Økonomi og ledelse

Økonomi og ledelse

Studieprogram
Økonomi og ledelse
Fagområde
Ledelsesfag
Studiested
Gjøvik
Studiepoeng
60
Studieform
Nettbasert med samlinger
Studienivå
Fagskole, nivå 5.1
Studieplanansvarlig
Trond Eftedal
Introduksjon

Små og mellomstore bedrifter har et stort behov for mer kompetanse innen økonomi og ledelse. Det samme gjelder for mellomledere i større bedrifter. Dette praktisk orienterte og tverrfaglige studiet er spesielt tilpasset deg med yrkesfaglig bakgrunn, men alle videregående utdanninger gir grunnlag for opptak. 

Studiet er nett- og samlingsbasert og kan gjennomføres mens du er i jobb. Du får svært etterspurt kompetanse og blir en viktig ressurs for bedriften din. Du får praktisk kompetanse innen ledelse, markedsføring, økonomi og logistikk.

Studiet er tverrfaglig orientert og er i stor grad prosjektorientert. Det betyr blant annet at problemstillinger fra studentenes arbeidsplasser kan integreres i undervisningen. At undervisningen knyttes til reelle problemstillinger gjør at den enkelte student og arbeidsgiver vil kunne ha praktisk nytte av studentens nye kunnskaper nærmest fra første studiedag.

Læringsutbytte

Med kunnskap menes en forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Med ferdigheter menes evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. De ulike typene ferdigheter kan være kognitive, praktiske, kreative eller kommunikative.

Med generell kompetanse menes å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om forretningsprosesser og de vanligste begreper og metoder knyttet til styring og ledelse i organisasjoner
 • har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy i økonomistyring, markedsføringsarbeid, ledelse og logistikkarbeid
 • har kunnskap om hvordan organisasjoner fungerer og hvordan mennesker påvirker og påvirkes av organisasjoner de arbeider og samspiller i
 • kjenner grunnleggende regler for oppsett, innhold, språkbruk og bruk av kilder i prosjektrapporter
 • har innsikt i sentrale deler av lov- og avtaleverk innen arbeids- og avtalerett, økonomi og markedsføring 
 • har kunnskap om ledelse, styring og administrasjon i egen bransje
 • kan oppdatere sin faglige kompetanse innen fagområdet gjennom å hente kunnskaper fra oppslagsverk, bransjeforeninger og fagmiljøer innenfor og utenfor egen organisasjon
 • forstår betydningen av ledelse, styring og administrasjon for forvaltning av virksomhetens og samfunnets verdier
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap til å bidra i bedriftens strategiarbeid, i bedriftsetablerings- og utviklingsarbeid og til å organisere og lede prosjekter
 • kan finne informasjon i ulike regnskapsrapporter og bruke dette til å produsere beslutningsgrunnlag for prising av produkter, kostnadsstyring og investeringsbeslutninger
 • kan delta i organisasjonens markedsføringsarbeid, utføre enkle undersøkelser og analyser
 • kan foreta registreringer, analyser og fornyelse av rutiner og prosesser knyttet til anskaffelse, håndtering, lagring, transport og leveranse av varer og materiell
 • kan utarbeide gode prosjektrapporter, og presentere disse muntlig for et publikum
 • kan kartlegge situasjonen i egen organisasjon og identifisere problemstillinger innen økonomi og ledelse der det er behov for å sette inn tiltak
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har forståelse for etiske prinsipper knyttet til å ha lederansvar
 • har utviklet en etisk bevissthet som forvalter av økonomiske og menneskelige ressurser
 • kan levere resultater til kunder og oppdragsgivere i og utenfor egen organisasjon
 • kan kommunisere og samarbeide med andre faggrupper og spesialister og bygge relasjoner til kunder og samarbeidspartnere i og utenfor egen organisasjon
 • kan vedlikeholde, oppdatere og fornye organisasjonens løsninger innenfor økonomistyring, markedsføringsarbeid, ledelse og logistikkarbeid
Opptakskrav

Opptaksvilkår er beskrevet i Forskrift om høyere utdanning ved Fagskolen Innlandet https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-19-2113

Denne beskriver blant annet:

 • Generelt opptaksgrunnlag
 • Opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis
 • Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (Betinget opptak)
 • Opptak på visse vilkår
 • Opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning
 • Utfyllende regler om språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning

For utdanningen i økonomi og ledelse gir fullført videregående utdanning, enten med fagbrev/svennebrev eller studiekompetanse, rett til opptak.

