Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommer og bygg (FDVU)

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommer og bygg (FDVU)

 • Studiefakta
  • Fagområde
   Bygg, anlegg, KEM, FDV og VA
  • Studieprogram
   Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommer og bygg (FDVU)
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.2
  • Studieform
   Nettbasert med samlinger
  • Studiepoeng
   120
  • Studiested
   Gjøvik
  • Studieplanansvarlig
   Anne Jørgensen Rørvik
  • Startsemester
   2021 Høst
Introduksjon

Generelt om fagskoleutdanning i forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer og bygg

Om utdanningen forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer og bygg

Tilbudet av fagskoleutdanning i Norge er omfattende og skal være tilpasset samfunnets behov for svært mange typer kompetanse på fagskolenivå. Utdanningene er organisert i en rekke fagretninger med fordypninger.

Utdanningen gir 120 studiepoeng og består av 10 emner som går over fire år som deltidsstudium. Alle som fullfører og består utdanningen får tittelen fagskoleingeniør FDV.

I Lov om fagskoler slås det i § 1. Formål og virkeområde, fast hva som menes med fagskole-utdanning:

- - - Med fagskoleutdanning menes korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår.

Etter gjennomført toårig teknisk fagskole i FDV skal studentene kunne ivareta teknisk drift, vedlikehold og utvikling av større bygg.

Bakgrunn

Private og offentlige eiere av store bygg har stort behov for kompetanse innen forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen de disponerer. Med utgangspunkt i dette behovet har skolen utviklet studiet i nært samarbeid med Innlandet fylkeskommune som eiendomsforvalter, og i samarbeid med store private eiendomsbesittere.

Målgruppe

Studiet retter seg mot personer som

- har forvaltningsansvar for bygg

- som står for den daglige driften av bygg

- som har ansvar for vedlikehold av bygg

- har ansvar for utvikling av bygningsmassen

- har behov for økt kompetanse innen disse fagområdene.

Om planverket

Planverket for denne utdanningen er denne studieplanen utarbeidet ved Fagskolen Innlandet.

Overordnet læringsutbytte for studiet

Overordnet læringsutbytte for det toårige studiet i forvaltning, drift og vedlikehold (FDV):

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes i forbindelse med forvaltning drift og vedlikehold av større bygg og eiendommer (FDV)
 • har kunnskaper om de ulike fagfelt som kreves for å ivareta FDV for større bygg.
 • har bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet FDV
 • har innsikt i lover, forskrifter, veiledninger og andre myndighetskrav, samt standarder som regulerer arbeidet i bransjen
 • kan vurdere eget arbeid i forhold til å ivareta helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med FDV
 • har kunnskap om ledelse, økonomi og markedsføring knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av større bygg og eiendommer (FDVU)
 • kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende lover, forskrifter og normer som gjelder FDVU
 • kjenner bransjens historie, egenart og viktigheten av FDVU sett i samfunnsperspektiv og har samtidig innsikt i egne utviklingsmuligheter
 • har kunnskap om driftsoptimalisering med tanke på energibruk
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan planlegge og utføre teknisk drift og vedlikehold av større bygg
 • kan anvende aktuelle lover, forskrifter og standarder for eiendomsdrift og arbeide etter prinsippene i forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. (Internkontrollforskriften)
 • kan kartlegge faglige problemstillinger, iverksette tiltak som optimaliserer drift og vedlikehold, redusere miljøbelastning og sikre tilfredsstillende innemiljø i bygg.
 • kan anvende gjeldende relevant lovverk, veiledninger, standarder og normer i relevante problemstillinger knyttet til FDV
 • kan benytte relevant IKT verktøy
 • kan være ansvarlig for egen og andres sikkerhet i FDV relaterte aktiviteter
 • kan kommunisere internt, med kunder, leverandører, offentlige myndigheter og andre samarbeidspartnere
 • kan ivareta og lede forvaltning, teknisk drift og vedlikehold av større eiendommer og bygg.
 • kan planlegge, dokumentere, kommunisere og lede prosjekter knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av større bygg og eiendommer (FDVU) der det blir gjennomført livsløpsanalyser, vurdert energiforbruk, miljøbelastninger og økonomi.
 • kan anvende relevante kvalitetssikringssystemer innen FDVU
 • kan gjøre rede for sine faglige valg, reflektere over dem og stimulere til bevisstgjøring, nyskapning og innovasjon innenfor bransjen.
 • kan ivareta FDVU for en bygningsmasse på en rasjonell og effektiv måte i tråd med eiers interesser, leietagers behov og i henhold til gjeldende lover og forskrifter
 • kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe hensiktsmessige og begrunnede valg.
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse opp mot gjeldende lovverk og justere denne under veiledning
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har forståelse for etiske prinsipper som gjelder i bransjen og har utviklet en etisk grunnholdning i sin yrkesutøvelse
 • har utviklet gode holdninger til effektiv og miljøriktig drift av bygg.
 • er bevisst på at energikrav ikke skal gå på bekostning av funksjon, et godt inneklima eller andre viktige kvaliteter
 • kan kommunisere og bygge relasjoner med fagpersoner på tvers av fag, samt med byggeier, entreprenører og myndigheter.
 • kan omstille seg raskt og kan heve sin kompetanse i takt med den teknologiske utviklingen og kan jobbe innovativt
 • kan kombinere teori og praksis og utføre sitt arbeid på en teknisk og økonomisk forsvarlig måte
 • kan bidra til å utvikle et godt og trygt arbeidsmiljø
 • har holdninger som bevisstgjøres og synliggjøres gjennom arbeid i relasjoner med kolleger, ledelse og faglig miljø
 • kan bidra til å utføre FDVU for en bygningsmasse på en rasjonell og effektiv måte i tråd med eiers interesser, leietagers behov og i henhold til gjeldende lover og forskrifter
 • kan bidra til faglig utvikling og organisasjonsutvikling i virksomheter innen FDVU
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bransjen og delta i diskusjoner om optimale løsninger på utfordrende utviklingsprosjekter og kan bidra til organisasjonsutvikling ved å følge med på ny teknologi innen faget, som kan føre til nyskapning og innovasjon innenfor bransjen
 • kan selvstendig eller som deltager i gruppe planlegge og gjennomføre FDVU prosjekter i tråd med gjeldende retningslinjer, etiske krav og andre retningslinjer
 • har etter gjennomført utdanning lagt et grunnlag for livslang læring
Opptakskrav

