetstrening/simulering
 • Praksisstudier
 • Refleksjonsgrupper
Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om observasjon og dokumentasjon for å identifisere behov, ønsker og endring av tilstand
 • har kunnskap om aktiviteter og tilrettelagte miljø som kan stimulerer eldre personer med helseutfordringer til økt aktivitet
 • har kunnskap om egen yrkesrolle
 • har kunnskap om organisering av helsetjenesten og kjennskap til egen og medarbeidernes rolle
 • har kunnskap om tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektorielt samarbeid mellom og på tvers av yrker, virksomheter og nivå
 • har innsikt i dokumentasjonsrutiner internt i virksomheten
Ferdigheter

Studenten

 • kan utføre god relasjonell omsorg som vektlegger brukermedvirkning og samvalg, og stimulere eldre personer med helseutfordringer til aktivitet og medvirkning i fellesskapet
 • kan bidra med å tilrettelegge omgivelsene for utøvelse av forskjellige aktiviteter
 • utfører sitt arbeid i henhold til fagarbeiderens ansvars- og arbeidsområde
 • kan planlegge og iverksette tiltak som ivaretar omsorgstrengende eldre personers behov for aktivitet, pleie og omsorg
 • kan anvende kunnskap om omsorg i livets siste fase
 • kan anvende miljøterapeutiske prinsipper i krevende brukersituasjoner
 • kan anvende kunnskap om sykdom, skader og funksjonsnedsettelser i behandling og rehabilitering av eldre personer med helseutfordringer
 • kan bistå eldre personer med ivaretakelse av sosiale, kulturelle og eksistensielle behov
 • kan anvende faglig kunnskap om kommunikasjon og samhandlingsprosesser, veiledning og konflikthåndtering i samhandling med pasienter/brukere, pårørende og medarbeidere
 • kan anvende kunnskap om dokumentasjon og dokumentasjonsrutiner
 • kan bidra aktivt med kvalitets- og forbedringsarbeid på arbeidsplassen
Generell kompetanse

Studenten

 • har en etisk grunnholdning som kommer til utrykk gjennom refleksjon over eget arbeid, samt gjennom kommunikasjon og samhandling med pasienter/brukere, pårørende og medarbeidere
 • kan bygge tverrfaglige relasjoner innad egen virksomhet og i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere
Arbeidskrav

Studenten må være til stede minimum 90 % av den planlagte tiden for å få praksis godkjent. Fravær utover 10 % må tas igjen etter avtale med lærerveileder eller praksisveileder.
Fordypningsarbeidet knyttes til en konkret pasientsituasjon i praksis og skal belyse og begrunne omsorgstiltak som iverksettes.

Obligatoriske aktiviteter

 • Praksisforberedende undervisning
 • Nærværsplikt i praksis
 • Deltakelse i refleksjonsgrupper
 • Fordypningsarbeid knyttet til praksisstudier (obligatorisk arbeidskrav)
Vurdering

Det avholdes midt– og sluttvurdering med lærerveileder og praksisveileder. Praksisstudier anses som bestått ut fra følgende kriterier:
1) Utdanningens krav til gjennomført praksis
2) Godkjent obligatorisk arbeidskrav
Alle obligatoriske aktiviteter må være gjennomført for at emnet skal godkjennes.

EksamensformKarakterskalaGrupperingVarighet
Praksisstudier
Bestått/ikke bestått
8 Uke(r)