Poengberegning og rangering ved opptak

Det er fastsatt nasjonale regler for poengberegning og rangering ved opptak. Dette er beskrevet i Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-07-11-1005, kap. 3.

Søknad

Fagskolen Innlandets utdanninger er i hovedsak organisert gjennom Samordna opptak, www.samordnaopptak.no, og følger de fastsatte nasjonale søknadsfrister. Der søknad ikke går via Samordna opptak henvises det til lokalt opptak og informasjon på vår hjemmeside.

Arbeids- og læringsformer

Utdanningen i økonomi og ledelse krever varierte undervisningsformer og læringsaktiviteter for at studentene skal oppnå beskrevet læringsutbytte. Det legges til rette for at studentene aktivt kan bygge på sine tidligere erfaringer og kan reflektere over disse gjennom møtet med relevante eksempler, problemstillinger og teori. Det at studentene har erfaringer fra ulike roller i ulike bedrifter og organisasjoner, gjør at de kan tilføre hverandre mye kunnskaper.

Det legges stor vekt på at studentene arbeider med og reflekterer over virkelighetsnære problemstillinger.

Studentene er voksne og har ofte lang og sammensatt arbeidserfaring. Det at studentene kan utveksle erfaringer og belyse faglige spørsmål med ulikt utgangspunkt fra forskjellige typer stillinger i forskjellige typer bedrifter og organisasjoner, øker læringsutbyttet for alle.

Det blir brukt ulike pedagogiske tilnærmingsmåter, og studentene medvirker i beslutningsprosessene i forbindelse med gjennomføringen av studiet.

Dialogpreget undervisning er vanligere enn ren forelesning, ettersom studentene har med seg mye kunnskap og mange erfaringer som kan belyse ulike faglige problemstillinger. Det blir gitt øvingsoppgaver og refleksjonsoppgaver.

Det blir lagt ut korte undervisningssekvenser som film på læringsplattformen. Via læringsplattformen blir det regelmessig gitt både undervisning og veiledning studiet.

Studentene trenes i muntlig presentasjon av utført arbeid for medstudenter.

Læringsplattformen Canvas brukes til å administrere studiet og til å formidle oppgaver og prosjekter til kandidatene. Kandidatene legger inn sine besvarelser og prosjekter. I tillegg gis det veiledning og oppfølging av studentene enkeltvis og i grupper mellom samlingene. Læringsplattformen brukes også som kandidatenes møteplass og diskusjonsforum mellom samlingene.

I tillegg vil lærerne være å treffe gjennom læringsplattformen og fysisk på skolen. Skolen har bestemt at alle innleveringer og andre planlagte felles aktiviteter legges inn i aktivitetsplanen som lages for et halvt år om gangen. Innleveringsoppgaver skal legges ut i Canvas senest 4 uker før innleveringsfristen utløper. Lærerne svarer på henvendelser fra grupper/studenter fortrinnsvis innen to arbeidsdager. For avtalte innleveringer får studentene tilbakemelding normalt i løpet av to uker.

Veiledning og refleksjon for egen læring

I kandidatens arbeid med oppgaveløsning, prosjektarbeid og praktisk arbeid vil det bli gitt individuell veiledning både underveis og på innlevert oppgave/produkt. Det vil bli gjennomført via læringsplattformer, epost, Teams ol, samt direkte i arbeidssituasjonen på samlingene. I samråd med kandidatene fastsettes det tidspunkt for veiledning. En søker å tilpasse utdanningen etter kandidatenes behov og forutsetninger.

Skolen legger til rette for kontinuerlig å øke kvaliteten på undervisningen og dermed fremme kandidatenes læreprosess og faglige kompetanse. I praksis betyr dette at kandidaten oppøves til kritisk tenking og refleksjon over de valg av løsninger som foreslås benyttet.

