00AOHC Teoretiske perspektiver på aktiv omsorg for eldre personer med helseutfordringer

00AOHC Teoretiske perspektiver på aktiv omsorg for eldre personer med helseutfordringer

 • Emnebeskrivelse
  • Studienivå
   Høyere yrkesfaglig utdanning, nivå 5.1
  • Fagområde
   Helsefag
  • Studieprogram
   Aktiv omsorg for eldre med helseutfordringer
  • Studiested
   Oslo, Bergen
  • Emnekode
   00AOHC
  • Studiepoeng
   15
  • Startsemester
   2024 Høst
Introduksjon

I dette emnet lærer studentene om eldre personers fungering, grunnleggende behov og vanlige omsorgsbehov hos gamle og skrøpelige eldre, og hos eldre med ulike grader av funksjonsbegrensninger. De lærer om fysiologiske behov og hvor viktig det er med god hygiene og ernæring for å kunne føle seg vel og opplagt slik at de kan delta i forskjellige aktiviteter. Studentene lærer også om hvordan kognitive, psykiske og mentale problemstillinger kan hemme aktivitetsutfoldelse og hvordan de skal håndtere slike utfordringer. Emnet tar for seg flere ulike tilnærmingsmåter som kan være nyttige i arbeidet med å stimulere personer med helseutfordringer til aktivitet og deltakelse i samfunnet. Avslutningsvis tar emnet for seg en del vanlige medikamenter som er hyppig brukt av eldre med helseutfordringer.

Om emnet
 • Aldring, aktivitetsbehov og aktiviseringsmetoder
 • Fungering og omsorgsbehov hos eldre personer med helseutfordringer
 • Fysisk helse – friske og skjøre eldre
 • Hygiene og fysisk velvære
 • Kost og ernæringsbehov
 • Kognitiv funksjon
 • Psykisk/eksistensiell helse
 • Tilnærmingsmåter i aktiv omsorg
 • Omsorg i livets siste fase
 • Medikamentell / ikke medikamentell behandling
Arbeids- og undervisningsformer
 • Forelesning
 • Seminar
 • Simulering
 • Selvstudium
Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om den eldre pasienten, om behandling og pleie ved sykdom og ved livets slutt, ved skader og funksjonsnedsettelser
 • har kunnskap om sammenhengen mellom fysiske, kognitive og psykiske forutsetninger for helse og trivsel
 • har kunnskap om faglige verktøy som anvendes for å kartlegge eldre personens helse, livssituasjon og sammensatte behov
 • ​har kunnskap om omsorgs- og aktivitetsbehov, arbeidsmåter, behandlingsmetoder og arbeidsprosesser i omsorg for eldre personer med helseutfordringer
 • har kunnskap om legemidler som brukes ved ulike helseutfordringer hos eldre og riktig håndtering av disse
 • har kunnskap om omsorg i livets siste fase
 • har forståelse for faggruppens betydning i yrkesfeltet, og har kunnskap om egen yrkesrolle, kompetanse og myndighet
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende kunnskap om aktivitet, deltakelse og fellesskap, og tilrettelegge for aktivitetstilbud tilpasset eldre personers helse- og livssituasjon, ønsker og behov
 • kan kartlegge situasjoner der bruk av velferdsteknologiske løsninger og tilpassede boliger kan være hensiktsmessig i pleie og omsorgsarbeid, og iverksette relevante tiltak
 • kan veilede eldre personer med helseutfordringer og deres pårørende i kost og ernæringsbehov, sammenhengen mellom hygiene og fysisk velvære og bruk av velferdsteknologi og andre hjelpemidler
 • kan anvende kunnskap om omsorg i livets siste fase
 • kan anvende kunnskap om arbeids- og problemløsningsprosesser knyttet til kompliserte/utfordrende omsorgsoppgaver
Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere tiltak med utgangspunkt i den eldre personens mål og behov
 • kan oppdatere sin kunnskap om den eldre pasienten, om behandling, pleie ved sykdom og ved livets slutt, ved skader og funksjonsnedsettelser
Arbeidskrav

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav som skal fokusere på ulike former for aktivisering av eldre personer med helseutfordringer
 • Veiledning i gruppe
 • Simulering
 • Faglig refleksjonsnotat
Vurdering

Eksamen er skriftlig individuell oppgave hvor studentene besvarer en gitt oppgavetekst som har tilknytning til tidligere gitt arbeidskrav. Omfang 2000 ord (+/- 10%)
Alle obligatoriske aktiviteter må være gjennomført for at emnet skal godkjennes.

EksamensformKarakterskalaGrupperingVarighet
Skriftlig individuell oppgave
A-F
3 Dag(er)
Pensumliste

Engedal, K., Tveito, M. (2019) Alderspsykiatri, Forlaget Aldring og helse Akademisk.
ISBN: 9788280613851
Kap. 1, 2, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25

Holm, M.S (2015). En verdig alderdom. Omsorg ved livets slutt, Fagbokforlaget.
ISBN:9788245016499
Kap. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 24

Kirkevold, M., Brodtkorp, K. og A.H. Ranhoff (2020) Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten, Gyldendal Akademisk.
ISBN:9788205531116
Kap. 1,2, 3, 7, 8, 11, 12,25, 26, 28, 29, 30