Opptaksvilkår er beskrevet i Forskrift om høyere utdanning ved Fagskolen Innlandet https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-19-2113

Denne beskriver blant annet:

 • Generelt opptaksgrunnlag
 • Opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis
 • Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (Betinget opptak)
 • Opptak på visse vilkår
 • Opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning
 • Utfyllende regler om språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning

 

Poengberegning og rangering ved opptak

Det er fastsatt nasjonale regler for poengberegning og rangering ved opptak. Dette er beskrevet i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-07-11-1005, kap. 3.

Søknad

Utdanningen er organisert gjennom Samordna opptak som fastsetter regler for søkning, søknadsfrister og kunngjøring av opptak, se www.samordnaopptak.no.

Arbeids- og læringsformer

Arbeidsformer

Arbeidsformene skal være relevante og hensiktsmessige for å nå det ønskede læringsutbyttet for utdanningen.

Dette innebærer at studenten i tillegg til faglig utvikling også skal utvikle evne til samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsing. Studenten skal videre utvikle evne til å se teknologien i et bredere samfunns- og miljøperspektiv.

 

Det forutsettes at studenten viser initiativ og tar ansvar for eget læringsarbeid og felles læringsmiljø, samtidig som han viser en konstruktiv holdning til studieopplegget.

Studenten har praktisk erfaring innen egne fagområder, og denne erfaringen tar han med seg inn i erfaringsbaserte og studentsentrerte læringsformer.

 

Gjennom det pedagogiske opplegget trekkes studenten aktivt med og trenes opp til refleksjon i egen læringsprosess.

 

Variasjon i valg av læringsmetoder er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse som omfatter både kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Prosjekt, herunder tverrfaglig prosjektarbeid, gir gode muligheter for åpne problemstillinger som utfordrer studenten til å søke gode, faglig forsvarlige løsninger, der kreativitet og samarbeid styrkes. Samtidig får veiledning en naturlig plass i gjennomføringen av prosjektene.

Organisering

Det skal foreligge en plan for opplæringen hvor det framgår hvilke emner og temaer som gjennomføres i hvilke perioder, hvilke aktiviteter som skal skje inkludert de vurderings- og evalueringskriterier som skal benyttes. Dette skal gjøres kjent for studentene. Alle arbeidskrav skal være definert og skal inngå i planen og gjennomgås med klassen.  Minst ett tverrfaglig prosjektarbeid skal gjennomføres hvert halvår.