Responstid og tilbakemelding til studenter

Skolens KS-rutine 1.3.2 Rutine for drift av nettbaserte utdanninger med samlinger beskriver dette slik:

 • Lærerne har ansvar for å følge de overordnede studieplanene som gjelder for studiene.
 • Planlegging og tilpassing av undervisningsmateriell, oppdrag og linker slik at studentene kan nå det læringsutbyttet som gjelder for studiet. Distribusjon av læringsobjekter (Camtasia el.l.) gjøres i Canvas.
 • Innleveringsoppgaver skal legges ut i Canvas senest 4 uker før innleveringsfristen utløper.
  Lærerne svarer på henvendelser fra grupper/studenter fortrinnsvis innen to arbeidsdager. For avtalte innleveringer får studentene tilbakemelding normalt i løpet av to uker
 • Undervisning/veiledning på samlinger.

Samlingen må bestå av en variasjon av undervisning/forelesning, prosjektarbeid, veiledning, praktiske øvinger, prøver og gruppearbeid.

 • Kontakt med studentene/gruppene
  Som hovedregel skal det være ett nettmøte mellom lærer og studenter hver uke mellom samlingene. Dette kan for eksempel være undervisning eller veiledning (nettmøte) som gjennomføres via Canvas, Teams eller telefon. Relevante opptak legges ut i Canvas. Alle temaer i emnene skal inngå i nettmøtene etter en oppsatt plan.

Prosjektarbeid

Større tverrfaglige prosjektoppgaver er sentrale i læringsarbeidet. Det er et slikt prosjekt i første semester, et i andre semester og et som gjennomføres i løpet av tredje og fjerde semester. Prosjektene gjennomføres vanligvis i grupper på 3-4 studenter, men i spesielle tilfeller kan det bli aktuelt at studenter kan gjøre dem alene. Studentene velger selv samarbeidsbedrifter og problemstillinger i samarbeid med lærerne. Ofte henter de prosjektoppgaver i sine egne bedrifter.

Prosjektene er sentrale i læringsarbeidet og de er derfor obligatoriske. Med slike prosjekter kan studentene arbeide med reelle problemstillinger fra virkeligheten, og i mange tilfeller vil det være oppgaver som deres arbeidsgivere har behov for å få løst

Lærerstyrte aktiviteter mellom samlinger

I begrepet «Lærerstyrte aktiviteter mellom samlinger» legger vi både synkron og asynkron aktivitet.

Dette kan være gruppearbeid, diskusjonsforum i læringsplattformene, veiledning både til enkeltstudenter, grupper og for klassen. De lærerstyrte aktivitetene bør støtte opp under kommunikasjon og dialog mellom lærer og studenter.

Med «synkron» aktivitet mener vi aktivitet som foregår i nåtid: lærer og student ser/snakker med hverandre i sanntid. Dette kan være «live» forelesning med mulighet for kommunikasjon begge veier, nettmøter, eller chataktivitet mellom lærer og enkeltstudenter/gruppe av studenter.

«Asynkron» aktivitet er eksempelvis at studenter ser opptak av en forelesning, kommuniserer digitalt med lærer og medstudent(er), svarer på elektroniske tester og undersøkelser, poster innlegg i tråder hvor man ikke forventer at andre deltakere er til stede, men er til og fra.

Vurdering

Grunnlaget for all vurdering er studieplanenes læringsutbyttebeskrivelser både på overordnet nivå (O-LUB) og på emnenivå (E-LUB). Vurdering benyttes som metode for at studentene skal reflektere over ulike aspekter ved læring. Læringsutbyttebeskrivelsene er førende for valg av vurderingsform og beskrives i hvert enkelt emne. Vurdering henger nært sammen med arbeids- og læringsformer.

Vurdering for læring (formativ vurdering) handler om å gi veiledning og tilbakemelding på studentenes arbeid og prestasjoner og fremovermelding med råd om forbedringer. Studentene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem. Vurdering som læring kan brukes som læringsaktivitet der studentene vurderer eget og medstudenters arbeid. Det gjør dem mer bevisste på hvor de er i sin læring, hvor de skal, og hvordan de best kan komme dit.

