20TT73C Kvalitetsledelse

20TT73C Kvalitetsledelse

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Teknologifag
  • Emnekode
   20TT73C
  • Studieprogram
   Industri 5.0
  • Studiepoeng
   5
  • Studienivå
   Fagskole, nivå 5.2
  • Startsemester
   2023 Vår
Introduksjon

Modulen gir en systematisk tilnærming til å planlegge, koordinere og kontrollere prosesser. Tilnærmingene er for å sikre at produkter og tjenester oppfyller kundens krav og forventninger og bedriftens mål om bærekraft og robusthet.

Det omfatter bl.a. kunnskap om temaer som kvalitetsstandarder, verdiskapende prosesser og kvalitets- og verdiforankret ledelse.

Tema

Introduksjon og fagterminologi

Verdiskapende prosesser

Kvalitetsledelse

Verdiforankret ledelse / Visjonært lederskap

Emnets innhold
 • Introduksjon og fagterminolog
  • Hva er kvalitet?  
  • Kvalitet i et historisk perspektiv  
  • De fem industrielle revolusjoner 
  • Fagterminologi 
  • Standarder innen kvalitetsstyring og ledelse for virksomheter    
 • Verdiskapende prosesser
  • Verdiskapende og ikke-verdiskapende prosesser, sløsing, restverdier og alternativer, bærekraft  
  • LEAN: prinsipper og verktøy  
  • Rotårsaksanalyser (fiskebeinsdiagram, Paretodiagram)  
  • Statistisk prosesskontroll  
  • PDCA/PUKK-hjulet  
  • Kontinuerlig forbedring  
 • Kvalitetsledelse
  • Kvalitet, kunde og samfunn  
  • «De tre store tapene»  
  • Sjekkliste for å sikre operative mål for kvalitetsoppfølging (TURMAT)  
 • Verdiforankret ledelse 
  • Ledelse og lederskap  
  • Prinsipper for ledelse i kvalitetsarbeid
  • Visjonært lederskap
  • Kvalitet, kunde og samfunn
  • Involverende strategiledelse
  • Prosessledelse, verdiskapende samspill, lærende og robuste organisasjoner   
  • Organisasjonskultur og verdiforankret ledelse  
  • Bærekraft - for menneske og miljø
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om begreper, teorier, modeller, prosesser og verktøy i kvalitetsledelse og Industri 5.0
 • har kjennskap til kvalitetsledelse i produksjons- og prosessindustrien i et historisk perspektiv
 • kjenner til kvalitetsledelses standarder og trender innen teknologi, produksjon og konkurransesituasjon for produksjons- og prosessindustri
 • har kunnskap om og forstår hensikten med kvalitetsledelse i et verdiskapnings- og bærekraftperspektiv
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjøre rede for kvalitetsbegrepet og prinsippene for kvalitetsledelse samt motivere til bruk og holdninger omkring kvalitetsarbeid i en bedrift
 • kan kartlegge, forstå og definere kundens og samfunnets behov i et kvalitets- og bærekraftperspektiv
 • kan planlegge og benytte kvalitetsverktøy for å identifisere sløsing og iverksette eventuelle tiltak for å sikre kvalitet, bærekraft og robusthet i en bedrift
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bruke kvalitetsprinsipper i praksis og bidra til lærings- og arbeidsmiljø der medarbeiderne ivaretas 
 • kan drøfte og utveksle synspunkter innenfor kvalitetsledelse og delta i diskusjoner for å bidra til kontinuerlig forbedring av god praksis 
 • kan identifisere, planlegge, utføre og evaluere kvalitets- og forbedringstiltak med relevant dokumentasjon, alene og som deltaker i en gruppe 
 • kan planlegge og utføre kvalitetsledelse for å oppnå bærekraftig produksjon 
 • kan tenke over egen og gruppens faglige utøvelse for å sikre planlagt kvalitet
 • kan vurdere og oppdatere sin egen yrkesfaglige praksis i forhold til kvalitetsstandarder og digitale verktøy
Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

 • aktiv deltakelse i opplæringen
 • bidra til læring i gruppen/klassen
 • aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter
 • alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnene skal være gjennomført og godkjent

Lærer i emnet fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Obligatorisk oppgave:

 • En case/praktisk problemstilling relatert til det faglige i modulen er en gjennomgående oppgave, som en rød tråd gjennom hele modulen. Dette skal ende opp i en skriftlig rapport og en muntlig presentasjon av resultater fra problemstillingen.
  • Problemstillingen skal forstås, hvem er kunden, hva kunden ønsker å oppnå (f.eks. stiloppgave, risikovurdering, prosjektgjennomføring m.m.).
  • Drøfting, analysere og begrunne resultater, kritisk tenking og bruk av kilder
 • Individuell prøve basert på fagstoff og arbeidskrav.
Vurdering

Arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent eller med bokstavkarakterene A-F, der A er beste karakter. Det kreves karakteren E for bestått. Det er studentenes samlede kompetanse ved slutten av opplæringen som skal danne grunnlaget for sluttvurderingen.

Pensumlitteratur
20TT73C Kvalitetsledelse
Godkjent av
Ruth Laeskogen Hoff