 

Timeplaner

Timeplanen består som hovedregel av få emner pr dag og lange arbeidsøkter i samme emne, der en økt med undervisning etterfølges av en økt med veiledning. Minimum en dag pr uke benyttes til prosjektarbeid. Alle lærere som er involvert i prosjektet er tilgjengelige for studentene denne dagen.

Læringsformer

Skolen legger til rette for varierte læringsformer. Dette vil si at man blant annet benytter: 

 • gruppearbeid med logg og refleksjon
 • prosjektarbeid med tverrfaglig fokus
 • forelesning
 • praksisorientert undervisning i egnet LAB-miljø
 • veiledning
 • individuelle arbeidsoppgaver
 • presentasjoner
 • nettstøttet læring
 • problembasert læring (PBL)

 

Med utgangspunkt i studieplanen er det utarbeidet detaljerte arbeidskrav for hvert emne. Arbeidskrav kan være tilstedeværelse i undervisningen, innleveringer, presentasjoner, prøver, ekskursjoner, samarbeid med medstudenter, laboratoriearbeid, studentlogg, refleksjonsnotater osv.   Dokumentasjon i forhold til disse kravene samles for hver student, jfr. kapittel om mappevurdering.

 

Redskapsfag og fellesfag blir i størst mulig grad trukket inn i caseoppgaver og prosjekter i både grunnlags- og fordypningsemnene. På denne måten sikres en helhetlig kompetanse med god relevans for yrkesutøvelsen.

 

Studentlogg og refleksjon har en sentral plass i opplæringen.

Skolen skal søke å fremme studentens læreprosess og faglige kunnskaper. I praksis betyr dette at vi tilstreber gode relasjoner mellom lærer og studenter en tydelig og effektiv undervisning tilrettelegging for og ledelse av gode læringsprosesser underveisvurdering - regelmessig bruk av tilbakemelding sammenheng mellom læringsutbytte, innhold og arbeidsmåter og forventninger til studentens prestasjoner og kontroll av disse.

Vurdering

Grunnlaget for all vurdering er studieplanenes læringsutbyttebeskrivelser både på overordnet nivå (O-LUB) og på emnenivå (E-LUB). Vurdering benyttes som metode for at studentene skal reflektere over ulike aspekter ved læring. Læringsutbyttebeskrivelsene er førende for valg av vurderingsform og beskrives i hvert enkelt emne. Vurdering henger nært sammen med arbeids- og læringsformer.

Vurdering for læring (formativ vurdering) handler om å gi veiledning og tilbakemelding på studentenes arbeid og prestasjoner og fremovermelding med råd om forbedringer. Studentene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem. Vurdering som læring kan brukes som læringsaktivitet der studentene vurderer eget og medstudenters arbeid. Det gjør dem mer bevisste på hvor de er i sin læring, hvor de skal, og hvordan de best kan komme dit.

Vurdering av læring (summativ vurdering) gir en oppsummering av hva studentene har lært. Det er studentens sluttkompetanse som skal måles på slutten av emnet, og emnet vurderes som en helhet. Studiet skal gjennomføres praksisnært og på en slik måte at skolen på et mest mulig sikkert grunnlag kan vurdere i hvilken grad studenten har nådd læringsutbyttene som er beskrevet i studieplanen for utdanningen. Avsluttende prøver eller innleveringer skal ha et innhold som står i klar sammenheng med læringsutbyttebeskrivelsene i emnet, der studenten har hatt muligheten til å forbedre seg på grunnlag av fremovermeldinger. Mappevurdering kan benyttes.

Det enkelte emnes særegenhet må være førende for valg av vurderingsform. Det utarbeides vurderingskriterier til hvert arbeidskrav. Vi viser for øvrig til KS rutine 1.5.1.1 Vurderingsarbeidet ved FI.

 

Kvalitativ beskrivelse av de enkelte karaktertrinn

Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) har fastsatt følgende karakterskala og beskrivelse av grunnlag for karaktersetting. Beskrivelsene bygger på de grunnprinsippene som legges til grunn for det nasjonale karaktersystemet på alle studienivå i universitets- og høyskolesystemet:

 

Symbol

Betegnelse

Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier

A

Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg.

Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B

Meget god

Meget god prestasjon.

Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C

God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.

Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D

Nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler.  Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E

Tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Emnekarakterer

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelse. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse. Vurderingsgrunnlag og -kriterier er beskrevet i denne studieplanen. For å kunne få en emnevurdering må alle arbeidskrav i emnet være godkjent.

 

Eksamensordning

Eksamen gjennomføres etter følgende minimumsplan:

 

 • Hovedprosjektet avsluttes med en tverrfaglig prosjekteksamen som består av et individuelt oppsummeringsnotat og en muntlig og eller praktisk eksaminasjon. Det gis en samlet karakter.
 • LØM-emnet (organisasjon og ledelse, markedsføringsledelse og økonomistyring) avsluttes med en tverrfaglig eksamen. Dette utgjør en del av mesterutdanningen for de fagområdene der det finnes mesterbrevordning.
 • Minst ett av de andre emnene trekkes ut til en eksamen.

 

Skolen har utfyllende bestemmelser for organisering av eksamen.

Karaktersystem

Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) har fastsatt følgende karakterskala og beskrivelse av grunnlag for karaktersetting. Beskrivelsene bygger på de grunnprinsippene som legges til grunn for det nasjonale karaktersystemet på alle studienivå i universitets- og høyskolesystemet:

SymbolBetegnelseGenerell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier
AFremragendeFremragende prestasjon som klart utmerker seg.
Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.
BMeget godMeget god prestasjon.
Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
CGodJevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.
Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
DNokså godEn akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler.
Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
ETilstrekkeligPrestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.
Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
FIkke beståttPrestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene.
Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.
Studiets struktur og oppbygning

Organisering av studiet

Utdanningen ved Fagskolen Innlandet kan tas som nettstøttet studium. Utdanningen bygges opp av emner. Et emne består av ett eller flere temaer. Utdanningen har et omfang på 120 studiepoeng i et poengsystem som er særskilt for skoleslaget. Et fullt studieår på heltid er normert til 60 studiepoeng, mens et fullt studieår på nettstøttet er normert til 30 studiepoeng.

 

Fagskoleutdanningen i forvaltning, drift og vedlikehold har en samlet normert studietid på to år på heltid og fire år på nettstøttet. Studentens arbeidsbelastning er delt i undervisning, veiledning og selvstudier (seg fig 2.3 Gjennomføringsmodell s 8). Total arbeidsbelastning vil utgjøre ca. 3500 timer.

 

Heltidsutdanningen fullføres over 2 år med to halvårsenheter á ca. 30 studiepoeng pr skoleår.

For den nettbaserte utdanningen strekkes den enkelte halvårsenhet over ett skoleår, med i alt 6 samlinger á 3 dager, totalt 18 dager pr år. I de nettbaserte utdanningene er den reelle klasseromsundervisningen redusert med ca. 25 % i forhold til heltidsstudiet, og det krever derfor større grad av selvstudium, spesielt mellom samlingene.

For alle gjennomføringsmodeller brukes Fronter som læringsplattform, og for nettbaserte studier vil mer av både undervisning, veiledning og tilbakemeldinger foregå via nettplattformen Fronter.

Skjematisk gjennomføringsmodell for fagskoleutdanningen i FDV

20TB08K

Kommunikasjon og ledelse

5 studiepoeng

60 studiepoeng

 

60 studiepoeng

20TB08U

Bedriftsledelse

10 studiepoeng

20TB08N

Administrativ FDV m/prosjekt

15 studiepoeng

20TB08S

Kommunikasjon, rapportering

5 studiepoeng

20TB08B

Energi og miljø i bygg

10 studiepoeng

20TB08V

Eiendomsdrift

15 studiepoeng

20TB08D

Byggeteknikk, brann og utvendig anlegg

10 studiepoeng

20TB08R

Utvikling og forvaltning av eiendommer

10 studiepoeng

20TB08J

Tekniske installasjoner i bygg

20 studiepoeng

20TB08I

Byggesaken

10 studiepoeng

20TB08P

Hovedprosjekt

10 studiepoeng

 

Emneoversikt for fordypningen

Emne

Tema

Omfang

20TB08K

Kommunikasjon og ledelse

 • Ledelse / gruppedynamikk
 • Kommunikasjon – skriftlig og muntlig
 • Aktuelle kommunikasjon- og informasjonsverktøy som: Internett, tekstbehandling, presentasjonsverktøy, PDF-dokumenter, regneark, mappestruktur, arkivering på egen PC, epost, bruk av interaktive kommunikasjonsverktøy

