20TT73U Praktiske matematiske verktøy

20TT73U Praktiske matematiske verktøy

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Teknologifag
  • Emnekode
   20TT73U
  • Studieprogram
   Industri 5.0
  • Studiepoeng
   5
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.2
  • Startsemester
   2023 Vår
Introduksjon

Matematikk er en viktig del av mange arbeidsoppgaver. Ved å lære mer matematikk, vil studenten øke forståelsen av analytisk tilnærming i arbeidet.  

Forståelse av realfaglige verktøy vil bidra til å kommunisere med kolleger og kunder på en klar og effektiv måte. Mange tekniske beskrivelser og tegninger inneholder matematiske formler og symboler, og du vil være i stand til å forstå og bruke disse på en riktig måte hvis du har god matematikkunnskap 

Matematiske analyser kan også brukes til å identifisere muligheter for å redusere miljøpåvirkningen i organisasjonenes prosesser, og dermed bidra til en mer bærekraftig virksomhet. 

Tema

Praktiske problemstillinger

Algebra og likninger 

Statistikk 

Funksjonslære  

Emnets innhold
 • Prakiske problemstillinger
  • Excel som matematisk verktøy   
  • Areal, omkrets og volum 
  • Måleenheter, bruk av SI-systemet 
  • Prosentregning 
  • Overslagsregning 
  • Vurdering av nøyaktighet, usikkerhet og gjeldende siffer 
  • Bærekraftig ressursutnyttelse, og kvantifisering av utsagn 
  • Energi og effekt
 • Algebra og ligninger
  • Regning med fortegn 
  • Behandling av bokstavuttrykk 
  • Brøkregning 
  • Prefikser 
  • Potenser og røtter 
  • Likninger av forskjellig grad, en og to ukjente, grafisk løsning av likningssett 
  • Tilpassing og omgjøring av formler 
  • Eksponentiallikninger, briggske logaritmer 
 • Statistikk
  • Utvalg og mengder 
  • Forventningsverdi 
  • Varians og standardavvik 
  • Bruke størrelsene til å tolke datamaterialer
 • Funksjonslære
  • Grafisk (GeoGebra) og analytisk behandling av lineære, vekst- og polynom-funksjoner 
  • Derivasjon og drøfting av polynomfunksjoner 
  • Bruke GeoGebra til behandling av mer kompliserte funksjoner, integrasjon og regresjon
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten

 • kjenner til realfaglig nøkkelbegreper, terminologi, formler og prinsipper anvendt innenfor praktisk matematikk 
 • kunnskap om analytiske beregninger innen samfunns- og bedriftsøkonomi, dimensjonering og overslag
 • kan vurdere og uttrykke egne resonnementer ved hjelp av matematiske begreper og symbolspråk 
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan finne, henvise til og anvende kunnskap om realfaglige prinsipper, og bruke dette til å utlede og resonere seg frem til enkle formler 
 • kan anvende algebraisk tilnærming i utledning av beregninger ved bruk av Excel 
 • kan anvende digitale verktøy til å presentere realfaglige problemstillinger, beregninger og løsninger, samt grafiske fremstillinger 
 • kan anvende og vurdere relevans av informasjon hentet fra KI og dataanalyser 
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan identifisere, planlegge, gjennomføre og løse matematiske problemstillinger alene og som deltaker i gruppe
 • kan bidra til å vurdere resultat av eget og andres arbeid i forhold til matematiske prinsipper og praktiske behov og kundeønsker 
 • kan regne på og gjøre overslag på problemstillinger knyttet til klimaendringer og bærekraft ved hjelp av kvantifisering og vurdering av signifikans 
 • kan bidra til å utvikle matematiske analyser for å identifisere muligheter til å redusere miljøpåvirkningen i organisasjonenes prosesser, og dermed bidra til en mer bærekraftig virksomhet
Arbeidskrav

Følgende generelle arbeidskrav gjelder:

 • aktiv deltakelse i opplæringen
 • bidra til læring i gruppen/klassen
 • aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter
 • alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være gjennomført og godkjent

Lærer i emnet fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Spesifikke arbeidskrav for modulen:

 • Passeringskrav i form av innleveringer/prøver 
 • En gruppeoppgave (gjelder for hele modulen) 
 • En avsluttende individuell prøve 
Pensumlitteratur
20TT73U Praktiske matematiske verktøy
Litteratur

Litteraturliste blir publisert ved studiestart.

Studenten trenger kalkulator: Casio FX-991EX ClassWiz.