20TT71C Bærekraftig logistikk i helseforetak

20TT71C Bærekraftig logistikk i helseforetak

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Logistikk
  • Emnekode
   20TT71C
  • Studieprogram
   Logistikk i helseforetak
  • Studiepoeng
   5
  • Studiested
   Gjøvik
  • Studienivå
   Fagskole
  • Startsemester
   2024 Vår
Introduksjon

Målet med denne modulen er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om bærekraftig logistikk og miljøpolitikk i helseforetak. Studietilbudet har et samarbeid med avfalls- og gjenvinningsbransjen hvor målet er å få økt sortering, redusert returlogistikk og dermed redusert klimaavtrykk fra helseforetak.

Tema

Hva er bærekraft, og hva det vil si i for et helseforetak 
Kildesortering i helseforetak

Emnets innhold

Hva er bærekraft, og hva det vil si i for et helseforetak 

 • Miljøpolitikk i helseforetak 

 • Endringskompetanse 

 • HMS-perspektiv 

 • Innføring i krav fra både EU og nasjonale lover og regler, FNs bærekraftmål 

 • Felles begrepsforklaring  

 • Bærekraftig innkjøp og besparelser  

 
Kildesortering i helseforetak 

 • Hvor avfallet og ukurans oppstår 

 • Sirkulær økonomi  

 • Hva skjer etter sortering og henting av avfall  

 • Stoffkartotek  

 • Returlogistikk – gjenvinning 

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten

 • kan kjenne til påvirkningsmuligheter gjennom bærekraftig innkjøpsprosesser og besparelser, samt leverandørsamarbeid

 • har kjennskap til endringsprosesser, styring av risiko, kvalitet, offentlige krav og HMS

 • har kunnskaper om hvor og hvorfor avfall og ukurans oppstår, om ulike typer avfall og ukurans og hvordan avfalls/ukuranshåndteringen foregår i helseforetak

 • har kjennskap om interne og eksterne miljømessige rutiner innen logistikk og returlogistikk i helseforetak

 • har kjennskap til bærekraftmål og krav fra EU, og nasjonale lover og regler

 • kjenner til hvordan endrede myndighets-, lov- og forskriftskrav innenfor logistikkområdet offentliggjøres og hvordan dette kan tilegnes

 • har forståelse for viktigheten av deltagelse i relevante nettverk for å fange opp endringer, trender og endrede rammebetingelser på logistikk- og bærekraftområdet

 • har helhetsforståelse av miljø, returlogistikk og kildesortering i helseforetak, samt hvilke potensialer for effektivisering foreligger

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjøre rede for ulike bærekraftige logistikkprinsipper og metoder, som kan effektivisere verdi- og forsyningskjeden

 • kan bruke enkle verktøy for vurderinger av klimaavtrykk i helseforetak

 • har kunnskap om hva avfallsbransjen kan tilby av informasjon og fagstoff som kan benyttes i helseforetakets arbeid

 • har kunnskap om innkjøpsfunksjon som en helhet, og hvordan denne kan påvirke bærekraft

 • kan bidra med å redusere rest- og erstatningsproblematikk i helseforetaket

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for miljø- og bærekraftpolitikk i helseforetaket

 • har innsikt i FNs bærekraftmål, og hvordan dette påvirker helseforetaket

 • har utviklet en etisk grunnholdning som ivaretar problemstillinger innen bærekraft og logistikkpraktisering av den i helseforetaket

 • kan utføre arbeidet og utveksle synspunkter på problemstillinger innen returlogistikk og avfallshåndtering med andre fagpersoner, og delta i diskusjoner om utvikling av god bærekraftig praksis

 • kan identifisere nåsituasjonen oppimot «best» praksis innenfor en bærekraftig returlogistikk i helseforetaket

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

 • aktiv deltakelse i opplæringen
 • bidra til læring i gruppen/klassen
 • aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter
 • alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være gjennomført og godkjent

Lærer i modulen fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.