Vurdering av læring (summativ vurdering) gir en oppsummering av hva studentene har lært. Det er studentens sluttkompetanse som skal måles på slutten av emnet, og emnet vurderes som en helhet. Studiet skal gjennomføres praksisnært og på en slik måte at skolen på et mest mulig sikkert grunnlag kan vurdere i hvilken grad studenten har nådd læringsutbyttene som er beskrevet i studieplanen for utdanningen. Avsluttende prøver eller innleveringer skal ha et innhold som står i klar sammenheng med læringsutbyttebeskrivelsene i emnet, der studenten har hatt muligheten til å forbedre seg på grunnlag av fremovermeldinger. Mappevurdering kan benyttes.

Det enkelte emnes særegenhet må være førende for valg av vurderingsform. Det utarbeides vurderingskriterier til hvert arbeidskrav. Vi viser for øvrig til KS rutine 1.5.1.1 Vurderingsarbeidet ved FI.

Det settes en emnekarakter for hvert av emnene 1-5 når de avsluttes. I emnet 6 Hovedprosjekt settes det eksamenskarakter. Det skal benyttes bokstavkarakterer. Karakterskalaen går fra A til F, hvor A er beste karakter og F er Ikke bestått.

Fagskolen Innlandet har et ansvar for å forebygge at plagiering forekommer. Plagiering vil si å utgi andres arbeid som sitt eget. Det er viktig at kandidatene lærer gode etiske holdninger til eiendomsretten til et arbeid.

Eksamensordning

Eksamen gjennomføres etter følgende plan:

Et prosjekt som består av en tverrfaglig prosjektrapport, en muntlig presentasjon og en individuell muntlig eksaminasjon.

Det vises til Fagskolen Innlandets KS-rutine 1.5.3.1 Eksamensavvikling, for utfyllende bestemmelser rundt organiseringen og avvikling av eksamen.

Kvalitativ beskrivelse av de enkelte karaktertrinn

Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) har fastsatt følgende karakterskala og beskrivelse av grunnlag for karaktersetting. Beskrivelsene bygger på de grunnprinsippene som legges til grunn for det nasjonale karaktersystemet på alle studienivå i universitets- og høyskolesystemet:

[KARAKTERSKALA]

Karaktersystem

Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) har fastsatt følgende karakterskala og beskrivelse av grunnlag for karaktersetting. Beskrivelsene bygger på de grunnprinsippene som legges til grunn for det nasjonale karaktersystemet på alle studienivå i universitets- og høyskolesystemet:

SymbolBetegnelseGenerell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier
AFremragendeFremragende prestasjon som klart utmerker seg.
Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.
BMeget godMeget god prestasjon.
Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
CGodJevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.
Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
DNokså godEn akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler.
Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
ETilstrekkeligPrestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.
Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
FIkke beståttPrestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene.
Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.
Tema i Økonomi og ledelse
EmnebeskrivelseTemaStudiepoeng
20AL01J Forretningsplan og innovasjon

Forretningsplan

Nyskaping og entreprenørskap

6
20AL01C Organisasjon og ledelse

Perspektiver på organisasjon og ledelse

Praktisk ledelse

12
20AL01K Økonomistyring

Innledning og begreper

Regnskap og regnskasføring

Regnskapsanalyse

For- og etterkalkyler, kostnadsestimering, driftsbudsjett og driftsregnskap

Likviditetsstyring

Investering og finansiering

Samfunnsøkonomiske tema

15
20AL01L Markedsføring

Grunnleggende markedsføring

Forbrukeradferd

Markedsanalyser og prognoser

Internasjonal markedsføring

15
20AL01M Logistikk

Grunnleggende logistikk

Kunde- og markedsorientert logistikk

Innkjøp og leverandørsamarbeid

Innføring i lager og produksjonsstyring

JIT og Lean

Logistikk i tjenester, prosesstankegang

Logistikk og IT, logistikk og økonomi

Spedisjon og transport

Logistikk og miljø

Logistikkprosjekt

6
20AL01Z Hovedprosjekt

Selvvalgt prosjektoppgave med fordypning innenfor faglige emner.