5 SP

(3SP/2SP)

20TB08M

Administrativ FDV

 • Innføring i begreper, lover, forskrifter og standarder innen FDV
 • Systematisk HMS arbeid (internkontroll)
 • Byggherreforskriften/SHA
 • Eiendomsøkonomi (LCC) – budsjett og regnskap
 • FDV-dokumentasjon
 • Sikring av bygg og eiendommer
 • Tilstandsanalyse
 • Vedlikeholdsplanlegging
 • Administrativt brannarbeid
 • Systemer for renhold og avfallshåndtering
 • Prosjektplanlegging, styring og gjennomføring, overtakelse/prøvedrift/garanti
 • Avtaler og regelverk – innkjøp, leieavtaler /SLA
 • Prosjekt

15 SP

(10SP/5SP)

20TB08B

Energi og miljø i bygg

 • Globale og nasjonale miljøutfordringer, Klimadata
 • inneklima / inneklimamålinger
 • Energitekniske krav til bygg
 • Energi- og effektberegninger
 • Energimerking, energivurdering og energitiltak (ENØK)
 • Energipriser, fleksibilitet og samspill
 • Energiledelse/ energioppfølgingssystemer
 • Støtteordninger
 • Termografering og tetthetskontroll

10 SP

(10SP/-)

20TB08D

Byggeteknikk, brann og utvendige anlegg

 • Drift og vedlikehold av bygg
 • Bygningshistorie, stilretninger og byggeskikk
 • Bransjekunnskap, aktører og roller i byggeprosesser.
 • Regelverk, tekniske standarder, avtaler og kvalitetskrav
 • Bygninger – bæresystemer, vegger, dekker, inventar mv. arealberegninger
 • Byggematerialer, bruksområder og egenskaper
 • Utendørs konstruksjoner, bearbeiding og anlegg
 • Universell utforming, Riktig utført bygg (RUB)
 • Bygningstekniske brannkrav
 • Tegnings- og dokumentasjonsforståelse, bygg, anlegg
 • Bygningsfysikk – klimaskjerm – fuktmekanikk
 • Tele- og fuktutfordringer

10 SP

( -/10SP)

20TB08J

Tekniske installasjoner i bygg

 • Luftbehandling og komfortkjøling
 • Varmeanlegg
 • Sanitæranlegg
 • Varmepumpe og kuldesystemer
 • Elkraftinstallasjoner
 • Styring og regulering/ byggautomasjon
 • System og tegningsforståelse
 • Heiser, rulletrapper, heise - og løfteinnretninger
 • Brannslukking - Brannanlegg og utstyr

20 SP

(7SP/13SP)

20TB08U

Bedriftsledelse

 • Økonomistyring
 • Budsjett og regnskap
 • Organisasjon og ledelse
 • Markedsføringsledelse
 • Eiendomsøkonomi, felleskostnader, årskostnader

10 SP

(6SP/4SP)

20TB08S

Kommunikasjon, rapportering

 • Yrkesrettet kommunikasjon
 • Tekniske tekster
 • Presentasjoner
 • Kommunikasjon og hovedprosjekt

5 SP

(3SP/2SP)

20TB08V

Eiendomsdrift

 • Innkjøp og anskaffelsesprosessen, leieavtaler, lover og skatter
 • Prosjektkostnader, kalkulasjon og beskrivelser NS 3420, levetid, LCC
 • Forsikring, sikkerhet og vakthold
 • Renhold og avfallshåndtering
 • Vedlikeholdsplanlegging med konsekvens- /risikovurdering
 • Dokumentasjonsforståelse og behandling (BIM)
 • Praktisk bruk av IKT i FDV

15 SP

(11SP/4SP)

20TB08R

Utvikling og forvaltning av eiendommer

 

 • Eiendomsutvikling
 • Prosjektgjennomføring, prosjektprosessen
 • Tilpasningsdyktighet, fleksibilitet og elastisitet i bygg
 • Miljømerking, sertifisering og miljøarbeid

10 SP

(5SP/5SP)

20TB08I

Byggesaken

 • Søknadsprosedyrer
 • Anbud og kontrakter
 • Kvalitetsstyring og HMS

10 SP

(5SP/5SP)

20TB08P

Hovedprosjekt

 • 10 SP fagspesifikt
 • 2 SP kommunikasjon avsatt til hovedprosjektet.

