20TT71B Praktisk logistikk i helseforetak

20TT71B Praktisk logistikk i helseforetak

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Logistikk
  • Emnekode
   20TT71B
  • Studieprogram
   Logistikk i helseforetak
  • Studiepoeng
   5
  • Studiested
   Gjøvik
  • Studienivå
   Fagskole
  • Startsemester
   2024 Vår
Introduksjon

I helseforetakene utføres logistikkoppgaver av svært mange personer, ofte av helsepersonell, og på ulik måte. Hensikten med opplæringstilbudet er i større grad å standardisere arbeidsoppgaver og samle lignende arbeidsoppgaver i en rolle for å effektivisere disse oppgavene og frigjøre tid hos helsepersonell slik at disse kan bruke all sin tid til pasientnært arbeid. 

Tema

Interne rutiner 

Optimalisering av daglig drift og digitale løsninger

Rutiner og regler i forhold til lager, logistikk og returlogistikk i helseforetak

Emnets innhold

Interne rutiner 

 • Operativ logistikk i verdikjeden   

  • Økonomiflyt 
   • Innkjøp/bestillingsrutiner – hvordan håndtere og informere om rest- og erstatningssituasjoner, samt system  
   • Rolle- og ansvarsfordeling  

  • Vareflyt  

   • Hva praktisk vareflyt er  
   • Hvordan samarbeide med leverandør i forbindelse med returlogistikk  

  • Informasjonsflyt 
   • Hvordan praktisk være et bindeledd mellom A og B 

   • Leverandør og annet personell 

Optimalisering av daglig drift og digitale løsninger 

 • Kvalitetssikring og avvikshåndtering, flyt og kontinuerlige forbedringer  

 • Nyttige LEAN verktøy  

 • Hvordan man bruker digitale løsninger og hensikten med dem i helseforetak  

 
Rutiner og regler i forhold til lager, logistikk og returlogistikk i helseforetak

 • Logistikk og returlogistikkrutiner  

 • Smittevern og logistikk 

 • Smitteavfall og vanlig avfall  

 • Ren og uren sone  

 • Sterilt og rent utstyr 

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten

 • har kjennskap til digitale løsninger som kan bidra til styring, planlegging og effektivisering av verdi- og forsyningskjeden

 • har kjennskap til hvordan man kan bruke Lean-metoder til effektivisering av verdikjeden

 • har kjennskap til de mest vesentlige logistikkrutiner, internt og eksternt, i helseforetaket

 • har kjennskap til kvalitetssikring og avvikshåndtering innen logistikk i helseforetaket

 • har innsikt i innhold og relevante målsettinger for de tre flytene, økonomi, varer og informasjon

 • har kunnskap om særskilte forhold som påvirker praktiske logistikkoppgaver, som påfyll av varer på post, effektivisering av bestillingsrutiner og returlogistikk i et helseforetak

 • har kunnskap om ulike roller og relevant funksjonsdeling i logistikkprosessene

 • har kunnskap om smittevern innenfor vareforsyningen

 • har forståelse for viktigheten av deltagelse i relevante nettverk for å fange opp endringer, trender og endrede rammebetingelser på logistikkområdet

 • har kunnskaper om leverandørsamarbeid og forutsetninger for god informasjonsflyt mellom leverandør og helseforetak

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan benytte logistikkunnskaper for å bidra til besparelser, og til å redusere sløsingen i helseforetak

 • kan bidra til å implementere og vedlikeholde smittevern i logistikkrutiner

 • kan bruke forbedringsverktøy, som for eksempel Lean

 • kan bidra til bærekraftig innkjøp for å påvirke verdi- og forsyningskjeden

 • kan gjøre rede for ulike logistikkprinsipper og metoder, som kan effektivisere verdi- og forsyningskjeden, også i et bærekraftperspektiv

 • kan redegjøre for krav til sterilhåndtering

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for håndtering av sterile produkter og logistikkhåndtering av disse

 • har generelle kunnskaper om logistikkbegreper og kan kommunisere med ulike faggrupper

 • har generelle kunnskaper om innkjøpsfunksjon som en helhet oppimot praksis og hvordan håndtere rest- og erstatningssituasjoner, samt system  

 • kan identifisere nåsituasjonen i nåværende praksis og god praksis innenfor vareforsyningen basert på teori og praksis i helseforetaket

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

 • aktiv deltakelse i opplæringen
 • bidra til læring i gruppen/klassen
 • aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter
 • alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være gjennomført og godkjent

Lærer i emnet fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.