6
Sum60
Studiets struktur og oppbygning

Utdanningen er bygget opp av seks emner som består av ett eller flere temaer. Utdanningen har et omfang på 60 studiepoeng. Et fullt studieår på heltid er normert til 60 studiepoeng, mens et studieår på deltid er normert til 30 studiepoeng.

Fagskoleutdanningen har en samlet normert studietid på et ett år på heltid og to år på deltid. Kandidatens arbeidsbelastning er delt i undervisning, veiledning og selvstudier (se fig 2.2). Total arbeidsbelastning vil utgjøre ca. 1560 timer for hele studiet.

Utdanningen tilbys som toårig deltidsstudium. I deltidsstudier er den reelle klasseromsundervisningen redusert i forhold til heltidsstudiet, og det krever derfor større grad av selvstudium, spesielt mellom samlingene. Studiet består av ca. 36 dager med samlinger. Fagskolen Innlandet bruker Canvas som læringsplattform, og for deltidsstudier vil mer av både undervisning, veiledning og tilbakemeldinger foregå via Canvas. Kandidatene får opplæring i bruk av IKT-verktøy (inkl. Canvas) ved studiestart og  har tilgang til brukerstøtte gjennom hele studiet. 

Forventet arbeidsinnsats i Økonomi og ledelse
EmnebeskrivelseStudiepoengUndervisning/veiledningLærerstyrte aktiviteter mellom samlingerSelvstudiumSum
20AL01J Forretningsplan og innovasjon6303096156
20AL01C Organisasjon og ledelse126060192312
20AL01K Økonomistyring157572243390
20AL01L Markedsføring157572243390
20AL01M Logistikk6303096156
20AL01Z Hovedprosjekt6303096156
Sum603002949661560
Økonomi og ledelse
Studiemodell: 
EmneEmnetype2022 Høst2023 Vår2023 Høst2024 Vår
33
66
7.57.5
7.57.5
33
33
Alle emnene går parallelt over de to årene.
Innpassing og fritak

Studiet er delt inn i emner som er minste resultatbærende enhet. Det er mulig å søke om fritak for et eller flere emner dersom man kan dokumentere tilsvarende kompetanse i det emnet fra før. Det er også mulig å søke om innpassing av emner dersom dette er helt likt. Se https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-19-2113, § 2-9.

Mulighet for å ta enkeltemner

Søkere kan ta hvert enkelt emne for seg og får, ved gjennomført og bestått emne, karakterutskrift.

Sluttdokumentasjon

Vitnemål

Etter fullført og bestått fagskoleutdanning, utstedes det vitnemål. Med tanke på internasjonal bruk, skal vitnemålet også merkes med begrepet Vocational Diploma (VD).

På vitnemålet skal fagretning og fordypning framkomme.

Vitnemålet skal omfatte de emnene som inngår i utdanningen.

Vitnemålet skal påføres emnenes omfang i studiepoeng og de karakterene som er oppnådd.

Der hovedprosjekt er en del av studiet skal tittel og beskrivelse av dette framgå.

Karakterutskrift

For studenter som kun gjennomfører deler av et fagskolestudium, utstedes det karakterutskrift når antall avtalte emner er fullført. Etter fullført, men ikke bestått fagskoleutdanning utstedes det også karakterutskrift.

Tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål

For at en fagskole skal kunne utstede vitnemål, må studenten avlegge studiepoeng ved fagskolen som tilsvarer den minste resultatbærende enheten i fagskoleutdanningen studenten ønsker vitnemål for. "Den minste resultatbærende enheten" er et emne (fagskoleforskriften § 2 (lovdata.no)). I tilfeller hvor studenten har bestått ulike emner ved ulike fagskoler, er det normalt den siste fagskolen som har hatt studenten før fullført utdanningsløp, som har ansvaret for å utstede vitnemålet (se fagskoleforskriften § 38 (lovdata.no)).