10 SP

(-/10SP)

SUM

 

120 SP

Gjennomføringsmodell heltid

Emnekode

Emnenavn

Omfang

Under-visning

Vei-ledning

Selvstudium

SUM

20TB08K

Kommunikasjon og ledelse

5 SP

75

25

50

150

20TB08N

Administrativ FDV

15 SP

225

75

150

450

20TB08B

Energi og miljø i bygg

10 SP

150

50

100

300

20TB08D

Byggeteknikk, brann og utvendige anlegg

10 SP

150

50

100

300

20TB08J

Tekniske installasjoner i bygg

20 SP

300

100

150

550

20TB08U

Bedriftsledelse

10 SP

150

50

100

300

20TB08S

Kommunikasjon, rapportering, fagengelsk

5 SP

75

25

50

150

20TB08V

Eiendomsdrift

15 SP

225

75

100

400

20TB08R

Profesjonell eiendomsforvaltning og -utvikling

10 SP

150

50

100

300

20TB08I

Byggesaken

10 SP

150

50

100

300

20TB08P

Hovedprosjekt

10 SP

150

50

100

300

                  Sum

120 SP

1800

600

1100

3500

Gjennomføringsmodell nettbasert

Emne-kode

Emnenavn

Omfang

Under-visning/

veiledning på samlinger

Lærerstyrte aktiviteter og veiledning mellom samlinger

Selvstudium

SUM

20TB08K

Kommunikasjon og ledelse

5 SP

20

35

90

145

20TB08N

Administrativ FDV

15 SP

60

105

270

435

20TB08B

Energi og miljø i bygg

10 SP

40

70

180

290

20TB08D

Byggeteknikk, brann og utvendige anlegg

10 SP

40

70

180

290

20TB08J

Tekniske installasjoner i bygg

20 SP

80

140

360

580

20TB08U

Bedriftsledelse

10 SP

40

70

180

290

20TB08S

Kommunikasjon, rapportering, fagengelsk

5 SP

20

35

90

145

20TB08V

Eiendomsdrift

15 SP

60

105

270

435

20TB08R

Profesjonell eiendomsforvaltning

10 SP

40

70

180

290

20TB08I

Byggesaken

10 SP

40

70

180

290

20TB08P

Hovedprosjekt

10 SP

40

70

180

310

Sum

120 SP

480

735

2160

3500

 

Studiemodeller
FDVU - Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling
Innpassing og fritak

Studiet er delt inn i emner. Det er mulig å søke om fritak for en eller flere emner dersom man kan dokumentere at man har tilsvarende emner fra før, se https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-19-2113, § 2-9.

Mulighet for å ta enkeltemner

Søkere kan ta hvert emne for seg, og får, ved gjennomført og bestått emne, karakterutskrift for det gjennomførte emnet.

Sluttdokumentasjon

Vitnemål

Etter fullført og bestått teknisk fagskoleutdanning, utstedes det vitnemål. Med tanke på internasjonal bruk, skal vitnemålet også merkes med begrepet Vocational Diploma (VD).

På vitnemålet skal fagretning og fordypning framkomme.

Vitnemålet omfatter de emnene som inngår i utdanningen. Vitnemålet skal påføres emnenes omfang i studiepoeng og de karakterene som er oppnådd. Der hovedprosjekt er en del av studiet skal tittel og beskrivelse av dette framgå.

Etter fullført og bestått utdanning utstedes det vitnemål for med tittelen fagskoleingeniør FDV.

Karakterutskrift

For studenter som kun gjennomfører deler av et fagskolestudium, utstedes det karakterutskrift når antall avtalte emner er fullført. Etter fullført, men ikke bestått fagskoleutdanning utstedes det også karakterutskrift.

Tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål

For at en fagskole skal kunne utstede vitnemål eller annen dokumentasjon for fullført utdanning, må minst 30 av studiepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget, være avlagt ved fagskolen. Det er normalt den siste fagskolen som har en student før fullført utdanningsløp, som har ansvaret for å utstede vitnemålet. Ved innpassing mellom fagskoler kan det avtales særskilte ordninger for utstedelse av vitnemål mellom de berørte fagskolene. (Forskrift om fagskoleutdanning, §2).