20TT71A Grunnleggende logistikk i helseforetak

20TT71A Grunnleggende logistikk i helseforetak

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Logistikk
  • Emnekode
   20TT71A
  • Studieprogram
   Logistikk i helseforetak
  • Studiepoeng
   5
  • Studienivå
   Fagskole
  • Startsemester
   2023 Høst
Introduksjon

I helseforetakene utføres logistikkoppgaver av svært mange personer og på ulik måte. Hensikten med opplæringstilbudet er i større grad å gi en grunnleggende innføring i hva logistikk i et helseforetak er. Målet med denne modulen er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om grunnleggende logistikk i helseforetak.

Tema

Logistikk i helseforetak 
Eksterne rammer  
Vareflyt i helseforetak

Emnets innhold

Logistikk i helseforetak 

 • Generell logistikk 

 • Gjennomgang av viktig vareflyt i helseforetak 

  • Beskrive hovedutfordringer og kostnader for ulike vareflyter 

  • Konsekvenser ved ikke-optimale vareflyter 

  • Samordning av vareflyter 

 • Gjennomgang og definisjon av ulike logistikkbegrep 

 • Systemstøtte og målinger 

Eksterne rammer 

 • Sentrale forsyningsløsninger 

 • Lov og forskrifter  

Vareflyt i helseforetak 

 • Flaskehalser i et helseforetak 

 • Metodikk for forenkling og kontinuerlig forbedring 

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om logistikkbegreper, generelle prinsipper innen logistikk og hvordan disse tilpasses til helseforetak

 • har kjennskap til utfordringer med flaskehalser, lav produkttilgjengelighet og tiltak for å forbedre dette

 • har kunnskaper om organisering av logistikk og hvordan synergieffekter oppnås ved effektiv organisering av vareflyt

 • har kjennskap om hvilke lover, forskrifter og retningslinjer som gjelder for logistikk i helseforetak, samt hvilke eksterne retningslinjer/sentrale logistikkløsninger som helseforetak må forholde seg til

 • har kunnskap om forutsetninger og krav til eksterne logistikkpartnere som bidrar inn i verdikjeden

 • har kunnskap om strategiske og taktiske forutsetninger for sentrale vareforsyningsløsninger

 • har forståelse for viktigheten av deltagelse i relevante nettverk for å fange opp endringer, trender og endrede rammebetingelser på logistikkområdet

 • forstår hva støttesystemer og målinger betyr for kvalitet, økonomi og ytelser i helseforetak

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan identifisere utviklings- og forbedringsområder innenfor logistikken basert på kunnskap om ulike vareflyter i et helseforetak, samt forståelse for utfordringsbildet for internforsyningen i et helseforetak

 • kan tilrettelegge eget arbeid i tråd med ulike eksterne rammer, herunder sentraliserte forsyningsløsninger

 • kan gjennomføre en forenklet verdistrøms-kartlegging i en avgrenset del i helseforetak

 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff knyttet til generell logistikk i et helseforetak, samt vurdere relevansen for yrkesfaglige problemstillinger

 • kan kartlegge vareflyt i et helseforetak, og bidra til tiltak for kontinuerlige forbedringer

 • har innsikt i hvilke krav helsepersonell stiller til logistikkleveranser

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle forutsetninger for målinger, rapporteringer, flytoptimalisering og gevinstrealisering, herunder effektiv systemstøtte

 • kan formidle de viktigste logistikkprinsippene, også i et bærekraftig perspektiv, ulike nivåer på tilnærming for virksomhetene, og vise sammenhengen mellom strategi og logistikk

 • kan vurdere etiske forhold i et logistisk perspektiv som ivaretar helseforetakets verdier

 • kan bygge relasjoner og samhandle med relevante fagpersoner og har forståelse for hva som kreves for å skape tillit hos helsepersonell

 • kan utarbeide enkle problembeskrivelser og løsningsforslag innenfor deler av logistikkområdet og delta i diskusjoner om god praksis

 • kan bidra i og lede enkle endrings-, effektiviserings- og forbedringstiltak innenfor logistikkområdet

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

 • aktiv deltakelse i opplæringen
 • bidra til læring i gruppen/klassen
 • aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter
 • alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være gjennomført og godkjent

Lærer i modulen fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Pensumlitteratur
20TT71A Grunnleggende logistikk i helseforetak